Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 2.10.

PAAVOLAN KOULUN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus tarkistaa Paavolan koulun suunnittelutoimikunnan kokoonpanon sekä pyytää sivistyslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään edustajan ja hänen varaedustajansa.

Kaupunginhallitus nimesi seuraavat henkilöt Paavolan koulun suunnittelutoimikuntaan: – seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, tekninen johtaja Jouni Hänninen, kiinteistöpäällikkö Tuukka Antila, kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukangas, sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto ja rehtori Pentti Rentola

– seuraavat luottamushenkilöt: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajat.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää sivistyslautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään edustajan ja hänen varaedustajansa.

Kaupungin hallitus nimeää 4.9.2023 Paavolan koulun suunnittelutoimikuntaan nimettyjen lisäksi lautakuntien esityksien mukaan:

Sivistyslautakunta: Varsinainen edustaja Lea Peltokangas, Varaedustaja Heli Hämäläinen

Tekninen lautakunta: Varsinainen edustaja Eeva-Liisa Kolonen, Varaedustaja Harri Hakala

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään, että sivistystoimenjohtaja nimetään Paavolan koulun suunnittelutoimikuntaan.

Hyväksyttiin täydennetty päätösesitys.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO VUONNA 2023

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus asettaa Alajärven nuorisovaltuuston toimikaudelle 2023 seuraavasti: Kaapo Yli-Hemminki, pj. Ricardo Lindeman, vpj., Ella Pesu, sihteeri, Santtu Hassi, Josua Ranta, Ossi Ranta, Oona Maunuksela, Mimosa Mäkelä, Elias Sillanpää, Anniina Etula

Hyväksyttiin.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN / HAASTATTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto on 21.9.2023 päivätyllä ilmoituksella irtisanoutunut sivistystoimenjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 2.11.2023.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää julistaa sivistystoimenjohtajan viran julkiseen hakuun ja nimeää haastattelutyöryhmän valmistelemaan sivistystoimenjohtajan valintaa.

Kaupunginhallitus päätti nimetä haastattelutyöryhmään

– kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, ryhmien puheenjohtajat tai heidän varajäsenensä niiltä osin, jotka eivät kuulu nykyiseen puheenjohtajistoon

– sivistyslautakunnan puheenjohtajan

– kaupunginjohtajan ja henkilöstöpäällikön, joka toimii haastattelutyöryhmän sihteerinä

– lisäksi pyydetään Lappajärven ja Vimpelin kuntia nimeämään yksi edustaja läsnä- ja puheoikeudella.

Hyväksyttiin.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 9,1 %.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 tuottoarvio 1.150.000 €, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 tuottoarvio 1.056.000 €, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 tuottoarvio 287.000 €, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 tuottoarvio 37.000 €, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 tuottoarvio 0, voimalaitokset 3,10 tuottoarvio 900.000 €, Tuottoarvio yhteensä 3.430.000 €.

Hyväksyttiin.

VISIT LAKEUS OY:N OSAKASSOPIMUKSEN JA PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2024

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy Visit Lakeus Oy:n osakassopimuksen ja palvelusopimuksen vuodelle 2024.

Hyväksyttiin.

POIKKEAMISLUPA, LÄNSIKYLÄNTIE KÄTKÄNJÄRVI

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus suostuu hakemukseen ehdolla, että jätevesien käsittely hoidetaan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti ja kosteudelle arat rakenteet rakennetaan vähintään N2000 +150,70 m korkeudelle. Lisäksi liittymä tulee rakentaa ELY-keskuksen ohjeiden mukaan ja kaupunki ei vas-taa lumen aurauksen, pölyn, melun tai tärinän aiheuttamista haitoista. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta raken-nus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu 614,00 euroa.

Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Alajärven rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.

SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA POIKKEAMINEN, MÖKSYN TUULIVOIMAALUEEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLE

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus suostuu

  1. suunnittelutarveratkaisun hakemukseen (MRL 137 §) ehdolla, aurinkovoimapuistoa ei saa kokonaisuudessa aidata ja tarkempi hulevesi- ja vesienkäsittelysuunnitelma tulee laatia ja hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella ennen rakentamisen aloittamista. Mahdollisista lisäojituksista tulee laatia ojitusilmoitus riittävän aikaisessa vaiheessa ELY- keskukselle mm. arvioitavaksi mahdollisen vesiluvan arviointia varten sekä nykyistä turvetuotannon pintavalutuskenttää ei saa ilman viranomaisen hyväksyntää muuttaa. Lisäksi alueelle tulee laatia pelastus- ja opastussuunnitelma, suunnitella valvonta ja riittävät aluevaraukset tuotantoalueen erityyppiselle liikenteelle, sekä
  1. myöntää poikkeamisen oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta aurinkovoimatuotannon rakentamiseksi. Perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että suunniteltu hanke soveltuu ympäristöönsä, eikä se aiheuta lähialueen asukkaille ja maanomistajille haittaa. Hanke ei aiheuta saatujen selvitysten mukaan haittaa yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään haittaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamista eikä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannattavuutta sekä hanke sopii maisemalliselta kannalta hankealueelle eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarvealueen erityiset edellytykset täyttyvät. Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaan lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Poikkeamista ei arvioituna johda merkittävään rakentamiseen, eikä vaikeuta kaavan toteuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Lisäksi poikkeamisen erityiset syyt ja edellytykset täyttyvät. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa sekä laadittava ympäristönsuojeluviranomaisella hyväksytty vesienkäsittelysuunnitelma. Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu suunnittelutarveratkaisun myöntämisestä 614 € ja poikkeamisen myöntämisestä 614,00 euroa sekä kuulutuskulut 184 € + todelliset lehtikuulutuskulut ja naapurien kuulemiskulut 10 kpl x 25 €. Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle, ympäristösihteerille, rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI