Jari Salosta esitetään Soinin hallintojohtajaksi

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen päätökset 10.6.2021

Hallintojohtajan viran vaali

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että hallintojohtajan virkaan valitaan upseeri Jari Salonen. Päätösesitys muodostuu virkojen yleisten nimitysperusteiden (taito, kyky, ja koeteltu kansalaiskunto) sekä niistä muodostetun kokonaisarvioinnin perustella: opintosuoritukset, työkokemus, hakija tiedot ja taidot sekä sitoutuminen ja haastattelu. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja sen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Keskuskeittiön tehtäväjärjestelyt 2021

Teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus antoi täyttöluvan vakinaisen vastaavan suurtalouskokin tehtävän täyttöön.

Liikuntasihteerin ym. tehtävien uudelleen järjestely

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että matkailutoiminnan ja kunnan viestinnän resurssia vahvistetaan n. puolen henkilötyövuoden verran. Nykyisen liikuntasihteerin ja puolikkaan nuorisotyöntekijän sijaan palkattaisiin kaksi henkilöä nimikkeillä vapaa-ajan ohjaaja ja matkailu-/viestintäkoordinaattori.  Tehtävät täytettäisiin syksystä 2021 alkaen määräaikaisina vuoden 2022 loppuun. Tänä aikana nähdään, onko ko. tehtäväkokonaisuus toimiva. Määrärahalisäys olisi vuositasolla n. 25 000 euroa. Tämän vuoden talousarvioon esitetään varattavaksi lisää määrärahaa järjestelyjä varten 10.000 euroa.

Saatavien poistot 2021

Kunnanhallitus poisti yli 3 v vanhoja saatavia n. 1200 euroa ja lisäksi yrityssaneeraukseen liittyviä saatavia 7350 euroa.

Jelena Jaakkolan anomus sponsorituesta

Kunnanhallitus päätti antaa Jelena Jaakkolalle sponsoritukea 1000 e.

Soinin Suomen malli -valtionavustus

Aluehallintovirasto on myöntänyt Soinin Suomen malli -hankkeelle valtionavustusta 18 000 euroa. Tämä kustannus on 80 % koko hankkeen kustannuksista. Kunnan omarahoitusosuus on 4 500 euroa, joka katetaan olemassa olevilla määrärahoilla. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa soinilaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia myös sivukylillä. Hallitus esittää valtuustolle tarvittavat määrärahajärjestelyt.

Sivistystoimen saadut valtionavustukset

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle seuraavat määrärahajärjestelyt: 1) Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 -hankkeelle perustettavalle kustannuspaikalle varataan määräraha 40 000 euroa ja tuloksi merkitään saatu erityisavustus 32 000 euroa. 2) Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 -hankkeelle perustettavalle kustannuspaikalle varataan määrärahaa 35 000 euroa ja tuloksi merkitään saatu erityisavustus 28 000 euroa.

 Poikkeamislupahakemus 2-21

Kunnalta on haettu poikkeamista kodan rakentamiseksi Iironjärven ranta-alueella sijaitsevalle mökkitontille. Kunnanhallitus päätti myöntää luvan poiketa rantakaavasta MRL 58 §:n mukaisesti sekä rakennusjärjestyksestä kuitenkin siten, että n. 5 metrin etäisyys rantaviivasta säilytetään.

Lausunto Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta

Kyyjärven kunta on käynnistänyt Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen.  Länsiosastaan hankealue sijaitsee n. 2,5 km päässä Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Hankealue on kooltaan n. 2325 ha.

Kunnanhallitus totesi lausuntonaan, että Soinissa on vireillä useita tuulivoimahankkeita ja hankkeiden valmistelu on lähtenyt liikkeelle jo kymmenen vuotta sitten tuulivoimaosayleiskaavan laatimisella eräille alueille. Tätä Kyyjärven hanketta lähinnä olevat alueet ovat Pesolan ja Korkeamaan tuulivoimahankkeet. Näiden alueiden kaavahyväksyntä on parhaillaan käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kunnanhallitus edellyttää Kauniskankaan kaavakäsittelyssä sitä, että se ei saa millään tavalla vaikeuttaa Soinissa jo vireillä olevien hankkeiden etenemistä. Soinin kunta pitää tärkeänä yhteisvaikutusten arvion tarkkaa tutkimista kyseisellä alueella.

Soinin kunnan ja Saba Tuuli Oy/Saba Invest Oy:n välinen maanvuokrasopimus/Oikaisuvaatimus

Arja Ala-aho ja 82 muuta ovat 31.3.2021 jättäneet oikaisuvaatimuksen päätöksestä, jolla Soinin kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan ja Saba Tuuli Oy:n välisen kunnan aluetta koskevan maanvuokrasopimuksen. Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen ja totesi, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Tarkemmat perustelut näkyvät käsittelypykälän tekstistä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielinten perustamisesta

Soinin kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tarvittaessa myös mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tukipalvelut. Samoin hyväksyttiin, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisena valmistelu- toimielimenä jatkaa aiemmin nimetty esittelytekstin mukainen Pre-VATE siten, että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alue ja Suupohjan/LLKY nimeävät ko. organisaatioiden varajäsenet siten, että tasa-arvovaatimukset täyttyvät.

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita/10.6.2021

Soinin Vuokratalot Oy:n kohteiden Kukkoparvi, Koivulahti, Laasalankartano ja Kausnishalme myynti on toteutunut ja kauppakirjat on allekirjoitettu 11.6.2021. Kunnanvaltuusto on varannut määrärahaa tarkoitukseen 302.000 euroa. Lopullinen maksuosuus on 262 965,66 euroa.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI