Ähtärin kaupunki – tilinpäätös 2022

0
Ähtärin kaupungintalo Kuva: Jouko Siirilä

Ähtärin kaupungin tulos 1,697 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä oli vuoden 2022 lopulla 4,3miljoonaa euroa.

Ähtärin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös oli koronapandemian jatkumisesta ja kustannustasojen noususta huolimatta noin 1,697 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarviossa vuoden 2021 lopulla ylijäämäksi arvioitiin 336.900 euroa. Tulosta voi pitää hyvänä ottaen huomioon noin 500 000 euron väistötilavuokrat sekä koronapandemian mukanaan tuomat haasteet. Tulokseen vaikuttivat myönteisesti mm. hallintokuntien noudattama talouskuri ja verotulojen selkeä kasvu talousarvioon nähden. Kaupungin taseessa oli ylijäämää noin 4,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä nousi 2,0 miljoonalla eurolla. Asukasta kohden kaupungilla on lainaa 4 532 euroa.

Talousarvion investointiosa käsitti vuonna 2022 noin 7,6 miljoonan euron investointisuunnitelmat toteuman ollessa n 5,6 miljoonaa euroa. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat perusopetuksen koulun, uimahallin ja toisen asteen kampuksen suunnittelut ja rakennustyöt.

 Tilinpäätös
2022                          2021
Asukasluku 31.12.
5 406                         5 485
Veroprosentti
22,5                           22,5
Verotulot/asukas €
4 395                         4 044
Vuosikate/asukas
661                             554
Lainat, 1000 €
24 500                        22 500
Lainaa/asukas €
4 532                          4 102
Yli/alijäämä, 1000 €
4 287                          2 590

HENKILÖSTÖ

Laaja työhyvinvointikysely tehtiin syyskuussa 2022. Kyselyn tuloksia on käyty läpi työyksiköittäin tehtävillä vierailuilla. Suurin osa työntekijöistä (77,8%) arvioi työkykynsä olevan kouluarvosanoilla 8 tai sitä parempi. Sitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Henkilöstöjohtamisessa on alettu painottaa ennaltaehkäiseviä toimia, jolla ylläpitää henkilöstön hyvinvointia.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi toteutettiin uusia avauksia mm. etä- ja hybridityömalli, epassi, pyöräetu, hyvinvointilaatikko työyksiköihin.

Alkuvuonna 2022 Ähtäriin rantautunut korona vaikutti selkeästi sairaspoissaolojen määrään lisäävästi erityisesti keväällä.

Esihenkilöfoorumi sai alkunsa vuonna 2022. Esihenkilöitä oli Ähtärin kaupungilla vuonna 2022 yhteensä 12.

TILINPÄÄTÖS HALLINTOKUNNITTAIN

HALLINTO- JA TALOUSTOIMI
Vuosi 2022 oli hallinnossa ja taloudessa työntäyteinen sisältäen myös henkilövaihdoksia ja tilapäisjärjestelyjä. Taloushallinnossa jatkettiin uusien raportointimallien käyttöönottoa. Muutos vaati edelleen investointeja ja uusien toimintamallien kehittämistä ja sitoi runsaasti henkilöresursseja.

Valtuustokauden vaihtuessa otettiin käyttöön luottamushenkilöille suunnattu portaali. Portaalin suojattuun toimintaympäristöön julkaistaan toimielimien jäsenille kokouksien esityslistat ja oheisaineistot sekä yleisesti muuta ajankohtaista asiaa. Vuotta 2022 sävyttivät aluevaalien järjestämistehtävät. Covid -19 pandemia haastoi vaalien järjestelyjä, mutta vaalit toteutuivat terveysturvallisesti. Valmiussuunnittelua ja -harjoituksia toteutettiin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti myös Ähtärissä. Kaupunki toteutti yhdessä Migrin ja Länsi-Suomen SPR:n kanssa kuntasopimusta, joka pitää sisällään ukrainalaisten tilapäisen suojelun perusteella tapahtuvaa majoitustoimintaa.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT
Perusopetus
Perusopetusta toteutettiin Otsonkoulussa, Myllymäen koulussa ja Ähtärin yhteiskoululla. Uutta koulurakennusta, Otson yhtenäiskoulua, on rakennettu tiiviillä aikataululla koko vuosi.

Lukio
Ähtärin lukio oli jälleen keväällä 2022 STT:n lukiovertailussa Etelä-Pohjanmaan ykkönen ja pienten lukioiden sarjassa kahdeksas koko maan kattavassa vertailussa. Lukio toimi Tuomarniemellä väistötiloissa toukokuulle 2022 ja siirtyi viikolla 22 väistöön Sairaalanmäen tiloihin, kunnes uusi toisen asteen kampus rakentuu. Ähtärin lukiossa painottui syksystä 2022 hyvän opetuksen lisäksi opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, luonto, kansainvälisyys, matkailu ja talousosaaminen sekä yhteistyö Sedun kanssa.

Varhaiskasvatus
Vauvabonus maksettiin ensimmäistä kertaa, ja sitä saivat kaikkiaan 36 ähtäriläistä lasta. Koko toimintavuoden varhaiskasvatuksen paikat ovat olleet täysiä ja joissain ryhmissä täyttöprosentti on ollut yli 100. Ikäluokkien osallistumisaste varhaiskasvatuksessa on ollut koko vuoden lähes 95 %. Hyvästä osallistumisasteesta huolimatta kaikille hakijoille on saatu järjestymään varhaiskasvatuspaikka tavoitteellisessa ajassa.

Vapaa-aika
Vapaa-aikatoimi järjestyi uudelleen niin, että hallinnoitavaan kokonaisuuteen kuuluvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- sekä kirjastopalvelut. Ne toimivat toinen toistaan tukien.

Kulttuuripalvelut
Vuonna 2022 kulttuuripalveluissa keskityttiin erityisesti osallistaviin kulttuurin teemoihin. Kulttuuripalvelut järjestivät koululaisten osallistavan ja yhteisöllinen pihanäyttelyn ”Ihan kuin olisi”, jonka tuottamiseen osallistui yli 100 koululaista. Varhaiskasvatuksen teemaviikolle tuotettiin osallistava ”Villit kalakaverit” -yhteisöteos, johon koko varhaiskasvatus osallistui.  Kultaisen korin kesäohjelma koordinoitiin kulttuuripalveluista, mukana olivat mm. Mikko Alatalon yhteislauluilta sekä jo perinteeksi muodostut Ylävesien yö-tapahtuma. Pirkanpohjan taidekeskuksessa oli esillä ”Eero Euroopassa” -näyttely.  Uuden koulun julkisen taideteoksen portfoliohaku toteutettiin; portfolioita saapui yhteensä 52 kappaletta. Julkisen taideteoksen toteuttajaksi valikoitui taiteilijaryhmä NEON.

Kirjasto
Ähtärin kaupunginkirjasto on vuoden 2022 aikana kehittänyt erityisesti senioritoimintaa järjestämällä senioreille suunnattuja palveluja sekä tapahtumia. Kirjasto toteutti senioreille suunnatun kyselyn koskien sitä, millaista toimintaa ja palveluja he toivoisivat kirjastolta, ja kyselyn vastausten perusteella kirjasto aloitti yhteistyössä SPR:n Ähtärin osaston Ystäväpalvelun kanssa kotikirjastopalvelu kokeilun.

Nuorisopalvelut
Valtakunnallisen Nuva ry.n vuoden parhaaksi nuvateoksi 2022 valittiin Ähtärin nuorisovaltuuston tapahtumaonnistuminen (Viivin ikärajaton keikka) ja ystävyysjulistus Nokian nuorisovaltuuston kanssa.

 Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluissa järjestettiin tapahtumia ja teemaviikkoja ympäri vuoden. Reitistö -hanke päättyi 30.6.2022. Hankkeen avulla on parannettu Väliveden reittejä (10 km ja 24 km), Arpaisten reitti 27 km sekä Kierinniemen luontopolku 2,7 km. Reitistöjä on merkitty, raivattu, sorastettu, rakennettu pitkospuita sekä infotauluja karttoineen. Ähtäriläisille yli 70-vuotiaille on mahdollistettu ilmainen aamu-uinti (ti ja to) kokeilujaksolla 4.10–22.-31.3.23.

ELINVOIMATOIMI
Ähtärin kaupungin elinvoimatoimi toteutti vuonna 2022 hyväksyttyä elinvoimaohjelmaa. Vuoden 2022 aikana elinvoimatoimi lisäsi aktiivista yhteydenpitoa alueen yrityksiin henkilökohtaisin vierailuin ja sähköisiä kanavia hyödyntäen.

Elinvoimatoimi oli mukana järjestämässä tapahtumia, kuten muun muassa Omistajanvaihdos-ilta sekä Minustako yrittäjä -tapahtuma. Elinvoimatoimi osallistui myös eri rekrytointitapahtumiin alueen yritysten edustajana. Lisäksi elinvoimatoimi toteutti alueen yrityksille automaattipuhelun, jolla tavoitettiin lähes kaikki alueen yritykset. Yhteydenottojen myötä elinvoimatoimi on saanut päivitettyä yritysrekisteriä ajantasaisemmaksi.

Kuudestaan Leader-ryhmä, joka tukee paikallista kehittämistyötä myöntämällä rahoitusta yrityksille, yhdistyksille ja muille organisaatioille, hankeavustukset saivat jälleen Ähtärissä laajamittaista kiinnostusta osaksensa. Leader-ryhmän tukirahoitus oli sidottu kehityskohteisiin jo kevään 2022 aikana.

Vuonna 2022 Ähtäri oli mukana Omistajanvaihdospalvelu- ja Yrittäjyysprofessuuri-hankkeissa.

Elinvoimatoimen keskeisiä kumppaneita vuoden 2022 aikana olivat Uusyrityskeskus -alkavan yrittäjän neuvontapalvelu sekä Viexpo kansainvälistymispalvelu.

Elinvoimatoimen painopistealueina olivat alueen ominaisten toimialojen vahvistaminen kaupungin käytettävissä olevin toimenpitein. Tulevina vuosina erityishuomio tulee kohdistaa omistajavaihdoksiin ja niiden edistämiseen.

 TILA- JA INFRAPALVELUT (TEKNINEN TOIMI)
Tekninen osasto koki vuoden 2022 alussa organisaatiomuutoksen. Tulosalueiden määrää vähennettiin kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat tilapalvelu, infrapalvelut, sekä viranomaispalvelut. Osastolla tapahtui eläköitymisiä, jonka johdosta organisaatiorakenne tiivistyi aikaisemmasta. Loppuvuodesta 2022 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyi kaksi laitoshuoltajaa ja perustettavaan In-House ruokapalveluyhtiöön siirtyi koko aluekeittiön henkilökunta.

Perusopetuksen koulun ja uuden uimahallin rakentamisen kilpailutus toteutettiin keväällä 2022 osuen juuri pahimpaan kustannusnousuun. Alkuperäisestä kustannusennusteesta nousua tapahtui 20–30 %.  Valtuuston myöntämien lisämäärärahojen avulla rakentaminen aloitettiin loppukesästä 2022.

Huhtikuussa 2022 Hannosen talossa avattiin Hantsa niminen tila täysin remontoituna pääasiallisesti vapaansivistystyön käyttöön.  Paloaseman peruskorjaus saatiin täysin valmiiksi kesällä 2022 ja rakennuksen vuokralaiseksi vaihtui Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.

Infran osalta korjattiin kaavateiden päällysteitä suunnitelman mukaisesti ja LED-katuvalojen asentamista jatkettiin, kuten aikaisempinakin vuosina.

Kiinteistökannan kunnon selvittämistä ja pitkäntähtäimen ylläpitosuunnitelman laatimista aloitettiin kesällä 2022 osana tilapalvelun kehitysprojektia ja työ tulee jatkumaan myös vuonna 2023.


 

JÄTÄ KOMMENTTI