Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitsus päätti kokouksessaan 22.11. muun muassa seuraavasti:

JÄRVI-POHJANMAAN VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 2021 – 2025

Alajärven kaupunginhallitus pyytää alueella toimivia vanhusjärjestöjä tekemään esityksiä Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Vimpelin ja Lappajärven kuntia tekemään esityksensä Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseneksi.

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:

”Esitykset pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2021.

Hyväksyttiin esitys kaupunginjohtajan tekemällä täydennyksellä.

Seuraavat järjestöt ovat tehneet esityksen vanhusneuvoston jäseniksi:

Järvi-Pohjanmaan seniorit ry – varsinaiseksi jäseneksi Reijo Ojanen Alajärveltä ja varajäseneksi Maire Hämeenniemi Alajärveltä. Järviseudun Omaishoitajat ry – varsinaiseksi jäseneksi Tarja Toivanen Lappajärveltä ja varajäseneksi Pia Itäniemi Vimpelistä. Eläkeliiton Alajärven yhdistys ry – varsinaiseksi jäseneksi Aimo Rantala Alajärveltä ja varajäseneksi Arja Allonen Alajärveltä. Eläkeliiton Lehtimäen yhdistys ry – varsinaiseksi jäseneksi Sisko Halonen Alajärveltä ja varajäseneksi Eija-Liisa Keskinen Alajärveltä. Järviseudun eläkkeensaajat ry- varsinaiseksi jäseneksi Aimo Huopana Vimpelistä ja varajäseneksi Lauri Viitala Vimpelistä. Eläkeliiton Vimpelin Yhdistys ry – varsinaiseksi jäseneksi Erkki Ammesmäki Vimpelistä ja varajäseneksi Raili Tamminen Vimpelistä. Lappajärven kunta on nimennyt edustajakseen Lilja Lantelan. Vimpelin kunta on nimennyt edustajakseen varsinaiseksi jäseneksi Lea Vasalammen ja hänen varajäsenekseen Laila Järvenpään.

Alajärven kaupunginhallitus nimeää Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään omat edustajansa vammaisneuvostoon.

Kaupunginhallitus päätti pyytää perusturvalautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa vanhusneuvostoon ja nimesi vanhusneuvostoon jäsenet ja varajäsenet tehtyjen esitysten mukaisesti.

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus täydentää vanhusneuvostoa seuraavasti:

– teknisen lautakunnan edustajaksi varsinainen jäsen Marjatta Ukonmäki ja varajäsen Marjo Jokela (teknisen lautakunnan kokous 4.11.2021)

– Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan edustajaksi Mauri Penninkangas (Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 26.10.2021)

– Lappajärven kunnan edustajan Lilja Lantelan varajäseneksi Seija Autio (Lappajärven kunnanhallitus 11.10.2021)

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN VALTUUSTOKAU-
DELLE 2021 – 2025

Kuntalain mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto, jossa vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vammaisneuvoston keskeisenä tehtävänä on edistää ja seurata vammaisten henkilöiden kannalta kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa. Vammaisneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämässä. Yhtenä tärkeänä osana tätä toimintaa on tiedottaminen. Alajärvellä vammaisneuvosto toimii osana Järvi-Pohjanmaan perusturvaa. Edellisellä valtuustokaudella vammaisneuvostossa on ollut edustettuna eri järjestöjen edustajia niin, että neuvosto olisi edustuksellinen alueen maantieteellisyys ja eri järjestöt huomioon ottaen. Järvi-Pohjanmaan perusturvaa alaisena toimivan vammaisneuvoston jäseninä on ollut myös Vimpelin ja Lappajärven kuntien edustajat.

Alajärven kaupunginhallitus pyytää alueella toimivia vammaisia ja heidän omaisiaan edustavia järjestöjä tekemään esityksiä Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Vimpelin ja Lappajärven kuntia tekemään esityksensä Järvi-Pohjanmaan
vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi.

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:
”Esitykset pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle viimeistään
30.9.2021.”
Hyväksyttiin esitys kaupunginjohtajan tekemällä täydennyksellä.

Seuraavat järjestöt ovat tehneet esityksen vammaisneuvoston jäseniksi:
Järviseudun Omaishoitajat ry. – varsinaiseksi jäseneksi Anne Nätynki Alajärveltä ja varajäseneksi Pia Itäniemi Vimpelistä. Eläkeliiton Alajärven yhdistys ry.- varsinaiseksi jäseneksi Aimo Rantala Alajärveltä ja varajäseneksi Arja Allonen Alajärveltä. Alajärvi-Vimpelin kehitysvammaisten tuki ry
– varsinaisiksi jäseniksi Alisa Hauta-aho ja varajäseneksi Tiina Kämäräinen Alajärveltä. – varsinaiseksi jäseneksi Anja Rentola Alajärveltä ja varajäseneksi Pia Virtanen Alajärveltä. Järviseudun Parkinson-Kerho. – varsinaiseksi jäseneksi Seppo Leppäaho Vimpelistä. Eläkeliiton Vimpelin Yhdistys ry. – varsinaiseksi jäseneksi Erkki Ammesmäki Vimpelistä ja varajäseneksi Raili Tamminen Vimpelistä. Järviseudun Invalidit ry. – varsinaiseksi jäseneksi Risto Järvenpää Vimpelistä ja varajäseneksi Lauri Viitala Vimpelistä. Lappajärven kunta on nimennyt edustajakseen Seija Aution. Vimpelin kunta on nimennyt edustajakseen varsinaiseksi jäseneksi Marjo Kivipellon ja hänen varajäsenekseen Laila Järvenpään.

Hallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää perusturvalautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään omat edustajansa vammaisneuvostoon.

Kaupunginhallitus päätti pyytää perusturvalautakuntaa ja teknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon ja nimesi vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet tehtyjen esitysten mukaisesti.

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus täydentää vammaisneuvostoa seuraavasti:
– teknisen lautakunnan edustajaksi varsinainen jäsen Jukka Pekka Finni-
lä ja varajäsen Eeva-Liisa Kolonen (teknisen lautakunnan kokous
4.11.2021)
– Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan edustajaksi Mika Ala-Mattinen (Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 26.10.2021)
– Lappajärven kunnan edustajan Seija Aution varajäseneksi Lilja Lantelan (Lappajärven kunnanhallitus 11.10.2021).

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ERÄIDEN YHTIÖIDEN YH-
TIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSIIN SEKÄ YHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN VUO-
SIKSI 2022 – 2023

Alajärven kaupunki on omistajana tai osakkaana seuraavissa yhtiöissä tai yhteisöissä: Alajärven Liikennekiinteistö Oy, Alajärven Lämpö Oy, Alajärven Sähkö Oy, Alajärven vesiosuuskunta, Asunto Oy Alajärven Säästörinne, Danske Bank Oyj, Etelä-Pohjanmaan Messut Oy, Foodwest Oy, Järvikartano Oy, Millespakka Oy, Järviseudun Tenniskeskus Oy, Kiinteistö Oy Kitronpuisto, Kiin-
teistö Oy Pitkäkankaantie, Asunto Oy Alajärven Salmenpirtti, Koskenvarren Vesihuolto Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta, Menkijärven lentokenttä-osuuskunta, Menkijärven vesiosuuskunta, TT Botnia Oy, Osuuskunta Metsäliitto, Osuuskunta Viexpo, Luoma-ahon Yritystilat Oy, Kiinteistö Oy Luoma-ahon Teollisuuspuisto, Visit Lakeus Oy, Järvinet Oy, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, Kiinteistö Oy Rantatienkartano, Kiinteistö Oy Murtomäki, Lehtimäen Sähkö Oy, Mekpal Oy Kuusiokehitys, Kuntien Asuntoluotto Oy, Länsikylän vesiosuuskunta, Asunto Oy Lehtimäen Lehtorinne Oy, Oy Kuortane Sports Management Ltd, Metsä Board Oyj, Verkko-osuuskunta Kuuskaista ja Kuntarahoitus Oyj.

Aikaisempina vuosina Alajärven kaupunkia on edustanut em. yhtiöiden yhtiökokouksissa ja yhteisöjen vuosikokouksissa kaupunginjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Kaupunginhallitus päättää nimetä henkilöt, joita Alajärven kaupunki esittää valittavaksi Alajärven Liikennekiinteistö Oy:n, Alajärven Lämpö Oy:n, Millespakka Oy:n, TT Botnia Oy:n, Kiinteistö Oy Kitronpuiston, Luoma-ahon Yritystilat Oy:n, Kiinteistö Oy Luoma-ahon Teollisuuspuiston, Menkijärven lentokenttäosuuskunnan, Järvinet Oy:n, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n, Kiinteistö Oy Rantatienkartanon ja Kiinteistö Oy Murtomäen hallituksiin vuosiksi 2022-2023. Alajärven Liikennekiinteistö Oy: 5 jäsentä, joista kaupunki ehdottaa 3 Alajärven Lämpö Oy: 3–6 jäsentä, joista kaupunki ehdottaa 4 Millespakka Oy: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä TT Botnia Oy: 1 jäsen
Kiinteistö Oy Kitronpuisto: 5 jäsentä ja 2 varajäsentä Luoma-ahon Yritystilat Oy: 3 jäsentä ja 2 varajäsentä, joista kaupunki ehdottaa 2 varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen Kiinteistö Oy Luoma-ahon Teollisuuspuisto: 1 jäsen ja 1 varajäsen Menkijärven lentokenttäosuuskunta: 1 jäsen Järvinet Oy: 1 varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä Kiinteistö Oy Rantatienkartano: 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Kiinteistö Oy Murtomäki: 3 jäsentä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, kuka edustaa Alajärven kaupunkia edel-
lä mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksissa ja yhteisöjen vuosikokouksissa vuosina 2022-2023.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään niin, että valitaan edustaja myös Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallitukseen. Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.50–17.00.
Jarmo Hänninen esitti, että Millespakka Oy:n osalta valinnat siirretään myöhempään kokoukseen. Anne Matokangas esitti, että Kiinteistö Oy Kitronpuiston osalta valinnat siirretään myöhempään kokoukseen.
Kaupunginhallitus nimesi seuraavat henkilöt yhtiöiden hallituksiin vuosiksi 2022–2023:
Alajärven Liikennekiinteistö Oy: Jouni Hänninen, Tapani Kotanen, Timo Ketola Alajärven Lämpö Oy: Esko Rintamäki (pj.), Vesa Koivunen, Orvo Kantonen, Pentti Joensuu

Hyväksyttiin.

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIT

Suomen Kuntaliitto ry:n ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan 15.11–31.12.2021 vaalipiireittäin. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020)
vastaava äänimäärä. Alajärven kaupungin äänimäärä on 9 462. Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta.

Kaupunginvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Hyväksyttiin

KAUPUNGIN LÄMPÖTOLPPAPAIKKOJEN JA SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPAIKKOJEN MAKSUT

Kaupunginhallitus päättää, että
– sähköllä tapahtuvan auton lämmittämisen hinta on 30 € / talvikausi
1.10.2021 lukien ja
– sähköautoja voi ladata vain siihen tarkoitukseen varatuista sähköautojen latauspistokkeista ja lataaminen lämpötolppapistokkeista ei ole sallittua
– maksut peritään suoraan toimen- ja viranhaltijan palkasta
– hinta sidotaan kuluttajahintaindeksiin (2021 = 100, hyödykeryhmä 4).
Indeksitarkistus tehdään tarvittaessa, ensimmäisen kerran 1.10.2024, arvopäivä 1.10.2021.

Hyväksyttiin.

SIVISTYSLAUTAKUNTA / VARHAISKASVATUS ALAJÄRVI / LISÄMÄÄRÄRAHA

Välitilinpäätöksen 1.1.–30.9.2021 mukaan Alajärven kaupungin varhaiskasvatuksen vuoden 2021 talousarvio tulee ylittymään n. 320 000 €. Ylitys kohdistuu erityisesti päiväkotihoidon tuotteen henkilöstökuluihin. Ylityksen syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten väliseen suhdelukuun, päiväkotien enimmäisryhmäkokoon, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja yksiköiden sijaisjärjestelyihin liittyvät lakimuutokset sekä lisääntyneestä asiakasmäärästä johtuva uuden toimipisteen perustaminen. Myös koronaviruksesta johtuvat matalan kynnyksen sairauspoissaolot ovat
kuormittaneet varhaiskasvatusta merkittävästi.
Alajärven kaupungin varhaiskasvatuksen vuoden 2021 talousarviossa kotihoidon tuen tuote alittuu arviolta 88 000 € ja perhepäivähoidon tuote 27 000 €.

Sivistyslautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle- / valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon varataan 320 000 euron lisämääräraha varhaiskasvatuksen suurtuotteelle.

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 talous-
arvioon varataan 320.000 euron lisämääräraha varhaiskasvatuksen suur-
tuotteelle. Vuoden 2021 talousarvion rahoituslaskelmassa lisämääräraha
katetaan tarvittaessa lisälainanotolla.

Hyväksyttiin.

SIVISTYSLAUTAKUNTA / LIIKUNTAPALVELUT / LISÄMÄÄRÄRAHA

Liikuntapalvelujen nettokulut tulevat ylittymään noin 130 000 eurolla suhteessa vuoden 2021 talousarvioon. Uimahallin, monitoimihallin ja pallohallin tulot jäävät talousarviosta noin 160 000 euroa. Tämä selittyy sillä, että koronasulkujen takia liikuntapaikkoja jouduttiin sulkemaan. Koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi monia liikunta- ja yleisötapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään. Liikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat pysyneet normaalilla tasolla. Koronan vuoksi on jouduttu lisäämään puhtaanapidon palveluja (tehostettu siivous, desinfiointiaineet). Henkilöstökulut jäävät n. 30 000 euroa alle budjetoidun, sillä henkilökuntaa on tarvittu vähemmän koronasulun aikana.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että Alajärven kaupungin vuoden 2021 talousarvioon varataan 130 000 euron määräraha liikuntapalveluiden suurtuotteelle.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin vuoden 2021 talousarvioon varataan 130.000 euron määräraha liikuntapalveluiden suurtuotteelle. Vuoden 2021 talousarvion rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan tarvittaessa lisälainanotolla.

Hyväksyttiin.

MENKIJÄRVEN KYLÄTALON MYYNTI MENKIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY:LLE

Menkijärven kyläyhdistys ry on jättänyt 27.9.2021 kaupungille esityksen Menkijärven kylätalon ja sen tontin ostosta yhden (1) euron kauppahinnalla. Kaupungin ja kyläyhdistyksen välillä on tehty käyttöoikeussopimus kylätalon käytöstä ja hoidosta. Tämä sopimus on päättynyt 22.10.2021. Menkijärven vanha koulurakennus (nykyinen kylätalo) rakennettiin vuonna 1916 ja koulua siinä pidettiin vuodet 1917–1957. Rakennus on ulkomitoiltaan 10 x 20 m ja se on silloisen rakennustavan mukaan kiviperustainen rossialapohjalla, hirsirunkoinen ja peltikattoinen. Lisätietoa tehdyistä korjaus- ja kunnostustoimenpiteistä on liitteessä. Kylätalo sijaitsee Heinäpelto-nimisellä tilalla, RN:o 5-403-1-16, jonka kokonaispinta-ala on noin 5 300 m2. Kaupunki on myynyt 1950-luvulla rakennetun koulurakennuksen ja urheilukentän 23.2.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kauppa on käsittänyt noin 3 300 m2:n suuruisen määräalan Heinäpelto-nimisestä tilasta, tällä määräalalla sijaitsee em. koulurakennus ja Koulukenttä-nimisen tilan kokonaisuudessaan, tällä tilalla sijaitsee urheilukenttä. 23.2.2016 allekirjoitetussa kauppakirjassa on sovittu mm. seuraavaa:
– Kylätalon ympärille on sovittu jätettäväksi noin 2 000 m2:n suuruinen kantatila kauppakirjan liitekartan mukaisesti (punaisella rasteroitu alue on myyty vuonna 2016). (tämä puuttuu)
– Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista.
– Kaupunki on pidättänyt kulkuoikeuden olemassa olevaa tietä pitkin kaupungin omistukseen jäävälle alueelle (tämä oikeus siirtyy kyläyhdistykselle).
– Kylätalon jätevedet johdetaan vanhan koulurakennuksen imeytyskenttään vanhan koulurakennuksen ostajan ja kyläyhdistyksen välillä erikseen laadittavan sopimuksen mukaan. Koulurakennuksen ja urheilukentän ostaja ei ole hakenut kaupalle lainhuutoa, joten vanhan koulurakennuksen määräalaa ei ole toistaiseksi erotettu kantatilasta.

Ostajalle ei tule kaupasta lohkomiskuluja, koska kaupunki myy koko tilan,
jolla em. erottamaton määräala sijaitsee. Selvitys kunnostushankkeista ja kauppakirjaluonnos ovat pykälän liitteinä. Menkijärven kyläyhdistyksen kirje ja alueen sijaintikartta ovat oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy yhteensä noin 5 300 m2:n kokoisen Heinäpelto-nimisen tilan (RN:o 5-403-1-16), josta on myyty 23.2.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla noin 3300 m2:n suuruinen erottamaton määräala, yhden (1) euron kauppahinnalla, kauppakirjan mukaisin ehdoin

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI