Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungintalo

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 18.1.2021

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt lausuntoa Sarvinevan tuulivoimahankkeen kaavaehdotuksesta.  Kaupunginhallitus päätti esittää kolmen kilometrin suojavyöhykettä tuulivoimalan ja asutuksen väliin, ja edellyttää että tuulivoimapuiston lähialueen tv-näkyvyys tulee turvata tarpeellisin toimin. Metsästysharrastus tulee myös turvata tuulivoimapuistoalueella. Teknisenä huomiona todettiin, että kaavaehdotuksessa ja täydennetyssä luontoarvojen perusselvityksessä tuulivoimaloiden numerointia tulee tarkistaa.

Pahajoki hyväksi -järvihankkeessa vuosina 2021- 2022 halutaan käynnistää pilottihankkeita. Niillä toteutetaan esimerkillisiä, mallinnettavia kunnostustoimenpiteitä, joilla on vaikutusta koko Lapuanjoki-vesistöön. Toimenpiteillä säilytetään ja lisätään Alavudenjärven valuma-alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia sekä mahdollistetaan vesistön hyvä tila. Pilottihankkeelle on haettu ELY-keskuksen avustusta 80% kustannuksista. Kaupunginhallitus päätti osallistua 20% kuntarahoitusosuudella mikäli hankkeen kokonaisrahoitus toteutuu.

Kaupunginhallitus haluaa tukea alavutelaisten mahdollisuuksia kouluttautua kotipaikkakunnalla, ja päätti pyrkiä vakiinnuttamaan koulutusyhteistyötä Järviseudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Alavuden kaupunki (Töysän kunta) on tehnyt koulutusyhteistyötä JAMI:n kanssa vuodesta 1998 alkaen. Alavuden toimipisteessä Virastotalossa järjestetään merkonomi- ja datanomikoulutusta.

Rekolankulman alueelta myytiin tontti Trade Factory Oy:lle.

Kaupungin henkilöstön mahdollisuudesta pitää talkoovapaita eli vapaaehtoisia palkattomia vapaita päätettiin luopua, koska KVTES:in 2020-2021 vuosilomalukuun on lisätty uusi lomarahan vapaaksi vaihtamista koskeva sopimuskohta. Paikallinen sopimus jäi näin ollen tarpeettomaksi. Tehtävien muutoksen perusteella on tullut tarpeelliseksi tarkistaa eräitä palkkoja.

Kaupungin kaiken toiminnan riippuvuus tietoverkkojen ja palvelinten toiminnasta on suurta. Kaupunki myy ICT-palveluja myös Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle, jonka joidenkin yksikköjen toiminnassa tietoverkkojen ja palvelinten häiriötön toiminta 24/7 on välttämätöntä. Tästä syystä on lähdetty valmistelemaan 24/7-varallaolopalvelun järjestämistä verkon ja palvelinympäristön häiriötilanteiden varalta. Tähän liittyen on myös tarkoitus uudistaa sopimus Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle tuotettavista ICT -palveluista.


 

JÄTÄ KOMMENTTI