Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.4. muun muassa seuraavaa:

ELINKEINOVASTAAVAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 18.5.2020 hyväksyä, ettei elinkeinovastaavan virkaa tässä vaiheessa täytetä vakinaisesti, ja ottaa Teija Uitto-Kohosen avoimen viran hoitajaksi 1.8.2020 – 31.7.2021 väliseksi ajaksi. Lähtökohtana on ollut, että viran vakinainen täyttäminen toteutetaan sen jälkeen kun kunnanjohtajan virkaan valittu henkilö on ottanut viran vastaan. Elinkeinovastaavan määräaikainen virkasuhde on päättymässä heinäkuun 2021 lopussa, joten virka on syytä laittaa auki vakinaisesti täytettäväksi.

Kunnanhallitus päättää

1) ilmoittaa elinkeinovastaavan viran julkisesti haettavaksi kolmen (3) viikon ajaksi ja että hakuilmoitus julkaistaan työvoimahallinnon palvelujärjestelmän (mol.fi) ja kunnan internet-sivujen lisäksi Ilkka-Pohjalaisessa ja Kuntalehdessä,
2) että viran kelpoisuusehtona on vähintään toisen asteen tutkinto ja
3) että valinnassa arvostetaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehityssuuntautuneisuutta ja -näkemystä, käytännön työtehtävissä yritystoiminnan hyvää tuntemusta sekä innostunutta otetta tehdä vaikuttavaa työtä paikkakunnan yrityssektorin vahvistamiseksi,
4) asettaa elinkeinovastaavan valinnan valmistelua varten toimikunnan, joka tekee esityksen valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta varahenkilöstä, sekä
5) nimetä toimikuntaan kunnan elinkeinotoimikunnan jäsenet Teppo Toivolan, Annu Ridanpää-Taittosen, Eeli Mäki-Mustapään, Tauno Lampisen ja kunnanjohtajan sekä Kuortaneen Yrittäjät ry:n edustajan.
6) nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi valtuuston pj. Teppo Toivolan ja varapuheenjohtajaksi kunnanhallituksen pj. Annu Ridanpää-Taittosen

Hyväksyttiin

TULOSPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN KUORTANE GAMES -KISOJA VARTEN

Kuortaneen Eliittikisat ry:n, Kuortaneen Urheiluopiston ja Kuortaneen kunnan välisen yhteistyösopimuksen mukaan kunta vastaa Kuortane Games -kisojen tulospalvelujärjestelmän kustannuksista. Kunnanhallituksen 4.1.2021 § 4 hyväksymässä talousarvion käyttösuunnitelmassa on varattu tulospalvelujärjestelmän kustannuksiin ilman arvonlisäveroa 19 000 euroa. Kuortane Games 2021 järjestetään lauantaina 26. päivänä kesäkuuta. Euroopan Yleisurheiluliitto on myöntänyt Kuortaneen kisoille kesää 2020 vastaavan World Athletics Continental Tour Bronze Meeting -statuksen. Sen lisäksi Kuortane Games on osa kansallista Motonet GP-kisasarjaa yhdessä Jyväskylän, Espoon, Joensuun, Lapinlahden ja Lahden kanssa. Esityslistan mukana on kunnanhallitukselle toimitettu EQ Timing Finland Ab:n 23.3.2021 päivätty tarjous, jonka mukana on kisojen pääsihteerin antama laskelma kustannuksista. Kustannukset ovat noin 19 000 euroa (+alv) vuonna 2021. Tarjouksen yhteydessä on mahdollista valita kaksivuotinen sopimus, jolloin vuosittaiset kustannukset olisivat noin 10 prosenttia pienemmät. Tämä ontarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että yhteistyösopimus kattaa myös vuoden 2022 kisat. Mikäli kisoja ei jostain syystä tultaisi järjestämään, ei perustetta kustannukselle myöskään syntyisi.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä tulospalvelujärjestelmän hankkimiseksi EQTiming Finland Ab:n 23.3.2021 päivätyn tarjouksen kahdelle vuodelle (2021 ja 2022), lukuun ottamatta tarjouksen kohdassa 3. olevaa viittä tilaajan tehtävää, jotka on merkitty kunnanhallitukselle toimitettuun tarjoukseen ja joista vastaa kisajärjestäjä.

Hyväksyttiin

Ilpo Koivisto, Eliittikisat ry:n hallituksen jäsenenä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

KUORTANEEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020

Hallintojohtaja Kuortaneen kunnan henkilöstötilinpäätöksessä käsitellään mm. henkilöstön määrää, rakennetta, poissaoloja, henkilöstökustannuksia, koulutusta ja työterveyshuollon ja työsuojelun toimenpiteitä sekä työhyvinvointia. Kuortaneen kunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 132 henkilöä. 12 virkaa tai työsuhdetta oli täyttämättä ja määräaikaisia oli yhteensä 45 henkilöä. Sairauspoissaolojen kertymä laski 12,2 % verrattuna edellisvuoteen, yhteensä -293 päivää. Yhteensä poissaoloja kertyi 2117 kalenteripäivää. 17 henkilöä on ollut yhtäjaksoisesti yli 30 päivää sairauslomalla joista yksi henkilöon ollut koko vuoden poissa ja muut 16 henkilöä on ollut keskimäärin 54 pv/ hlö. Loput 919 päivää koostuu alle 30 päivää kestäneistä sairauslomista, 8 pv/sairauslomalla ollut henkilö. Vuoden 2 020 aikana vakinaisesta henkilöstöstä 42,3 % ei ole ollut lainkaan sairauslomalla.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä henkilöstöraportin tiedokseen saatetuksi.

Hyväksyttiin

KUNNAN HENKILÖSTÖN VUOSILOMIEN KESKITTÄMINEN

Monissa kunnissa käytännöksi on muodostunut, että kunnanvirastot ovat suljettuina heinä-elokuun aikana kahdesta neljään viikkoa. Kuortaneella kunnanvirasto oli viime vuonna suljettuna neljä viikkoa heinäkuussa. Vuoden 2020 maaliskuussa maahamme levinneen koronapandemian torjumiseksi julkisia tiloja on suositeltu / määrätty suljettavaksi yleisöltä. Kuortaneen kunnanviraston ovet ovat myös olleet kiinni. Asiakkaita on palveltu viime syksystä lähtien pääosin puhelimitse ja sähköpostitse ja tarvittaessa virastolle on päässyt normaalina virka-aikana ovikelloa soittamalla. Lisäksi henkilökohtaisia asiakastapaamisia on aina tarvittaessa järjestetty erikseen sovitusti. Huolimatta siitä, jos kunnanviraston tilat joudutaan tautitilanteesta johtuenpitämään vielä ensi kesänä kiinni, niin henkilöstön vuosilomat on hyvä keskittää heinäkuulle ajalle 5.-25.7. Tarvittavat päivystykset voidaan suoria puhelinyhteyksiä käyttämällä. Lähinnä kyseeseen tulevat rakennustarkastuksen päivystys.
Kunnanhallitus päättää määrätä, että vuosilomia keskitetään edellä mainitulle ajankohdalle.

Hyväksyttiin

LEPPÄLÄN KOULUN MYYNTI

Kunnanhallitus päättää,
1) että Kuortaneen kunta pyytää julkisesti tarjouksia Leppälän entisestä koulukiinteistöstä ilmoituksella, joka julkaistaan Ilkka-Pohjalainen -lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla, ja
2) että kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Hyväksyttiin

HAKEMUS PERILLISITTÄ KUOLLEEN HENKILÖN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISEKSI KUORTANEEN KUNNALLE

Valtiokonttori on toimittanut Kuortaneen kunnalle ilmoituksen mahdollisuudesta hakea 19.4.2020 perillisittä kuolleen kuortanelaisen henkilön kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle.

Kunnanhallitus päättää anoa, että Valtiokonttori luovuttaisi kyseessä olevan perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesään kuuluvan omaisuuden kokonaan Kuortaneen kunnalle lapsiperheiden sekä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä tähtääviin toimenpiteisiin liikunta- ja kulttuurikasvatuksen alueilla.

Hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI