Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen tekninen lautakunta päätti kokosessaan 17.5 muun muassa seuraavaa:

Kirkkotien ja Keskustien katusuunnitelma

Kunnan talousarviossa vuodelle 2022 sen investointiosassa on varattu määrärahat Kirk­ko­tien ja Keskustieparantamiseen sekä kevyenliikenteen rakentamiseen. Kirkkotie ja Keskustie ovat olleet Etelä-n  Ely-keskuksen hallinnoimia maan­tei­tä. Kuortaneen kunta ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus ovat neuvotelleet kyseisten ka­tu­jen kunnostustoimenpiteiden kustannusten jaosta, perusperiaatteena on ollut, et­tä kumpikin osapuoli maksaa puolet kunnostustoimenpiteiden kustannus- arviosta. Sopimuksen mukaan Kuortaneen kunta vastaa kuitenkin kokonaisuudessaan pa­ran­ta­mi­sen yhteydessä rakennettavan Kirkkotien kevyenliikenteenväylän kus­tan­nuk­sis­ta. Kyseisten teiden rakentamisen ja parantamisen katusuunnitelmat ovat val­mis­tu­neet. Suunnitelmat on laatinut Soilcon Oy Kauhavalta ja Keskustien parantamisen suun­ni­tel­man kohdekortit on laatinut Ramboll Oy.

Kirkkotien kevyenliikenteenväylä rakennetaan nyt Keskustieltä kirkon eteläiseen park­ki­paik kaan asti ja suunnitelmassa on lisäksi esitetty linjausvaihtoehto väylän ra­ken­ta­mi­sen mahdollistamiseksi koko katuosuudelle myöhäisempiin ajankohtiin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä jul­ki­ses­ti nähtävillä 14 päivän ajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Tervatien ja Miilupolun katusuunnitelma

Kunnan talousarviossa vuodelle 2022 sen investointiosassa on varattu määrärahat Kortesmäessä Tervatien loppuosan rakentamiseen. Tervatien ja Miilupolun rakentamisen katusuunnitelmat ovat nyt valmistuneet, suunnitelmat on laatinut Aluetaito Oy Lapualta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaan katusuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,

1) että se hyväksyy laaditun katusuunnitelman ehdotuksena 2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi 3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille 4) anoa kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta  60 000€ lisämäärärahaa sekä Tervatien jatkeen, että Miilupolun rakentamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Heikkiläntie

Tekninen lautakunta teki Heikkiläntien sillalle vierailukäynnin 2.5.2022.Yhtenä tarkastelun kohteena oli Heikkilän uuden sillan ja Hynniläntien välinen tieosuus, joka oli huonossa kunnossa. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista, että Heikkilän sillan ja Hynniläntien välinen yksityistieosuus parannetaan, koska nykyisellä tiellä ei ole edes kunnollista perustusta. Liikenne tiellä tulee luultavasti lisääntymään ja massat kasvavat, joten tien runko on aiheellista tehdä samalla kertaa kuntoon. Samalla kertaa tämä parannettava osuus on syytä kestopäällystää.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää;
1) Heikkiläntietä parannetaan uuden sillan kohdalta noin 150jm.
2) parannettava tieosuus myös asfaltoidaan
3) anoa kunnanhallitukselta määrärahat edellä mainittuihin hankkeisiin 30 000€(ALV0%).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnantalon, Kirjaston ja Kumajan rivitalon lämmitysratkaisut

Kunnan talousarviossa vuodelle 2022 sen investointiosassa on varattu määrärahat Kunnantalon, Kirjaston ja Kumajan rivitalon lämmitysratkaisuihin. Kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut kaukolämpölinjojen uudelleen rakentamisen ja niiden vaatimat muutostyöt kyseisiin kiinteistöihin kevään 2022 aikana. Kokonaisratkaisujen hinnaksi saatujen tarjousten perusteella muodostuu yhteensä noin 100 000€ (ALV0%). Talousarviossa on varattu määrärahoja kohteisiin yhteensä 43 000€ (ALV0%).

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Kunnantalon, Kirjaston ja Kumajan rivitalon lämmitysratkaisuihin yhteensä 57 000€(ALV0%).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Saatavien poistaminen kirjanpidosta

Kirjanpitolain mukaan sellaiset saatavat tulee poistaa tileistä, joiden kertyminen on epä­to­den­nä­köis­tä. Osa tällaisista saatavista on luottotappioita esim. konkurssista tai velkajärjestelystä johtuen ja osa saadaan ehkä perittyä ulosoton kautta vuosien mit­taan. Perintää tullaan jatkamaan niiden saatavien osalta, joissa ei ole kyseessä kon­kurs­si tai velkasaneeraus. Ympäristöosaston poistettavaksi esitettyjä saatavia on yhtensä 2 175,45€. Lautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan mukana oheismateriaalina luettelo saa­ta­vis­ta.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää poistaa kirjanpidosta erillisessä luettelossa mainitut saatavat, yhteensä 2 175,45€.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI