Alajärven sivistyslautakunnan päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven sivistyslautakunnan päätöksiä kokouksesta 25.1.

TOIMIVALLAN EDELLEEN SIIRTÄMINEN HENKILÖSTÖASIOISSA

Sivistystoimenjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:
1) Sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen palvelussuhteen päättymisestä
myös viranhaltijoiden osalta
2) Sivistystoimenjohtaja voi julistaa viran ja virkasuhteen haettavaksi
3) Sivistystoimenjohtaja valitsee haastateltavat hakijat yhdessä puheenjohtajien kanssa
4) Sivistystoimenjohtaja kutsuu haastattelutyöryhmään lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi täytettävän viran sijoituspaikan lähiesimiehen tai muun asiantuntijan ja puheenjohtajan määräämän jäsenen.

Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösesitys.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2023

Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu
talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen. Lautakunta antaa myös
tarvittaessa tarkemmat ohjeet määrärahojen käyttämisestä.
Hallintosäännön mukaan vastuuviranhaltijat vastaavat tuotteensa osalta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja päättävät tuotteelleen kohdennettujen määrärahojen käytöstä. Vastuuviranhaltijat myös hyväksyvät tuotteilleen kohdennetut laskut. Toimialajohtajan lisäksi tuotteista vastaavat talouspäällikkö, varhaiskasva-
tuspäällikkö, perusopetuksen rehtori, lukion rehtori, kirjastotoimenjohtaja, kansalais-opistonrehtori, musiikkiopiston rehtori sekä ne opettajat, jotka on nimetty hoitamaan perusopetuksen rehtorin tehtäviä. Em. ovat hallintosäännön mukaisia vastuu viranhaltijoita.
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2023 perustuu Alajärven kaupungin valtuuston hyväksymään talousarvioon. Talousarvio on sitova valtuustoon nähden suurtuotetasolla (osastotaso 03) ja lautakuntaan nähden käyttösuunnitelmatasolla (osastotaso 04).
Määrärahojen käytössä on noudatettava erityistä harkintaa, ja ne ovat käy-tettävä vain palvelujen järjestämisen kannalta välttämättömiin menoihin.

Esa Kaunisto

Sivistyslautakunta hyväksyy
– valtuustojen tilaamiin tuotteisiin perustuvan käyttösuunnitelman ja tuotteesta vastaavan vastuuviranhaltijan sekä hänelle varahenkilön sekä
– antaa tositteiden hyväksymisoikeuden kaikkiin sivistyslautakunnan tuotteisiin sivistystoimenjohtajalle ja talouspäällikölle.
– antaa tarvittaessa palvelujen tuottamista koskevia tarkempia tuotekohtaisia ohjeita.

Hyväksyttiin.

MOVE-MITTAUKSET JA PALAUTE / ALAJÄRVI JA VIMPELI

Move!-mittaukset toteutetaan osana koulun liikuntakasvatusta kaikille 5. ja
8. vuosiluokan oppilaille elo-syyskuun aikana. Toimintarajoitteisten oppilai-
den osalta mittaukset voidaan toteuttaa sovelletusti. Tulokset kirjataan
1. opettajan koontilomakkeelle
2. oppilaan tuloslomakkeelle.
Opettajan koontilomaketta hyödyntäen ryhmän tulokset tallennetaan valta-
kunnalliseen tietokantaan. Näiden tietojen pohjalta kouluille toimitetaan
myös kustannukseton tulosraportti. Oppilaiden tuloslomakkeet lähetetään
koteihin tutustuttavaksi. Lisäksi huoltajien luvalla oppilaiden tulokset siirre-
tään kouluterveydenhuollon käyttöön.
Verkkosivuilla olevia oppilaille, huoltajille sekä opettajille ja terveydenhuol-
lolle valmistettuja mittausten palautemateriaaleja voidaan käyttää monin eri
tavoin edistettäessä oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia.
Alajärven ja Vimpelin Move!-mittauksen tulokset on lähetetty kunnille joulu-
kuussa 2022. Tulokset esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Esa Kaunisto

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Alajärven ja Vimpelin Move!-mittauk-
set ja palautteen.

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ ALLE KOLMIVUOTIAILLE

Esa Kaunisto

Sivistyslautakunta esittää Alajärven kaupunginhallitukselle /valtuustolle,
että
1. Alajärven kaupungissa otetaan käyttöön kotihoidontuen kuntalisä ajalle
1.6.2023 – 31.5.2025.
2. Kotihoidontuen kuntalisän maksamista varten vuoden 2023 talousarvioon vartaan 127 000 euron lisämääräraha.

Heli Hämäläinen esitti, että kotihoidon tuen kuntalisää ei oteta käyttöön. Perusteluina se, että keinovalikoimat lapsiperheiden tukemiseksi ovat monimuotoisia ja ne tulisi selvittää laajemmin sekä määrärahaa ei ole varattuna kotihoidon tuen kuntalisälle.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi sivistystoimenjohtajan esityksen tulleen yksimielisesti
hyväksytyksi.

KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Vanhemmat ovat toimittaneet 6.1.2023 hakemuksen lapsensa koulukuljetuksen järjestämistä varten. Vanhemmat esittävät, että heidän Paavolan koulun viidettä luokkaa käyvälle lapselle myönnettäisiin ilmainen koulukuljetus. Koulumatka suorinta reittiä kotiosoitteesta koululle on 4 km ja kiertoreittiä 4,4 km. Hakemuksen perusteena on, että” kulkeminen kävellen ei ole mahdollista ja myös polkupyörällä kulkeminen on osoittautunut liian rasittavaksi. Erityisesti talvisaikaan kulkeminen on mahdotonta johtuen ylipäätään lumen aiheuttaman talvipyöräilyn raskaudesta sekä tien epäsäännöllisestä auraamisesta.”
Koulumatkaan ei liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä (kevyenliikenteenäväylä) eikä myöskään villieläinvaaraa. PoL 32 §:n mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle maksuton kuljetus, jos perusopetusta, lisäopetusta tai 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan kou-lumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan iän tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Tällöin oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävän avustukseen.
Alajärven kaupungin kuljetusstrategiassa todetaan seuraavaa ” Jos 0.-2. luokan oppilaan koulumatka on pitempi kuin 3 km, hänelle myönnetään maksuton kuljetus tai riittävä avustus huoltajalle koulukuljetuksen järjestämiseksi. 3.-9. luokan oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus tai kuljettamista tai saattamista varten myönnetään riittävä avustus, mikäli hänen koulumatkansa ylittää 5 km.”
Niiden oppilaiden, joiden ilmaisen koulumatkan myöntämisehdot eivät täyty, on mahdollista hankkia omakustanteisesti esim. koulukuljetuksia hoitavan Härmän Liikenteen matkalippuja käyttöönsä ko. yhtiön asiakaspalvelusta.
Sivistystoimen talouspäällikkö myöntää maksuttoman koululaiskuljetuksen tai avustuksen koulukuljetuksen järjestämiseksi koulukuljetusstrategiassa-mainittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Koulukuljetussäännössä vahvistetuista periaatteista poikkeavasta maksuttomasta kuljetuksesta päättää sivistyslautakunta huoltajan anomuksesta.
Vanhempien hakemus on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Esa Kaunisto

Sivistyslautakunta päättää, ettei se myönnä ilmaista koulukuljetusta lapselle.

Päätöksen perusteena on, että lapsen koulumatkan pituus ei ylitä kulje-
tusstrategiassa määriteltyä kilometrirajaa eikä ole tullut esille sellaisia lii-
kenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella ilmainen koulu-
kuljetus järjestettäisiin.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI