Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Kunnanhallituksen päätöksiä 15.2. pidetystä  kokouksesta

Neuvottelu Kiinteistö OY Lappajärven Vuokratalojen kanssa

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 päättänyt yksimielisesti hyväksyä, että Koy Lappajärven Vuokrataloille annetaan akuutteihin remontteihin lainaa 30.000 euroa. Kun taloyhtiön hallituksen ja kunnanhalnlituksen neuvottelut ovat edenneet niin, että ollaan saavutettu ratkaisu, jolla taloyhtiön talous saadaan tasapainoon, valtuusto palaa asiaan. Taloyhtiölle ei vielä ole annettu ko. 30.000 euron lainaa. Taloyhtiön hallitus oli kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen valtuuston päätöksen mukaisesti. Taloyhtiön edustajina paikalla olivat Kaija Tissarinen, Ahti Mäkitarkka, Maarit Viitala, Maria Viita-aho-Tohni ja Juhani Laasanen. Käytiin keskustelu taloyhtiön talouden ja kiinteistöjen tilanteesta. Taloyhtiön hallitus tekee esityksen korjaussuunnitelmasta kustannusarvioineen.

Neuvottelu Lappajärven Veikkojen johtokunnan kanssa

15.02.2021  Kunnanhallituksen kokoukseen oli kutsuttu Lappajärven Veikkojen johtokunta. Paikalla olivat Reijo Kärnä ja Arvi Kangastie sekä Tarja Puro etäyhteydellä. Keskusteltiin Lappajärven Veikkojen mahdollisesta lainatarpeesta ja sen ehdoista. Mahdollisesta lainasta päättää kunnanvaltuusto.

Vuokrasopimukset Lappajärven Konetyöstö Oy

Lappajärven Konetyöstö Oy:llä on vuokralla kaksi Lappajärven kunnan omistamaa hallia: maalaamohalli 1100 m2 ja teollisuushalli 1000 m2. Lappajärven kunnan Kirkonkylässä Notkola RN:o 11:136 -nimisellä tilalla sijaitsevasta maalaamohallista on valmisteltu vuokrasopimus, joka tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Vuokran määrä on 1479,50 euroa/kk + alv %. Kiinteistövero ja palovakuutusmaksu laskutetaan vuokranmaksun yhteydessä. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen huolehtii halliin liittyvistä kuluista: sähkö- ja lämpökuluista, vesi- ja jätevesikuluista, siivouksesta ja muista kiinteistökuluista. Muut vuokrasopimuksen ehdot ilmenevät esityslistan liitteenä jaetusta vuokrasopimuksesta.

Lappajärven kunnan Kirkonkylässä Kiviojanmaa RN:o 11:22 -nimisellä tilalla sijaitsevasta teollisuushallista on myös valmisteltu vuokrasopimus, joka tulee voimaan 1.1.2021ja on voimassa toistaiseksi. Vuokran määrä on 1440.50 €/kk + alv %. Kiinteistövero ja palovakuutusmaksu laskutetaan vuokranmaksun yhteydessä. Vuokralainen huolehtii halliin liittyvistä kuluista: sähkö- ja lämpökuluista, vesi- ja jätevesikuluista, siivouksesta ja muista kiinteistökuluista. Muut vuokrasopimuksen ehdot ilmenevät esityslistan liitteenä jaetusta vuokrasopimuksesta.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lappajärven Konetyöstö Oy:n maalaamohallin ja teollisuushallin vuokrasopimukset vuokrasopimusten ehtojen mukaisesti.

Hyväksyttiin.

Vöyrin kunnan Oy Pohjanmaan Biokaasu – Österbottens Biogas Ab:n osakkeet

Kunnanhallitus päättää, ettei Lappajärven kunnalla ole kiinnostusta ostaa Vöyrin kunnan Oy Pohjanmaan Biokaasu – Österbottens Biogas Ab:n osakkeita.

Hyväksyttiin  

Sopimus Työkykyohjelmaa toteuttavan Toimeksi-hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 19.10.2020 päivätyllä päätöksellä (VN/14842/2020) Seinäjoen kaupungille valtionavustusta 618.451 euroa Toimeksi-hankkeen toteuttamiseksi ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi on hyväksytty 773.064 euroa. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle delegoitavan avustuksen määrä on 239.463, kokonaiskustannuksiksi on hyväksytty 299.330. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, koota kehittäjätiimit, luoda asiakasvastaavamalli, tunnistaa ja arvioida työkykykoordinaattorin tehtävät. Hankkeessa vahvistetaan varhaista työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja arviointia, vahvistetaan vastuuhenkilön nimeämistä asiakkaalle, päätöksiä yhdenmukaistetaan ja asiakasvaikuttavuutta seurataan. Työkykyarviointiin luodaan yhtenäinen toimintapa ja vahvistetaan ja yhtenäistetään moniammatillisia työkyvyn tuen tiimejä. Hankkeessa pilotoidaan myös psykososiaalisen yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen konseptia. Järvi-Pohjanmaan perusturva on 16.6.2020 päättänyt osallistua Toimeksi-hankkeeseen vuosina 2020 – 2022 (Työkyky) ja sitoutunut omarahoitusosuuksiin hankevuosittain. Hankkeen toteuttamisen hallinnoinnista ja organisoinnista on laadittu sopimus, joka on jaettu esityslistan liitteenä. Kuntasopimuksen on lähettänyt Seinäjoen kaupunki.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sopimuksen Työkykyohjelmaa toteuttavan Toimeksi-hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta enintään sopimuksen mukaisella kuntaosuudella vuosina 2021 – 2022, yhteensä 1469,00 euroa.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI