Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 14.10.

Tekninen toimen tulee järjestää uusi kilpailutus katujen ja yleisten alueiden hoitotöistä sekä konetöistä vuosille 2023- 2025 sekä mahdollisen option sopimuksen jatkamisesta vuosille 2026 – 2027.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta käy läpi liitteiden mukaan laaditut alustavat katujen ja alueiden hoitotöiden sekä konetöiden kilpailutusasiakirjat vuosille 2023-2027.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-20.9.2022

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteutuma 30.9.2022

käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen                      budjetti              toteutuma                    %

Toimintatuotot            1 617 000           1 118 265 69,2

Toimintakulut            -4 205 700         -3 017 904 71,8

Toimintakate             -2 532 800         -1 863 829 73,4

Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat alle 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso.

Mikäli vesilaskutus olisi 4 ker­taa vuodessa kahden sijaan, se tasapainottaisi tässä ajan­koh­das­sa verrattavia tu­lo­ker­ty­män tunnuslukuja.

Ulkoiset toimintakulut ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla, kun ne ovat alle 75% (71,8%).

Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee ko­ko lop­pu­vuo­den.

Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2022 on seuraavanlainen:

budjetti                          toteutuma                     %

Inv.nettomeno  – 1 783 450                        -1 132 444                  63,5

Suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn alla, kuten Kirkkotien ja Keskustien parantaminen, Kunnantalon lämmönvaihtimien muutostyöt sekä Majantien jätevesipumppaamon parantaminen.

Vierteentien rinnakkaistien rakentaminen jää kokonaan tältä vuodelta pois lupaprosessin keskeneräisyyden vuoksi (Traficom).

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot on nähtävänä kokouskutsun mu­ka­na toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 antanut lautakunnille seuraavat oh­jeet 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaan:

1) Hallintokuntien tulee toimintaa suunnitellessaan huomioida soteuudistuksen vaikutukset sekä kunnan väestörakenne ja -kehitys. Elinkeinotoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.

2) Henkilöstön palkkamenoihin varataan 2 prosenttia korotusta verrattuna vuoden 2022 toteutumaan.

Sivukulut (sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä palkkaperusteiset eläkevakuutusmaksut (Kuel, Vael)) syötetään talousarvioon keskitetysti yleishallinnon totimesta.

3)  Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.

Investoinnit

4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Tavoitteena tulee olla, että vuonna 2023 nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää.

Investointiohjelman ulkopuolelle jäävät mahdolliset leasing-rahoituksella rahoitettavat hankkeet, joiden rahoituskulut tulee sisällyttää huomioida käyttötalouden kuluissa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kuntastrategiaan. Suositusten mukainen tavoiteasettelu liittyy strategiseen vaikuttavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, palvelutoiminnan tuotantoon ja organisointiin. Lisäksi tavoitteiden tulee olla mitattavissa joko määrällisin tai laadullisin mittarein. Tämä on olennaista paitsi toiminnan tavoitteiden toteutumisen seurannan, myös toiminnan kehittämisen kannalta.

5)  Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa selkeästi mitattavat mittarit toteutumisen seurantaa varten.

6)  Tytäryhteisöille asetetaan toiminnan ja talouden tavoitteet yhteisten neuvottelujen pohjalta. Ne johdetaan kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisöjen mahdollisista omista strategioista ja liiketoiminnasta.

Teknisen toimen edellisen vuoden (2021) talousarvion ulkoiset menot oli budjetoitu – 4 205 700 €, joihin sisältyi henkilöstökulut – 1 686 900 € ja ulkoiset tulot +1 617 000 €.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, jossa käyttötalouden ulkoiset tulot ovat + 1 688 900€, ulkoiset menot  – 3 566 500€ ja ulkoiset nettomenot – 1 877 600€.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Toiminnallisiin tavoitteisiin tilapalvelun kohdalle lisättiin tekstiä uuden ja vanhan Alvarin koulun alueen suunnitelmiin sekä toteutukseen.

Investoinnit vuodelle 2023 ja vuosille 2024-2025

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 antanut lautakunnille seuraavat oh­jeet 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaan:

Investoinnit

4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Tavoitteena tulee olla, että vuonna 2023 nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää.

Investointiohjelman ulkopuolelle jäävät mahdolliset leasing-rahoituksella rahoitettavat hankkeet, joiden rahoituskulut tulee sisällyttää huomioida käyttötalouden kuluissa.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle investointimäärärahavarauksia lopullista kunnan talousarviovalmistelua varten vuosille 2023- 2025 liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti tehdä muutamia korjauksia alkuperäiseen investointilistaan, jota ehdotetaan edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Muutoksia tuli mm;

– Katuvalaistus Seinäjoen rajalle siirtyi vuodelta 2024 vuodelle 2025
– Yläkoulun kattomuutos vuodelta 2025 vuodelle 2024
– Rantatien loppuosan parantaminen vuodelta 2023 vuodelle 2024
– Harjuntien parantamisen aloitus vuodelle 2023 jatkuen vuosille 2024 ja 2025
– Kortesmäen alikulkusillan katualueen vesihuollon parantaminen vuodelta 2024 vuodelle 2023
– Uuden tielanan selitetekstiin maininta, uusi tai käytetty
– Pieniä kustannuskorjauksia

Lautakunnan jäsen Annukka Salminen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16:50


 

JÄTÄ KOMMENTTI