Alajärven kaupunginhallitus päätti | Peruspalvelujohtajaksi Jaakko Anttila

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginhallitus päätti muun muassa seuraavaa:

NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022

Kaupunginhallitus asettaa Alajärven nuorisovaltuuston vuosiksi 2021 –
2022 seuraavasti:
Fanni Yliaho, puheenjohtaja
Venla Hänninen, varapuheenjohtaja
Vilma Rullpakka, sihteeri
Nelma Isoaho
Niilo Joensuu
Marianne Ketonen
Jenna Kotipelto
Siiri Laurila
Tony Lindeman
Oona Maunuksela
Ella Pesu
Ossi Ranta
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa valtuustolle tiedoksi,
että nuorisovaltuustoa edustaa valtuuston kokouksissa puheenjohtaja Fanni Yliaho ja varalla varapuheenjohtaja Venla Hänninen.
Lisäksi todetaan, että lautakunnat myöntävät omalta osaltaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden nuorisovaltuuston edustajille pl. salassa pidettävät asiat.

Hyväksyttiin.

SUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN TUKEMISEKSI

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ent. vanhuspalvelulaki) velvoittaa 5 §:ssä kunnan laatimaan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen
tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa
tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.
Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen
väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 §:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
Järvi-Pohjanmaan perusturvassa valmisteltu Kotona koko elämä – suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi on esitelty 3.3.2021 vanhusneuvostolle ja heille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ”Kotona koko elämä”
-suunnitelman hyväksymistä.

Hyväksyttiin

PERUSPALVELUJOHTAJAN VALINTA

Peruspalvelujohtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä.
työryhmä kutsui hakijayhteenvedon perusteella haastatteluun ja haastatteli
seuraavat hakijat: TiT Hanna Aho, YAMK Pia Känsäkoski, HLT Jaakko
Anttila, TtM Anna-Maija Kääriäinen ja TtM Marita Ylilahti.
Työryhmä päätti lähettää seuraavat hakijat soveltuvuusarviointiin: TiT Hanna Aho, HLT Jaakko Anttila, TtM Anna-Maija Kääriäinen ja TtM Marita Ylilahti. Soveltuvuusarvioinnin tulokset on esitelty haastattelutyöryhmän jäsenille 25.3.2021.
Työryhmä päätti kokouksessaan 25.3.2021 esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että peruspalvelujohtaja valitaan virkaa
määräaikaan mennessä hakeneiden joukosta.
Valintaperusteena tulee olla hakuilmoituksessa mainittu pätevyys ja siinä
mainitut valmiudet sekä virkojen yleisten nimitysperusteiden (taito, kyky ja
koeteltu kansalaiskunto) ja haastattelun sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella muodostettu kokonaisarvio hakijoista ja heidän soveltuvuudestaan ja
jossa otetaan huomioon hakijoiden opintosuoritukset, työkokemus, hakijan
tiedot ja taidot sekä henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee peruspalvelujohtajan määräaikaan virkaa hakeneiden joukosta.
Marjo Vistaho esitti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,
että peruspalvelujohtajan virkaan valitaan Jaakko Anttila. Anne Matokangas kannatti Vistiahon esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus esittää yksimielisesti
Jaakko Anttilaa peruspalvelujohtajan virkaan. Pentti Joensuu ilmoitti kannattavansa kaupunginjohtajan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus ei ollut asiassa yksimielinen. Keskustelun kuluessa oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava
kannatettu esitys. Asian ratkaisemiseksi puheenjohtaja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vistiahon esitystä, äänestävät EI.
Nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi JAA-ääni (Joensuu) ja 8 EI-ääntä (Hänninen, Kalliomaa, Kujala, Matokangas, Mäenpää, Palmu, Rintamäki, Vistiaho).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Vistiahon esityksen

ASUNNON VARAAMINEN TERVEYDENHUOLTOALAN HARJOITTELIJOILLE

Alajärven kaupungin perusturvan yksiköistä eläköityy lähivuosina huomattava määrä lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Paikkakunnalle on tarvetta saada
sitoutettua opiskelemassa olevia alan ammattilaisia harjoittelujakson kautta. Harjoittelijoilla on yleensä vuokra-asunto opiskelupaikkakunnalla ja sen vuoksi he suorittavat myös harjoittelunsa ko. paikkakunnalla. Alajärven kaupungilla on omistuksessaan kaksi vapaata asuntoa Pitkäkankaatie 1:ssä, yksi kaksio ja yksi kolmio. Kolmio sopisi hyvin soluasunnoksi harjoittelujakson ajaksi.

Alajärven kaupunki päättää varata Pitkäkankaantie 1 A 3 asunnon terveydenhoitoalan opiskelijoille harjoittelujakson ajaksi.

Merkittiin, että Pentti Joensuu oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo 19.17–19.24, esteellisyyden perusteena Asunto Oy
Pitkäkankaantien hallituksen puheenjohtajuus.
Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi asian osalta valittiin Turo Kalliomaa.
Kaupunginjohtaja täydensi esitystään niin, että asunto varataan ensisijaisesti terveydenhoitoalan opiskelijoille.

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen mukaisena.

ESTEETTÖMIEN TILOJEN LUOVUTTAMINEN ALAJÄRVELLÄ TOIMIVIEN YLEISHYÖDYLLISTEN YHDISTYSTEN KÄYTTÖÖN

Alajärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.6.2019 käsitellyt yleishyödyllisten yhteisöjen esityksiä, että Alajärven kaupunki luovuttaisi toimitiloja yhdistysten käyttöön korvauksetta. Esityksiä ovat tehneet mm. Eläkeliiton Alajärven ja Lehtimäen yhdistykset sekä SPR Alajärven osasto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, partiotoiminta, Järvi-Pohjanmaan Seniorit. Kaupunginhallitus on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi.
Teknisen toimen viranhaltijoiden taholta on kartoitettu uudelleen kaupungin
omistuksessa olevia em. käyttöön soveltuvia vapaana olevia tiloja. Tällaisia
tiloja ovat mm. Alvar Aallon suunnittelema vanha sairaala sekä myöhemmin syksyllä vapautuvat paloaseman tilat. Vanhan sairaalan tilat on kunnostettu ja ne on osin myös kalustettu toimistokalusteilla. Tilaan on esteetön kulku ja sen yhteydessä on pysäköintitilaa.
Kyseinen tila on ollut tyhjänä sen jälkeen, kun Järvi-Pohjanmaan perusturva luopui sen käytöstä vuonna 2020. Alajärven kaupungilla ei ole tarvetta sijoittaa omia toimintojaan kyseiseen tilaan lukuun ottamatta rakennuksen toiseen siipeen varattuja lääkäreiden lepotiloja. Vapaana olevan tilan pinta-ala on noin 235 m2 ja sen ylläpitokustannus
kuukaudessa on noin 870 €.

Kaupunginhallitus päättää varata vanhan sairaalan tilat noin 235 m2
Alajärvellä toimivien yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön korvauksetta.

Sari Palmu esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun.
Pentti Joensuu esitti, että kaupunginhallitus varaa Matkahuollon tilat yhdistysten käyttöön korvauksetta.
Turo Kalliomaa ja Jarmo Hänninen kannattivat Palmun esitystä, samoin
kuin Mäenpää, Kujala ja Vistiaho.
Keskustelun kuluessa Sari Palmu on tehnyt kannatetun esityksen asian
palauttamisesta jatkovalmisteluun niin, että kaupunginhallitus tutustuu kyseessä oleviin tiloihin ja että voidaan selvittää tilojen kunto ja eri järjestöjen
tilatarpeet.
Puheenjohtaja totesi, että Pentti Joensuun esitys raukeaa kannattamattomana.
Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus yksimielisesti päättää
asian palauttamisesta jatkovalmisteluun.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI