Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven Kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 20.2.

NIMIKEMUUTOS/HALLINTOSIHTEERI

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallintosihteerin nimike muute-
taan hallintopäälliköksi 1.3.2023 alkaen. Nimikemuutoksesta ei aiheudu
kustannusvaikutuksia.

Merkittiin, että hallintosihteeri poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.41–18.42. Esteellisyyden perusteena toimiminenmuutoksen kohteena olevassa virassa.
Merkittiin, että kaupunginjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo 18.41–18.42.

Hyväksyttiin.

MAANHANKINTA JUURIKASKYDÖN ALUEELTA, MÄÄRÄALAT PELTOLA-TILASTA

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa noin 3,2045 hehtaarin suuruisen määräalan Peltola-nimisestä tilasta
46.195 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

ETELÄ-POHJANMAAN KUNTIEN JA HYVINVOINTIALUEEN VÄLISEN YHDYSPINTATOIMINTOJEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat
liitteenä olevat sopimukset:
· Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen puitesopimus yhteistyö-
rakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

 • Alajärven kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sopimus
  kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten APIP-toiminnasta
  · Työllisyyden hoitoa koskeva sopimusliite
  · Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimusliite
  · Tietoturvallisuutta koskeva sopimusliite.
  Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET JA VALTUUSTOLLE TIEDOTETTAVAT ASIAT

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä / Valtuustoaloite koulujen kol-
men päivän sijaiskiellosta luopumisesta
Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan Alajärven kau-
pungin tulisi pikimiten luopua kouluissa kolmen päivän sijaiskiellosta. Ly-
hyisiin sijaisuuksiin on haastettava alajärveläisiä opiskelijoita tiedottamalla
paitsi Kuntarekryssä, myös opettajaksi opiskelevien eri tiedotuskanavissa
ja esimerkiksi abiturienteille lukion kautta. Sijaiskiellosta luopuminen ei saa
vaikuttaa koulujen tuntiresurssiin.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä / Valtuustoaloite säästötoime-
na luodun talkoovapaan poistamiseksi tai lyhentämiseksi sivistyspuolelta
Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan säästötoimena
luotu talkoovapaa poistettaisiin sivistyspuolelta kokonaan tai sen kestoa ly-
hennettäisiin enintään viideksi päiväksi.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä / Valtuustoaloite resurssiopet-
tajan viran perustamiseksi
Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan Alajärven kau-
punkiin on perustettava resurssiopettajan virka. Henkilö on käytettävissä
lyhyisiin ja tarvittaessa pidempiinkin sijaisuuksiin kaikilla luokka-asteilla.


 

JÄTÄ KOMMENTTI