Alajärven valtuuston päätöksiä -Jaakko Anttila äänestettiin peruspalvelujohtajaksi

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä 26.4.

HOISKON KYLÄYHDISTYS RY:N VETOOMUS KAUPUNGILLE

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se varaa lisämäärärahan 8.518,37 € käytettäväksi esitettyyn tarkoitukseen ympäristön huollon kustannuspaikalta. Vuoden 2021 talousarvion rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan tarvittaessa lisälainan otolla.

Kaupunginvaltuusto
Hyväksyttiin.

NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2022

Kaupunginhallitus asettaa Alajärven nuorisovaltuuston vuosiksi 2021 –
2022 seuraavasti:
Fanni Yliaho, puheenjohtaja
Venla Hänninen, varapuheenjohtaja
Vilma Rullpakka, sihteeri
Nelma Isoaho
Niilo Joensuu
Marianne Ketonen
Jenna Kotipelto
Siiri Laurila
Tony Lindeman
Oona Maunuksela
Ella Pesu
Ossi Ranta

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa valtuustolle tiedoksi, että nuorisovaltuustoa edustaa valtuuston kokouksissa puheenjohtaja Fanni Yliaho ja varalla varapuheenjohtaja Venla Hänninen. Lisäksi todetaan, että lautakunnat myöntävät omalta osaltaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden nuorisovaltuuston edustajille pl. salassa pidettävät asiat.

Kaupunginvaltuusto
Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN ORGANISAATIOMUUTOKSEN VAHVISTAMINEN

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi liitteen mukaisen uuden organisaation. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään niin, että sivistystoimen yksikön otsikko ”Vapaa-aika” muutetaan otsikoksi ”Kulttuuri ja vapaa-aika”.

Kaupunginhallitus
Hyväksyttiin.

Pentti Joensuu esitti kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta seuraavat
muutokset:
– kaupunginjohtajan osalta kaavioon tulee lisätä ”Kaupungin elinvoima”
– sosiaalipalveluiden alle tulee lisätä ”työllisyyden hoito”
– teknisen toimen osalta sisäliikuntapaikat tulee siirtää kohdasta Kuntatekniikka kohtaa Kiinteistöt ja tilapalvelut.

Pentti Joensuu tarkensi kokoomuksen ryhmän puolesta tehtyä esitystä niin, että kyse oli kolmesta erillisestä muutosesityksestä. Puheenjohtaja totesi, että Pentti Joensuu oli kokoomuksen valtuustoryhmän esityksenä esittänyt kolmea eri muutosta kaupunginhallituksen pohjaesitykseen ja määräsi suoritettavaksi kolme äänestystä, tehden niiden pohjaksi yksimielisesti hyväksytyt äänestysesitykset: Äänestys ensimmäisestä esityksestä, että kaupunginjohtajan kohdalle lisätään sanat ”Kaupungin elinvoima”:
– ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat kokoomuksen valtuustoryhmän esitystä, äänestävät EI.
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen hyväksymä alkuperäinen
sanamuoto jää voimaan.

Kaupunginvaltuusto
Hyväksyttiin

SUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN TUKEMISEKSI

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ent. vanhuspalvelulaki) velvoittaa 5 §:ssä kunnan laatimaan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ”Kotona koko elämä”-suunnitelman hyväksymistä.

Kaupunginvaltuusto
Hyväksyttiin

PERUSPALVELUJOHTAJAN VALINTA

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee peruspalvelujohtajan määräaikaan virkaa hakeneiden joukosta.
Marjo Vistiaho esitti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että peruspalvelujohtajan virkaan valitaan Jaakko Anttila.
Anne Matokangas kannatti Vistiahon esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus esittää yksimielisesti Jaakko Anttilaa peruspalvelujohtajan virkaan.
Pentti Joensuu ilmoitti kannattavansa kaupunginjohtajan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus ei ollut asiassa yksimielinen.
Keskustelun kuluessa oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Asian ratkaisemiseksi puheenjohtaja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Vistiahon esitystä, äänestävät EI.
Nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi JAA-ääni (Joensuu) ja 8 EI-ääntä (Hänninen, Kalliomaa, Kujala, Matokangas, Mäenpää, Palmu, Rintamäki, Vistiaho).
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Vistiahon esityksen.

Kaupunginvaltuusto

Olli Ketola esitti, että peruspalvelujohtajaksi valitaan Anna-Maija Kääriäinen.
Jukka Joensuu esitti kokoomuksen ryhmän kantana, että hakuaikaa jatketaan.
Puheenjohtaja tiedusteli Jukka Joensuulta tarkennuksena, tarkoittaako kokoomuksen esitys asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Jukka Joensuu totesi puheenjohtajan tarkennuksen oikeaksi.
Mauri Penninkangas esitti, että valtuusto jatkaa asian käsittelyä ja päätetään asiasta tänään. Jukka-Pekka Matintupa kannatti asian käsittelyn jatkamista. Sari Palmu kannatti asian käsittelyn jatkamista. Olli Ketola kannatti asian käsittelyn jatkamista.
Puheenjohtaja totesi, että kokoomuksen ryhmä on esittänyt asian palauttamista uudelleen valmisteluun ja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA, ja
– ne, jotka kannattavat kokoomuksen ryhmän esitystä asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät EI.

Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä annettiin 28 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Terho Mäkelä kannatti Olli Ketolan esitystä Anna-Maija Kääriäisen valitsemisesta peruspalvelujohtajaksi. Anne Matokangas kannatti Jaakko Anttilan valintaa peruspalvelujohtajaksi. Mauri Penninkangas kannatti kaupunginhallituksen esitystä.
Sari Palmu kannatti Jaakko Anttilan valintaa peruspalvelujohtajaksi. Jaakko Aho kannatti Jaakko Anttilan valintaa peruspalvelujohtajaksi. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen pohjaesityksen lisäksi Olli Ketola on esittänyt, että peruspalvelujohtajaksi valitaan Anna-Maija Kääriäinen, ja jota esitystä Terho Mäkelä on kannattanut ja siten asiassa tulee suorittaa virkavaali. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suljettu lippuäänestys ja teki seuraavan äänestysesityksen:
Kaikkia virkaa hakeneita kymmentä (10) kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa oli mahdollista äänestää. Valtuutetut kirjoittavat yhden hakijan nimen vaalilippuun. Jos suoritettavassa vaalissa kukaan ei saa yli puolta annettavista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat Anne Matokangas ja Jari Mäenpää.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikki kolmekymmentäviisi (35) kaupunginvaltuutettua jättivät vuorollaan äänensä nimenhuudon mukaisesti.

Ääntenlaskijat toimittivat vaalin tuloksen puheenjohtajalle (liite) ja puheenjohtaja totesi ääntenlaskijoiden ilmoituksen, että kaikki annetut äänet olivat tulleet hyväksytyiksi laskennassa.
Suoritetussa vaalissa ääniä annettiin seuraavasti:
– Jaakko Anttila 26 ääntä
– Anna-Maija Kääriäinen 9 ääntä.
Puheenjohtaja totesi suljetun lippuäänestyksen laskennan tuloksen ja tulevaksi peruspalvelujohtajaksi oli virkavaalissa tullut valituksi Jaakko Anttila.


 

JÄTÄ KOMMENTTI