Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 11.9.

Lukiokoulutuksen arviointi: Lappajärven geolukio

Valmistelija Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus: Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi Lappajärven geolukion arvioinnin.

Hyvinvointivaliokunta nostaa omassa arvioinnissa esille seuraavat huomiot:

– kokonaisuudessaan hyvä tulos

-valtakunnallisesti on paljon huolia nuorista, mutta Lappajärvellä ne eivät näy niin paljon eikä laajasti

-jatko-opintoihin sijoittumisesta olisi hyvä saada tietoa

-seurataan opiskelijoiden omaa toiminnanohjausta

Lukiokoulutuksen arviointi saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lukiokoulutuksen arvioinnin tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin

Perusopetuksen virkarakenteen muutos 1.8.2024 alkaen

Valmistelija Sivistysjohtaja Tarja Puro

Lappajärven kunnan talousarviossa vuodelle 2023 on toiminnalliseksi tavoitteeksi kirjattu opetustoimen virkarakenteen ajantasaistaminen. Tarkoitus on taata opetusvirkojen ja opetustuntien riittävyys vastaamaan koulutuksen tarpeita sekä oppilasmäärää.

Virkarakenteeseen tarvitaan lukuvuoden 2023-2024 jälkeen seuraavat muutokset:

  1. Perustetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen liikunnan, terveystiedon ja psykologian tuntiopettajuus (viran numeroksi tulee 202, kts. alla). Haettaessa viranhaltijaa pätevyys pitää olla vähintään kahteen mainittuun oppiaineeseen.

Samalla lakkautetaan:

1)  virka 202 perusopetuksen ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan lehtorin virka (ollut täyttämättä 1.8.2012 lähtien)

2)  Poikien liikunnan päätoiminen tuntiopettaja (edellinen viranhaltija on jäänyt eläkkeelle 1.8.2022)

Perustelut: kahdelle liikunnan opettajalle ei ole riittänyt opetustunteja enää vuoden 2012 jälkeen. Pelkät liikuntatunnit eivät yksin riitä päätoimiseen tuntiopettajuuteen. Lisäksi perusopetuksessa tarvitaan terveystiedon opetusta sekä lukiokoulutuksessa psykologian opetusta.

  1. Lakkautetaan perusopetuksen kotitalouden lehtorin osa-aikainen virka (virka 209).

Perustelut: Edellinen viranhaltija on irtisanoutunut 1.8.2021. Opetus on hoidettu ostopalveluna Perhon kunnasta, tuntimäärä on vaihdellut 8-10 opetustunnin välillä, joten virkaan ei riitä enää tunnit.

  1. Perusopetuksen ja lukion terveystiedon päätoiminen tuntiopettajuus (virka 213) muutetaan perusopetuksen ja lukion biologian, maantiedon sekä terveystiedon päätoimiseksi tuntiopettajuudeksi. Haettaessa viranhaltijaa pätevyys pitää olla vähintään kahteen mainittuun oppiaineeseen. Lisäksi opettavaksi tulee lukion luonnontieteellisen linjan opintoja.

Perustelut: nykyinen viranhaltija on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle ja hoitaa vain pari lukion opintojaksoa terveystietoa. Molemmissa koulumuodoissa on runsaasti opetustunteja kaikissa edellä mainituissa oppiaineissa. Lisäksi lukion luonnontieteellisen linjan opintojaksoille (5 opintojaksoa) halutaan pätevät biologian ja maantieteen opettajat.

  1. Luokanopettajien virkoja on tällä hetkellä täyttämättä yksi. Lukuvuoden 2023-2024 aikana arvioidaan, tuleeko virka vakinaisesti täytettäväksi vai onko perusopetuksen tarve jatkossa vain 1-2 lukuvuotta, jolloin virka täytetään määräaikaisena.

Edellä 1.-3. mainituille viroille haetaan muutosta ja täyttölupaa 1.8.2024 alkaen. (Kh § 6 Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeet/ 16.1.2023). Hakuprosessit käynnistetään vuodenvaihteessa 2023-2024.

Lappajärven kunnan hallintosäännön (1.6.2023 kv § 9/24.4.2023) § 52 mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeiden muuttamisesta.

Esittelijä Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus Hyvinvointivaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että se

1) lakkauttaa poikien liikunnan päätoiminen tuntiopettajuuden 1.1.2024 alkaen

2) muuttaa viran 202 perusopetuksen ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan lehtori perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteiseksi liikunnan, terveystiedon ja psykologian tuntiopettajuudeksi 1.8.2024 alkaen

3) lakkauttaa perusopetuksen kotitalouden lehtorin osa-aikaisen viran (virka 209) 1.1.2024 alkaen 4) muuttaa perusopetuksen ja lukion terveystiedon päätoiminen tuntiopettajuuden (virka perusopetuksen ja lukion biologian, maantiedon sekä terveystiedon päätoimiseksi tuntiopettajuudeksi.
Lisäksi sivistystoimi arvioi lukuvuoden 2023-2024 aikana luokanopettajien virkamäärän.
Hyvinvointivaliokunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää edellä mainituista viroista kaksi virkaa: 2) perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen liikunnan, terveystiedon ja psykologian tuntiopettajuus ja 4) perusopetuksen ja lukion yhteinen biologian, maantiedon sekä terveystiedon päätoiminen tuntiopettajuus 1.8.2024 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväsyy hyvinvointivaliokunnan esityksen kohdat 1-4 sekä myöntää luvan täyttää edellä mainituista viroista kaksi virkaa: 2) perusopetuksen ja lukio-koulutuksenyhteinen liikunnan, terveydentiedon ja psykologian tuntiopettajuus ja 4) perusopetuksen ja lukion yhteinen biologian, maantiedon sekä terveystiedon päätoiminen tuntiopettajuus 1.8.2024 alkaen.
Peruste: Hyvinvointivaliokunnan tekemä selvitys.

Päätös: Hyväksyttiin

Kirjaston henkilöstörakenne 2024

Valmistelija Sivistysjohtaja Tarja Puro

Hyvinvointivaliokunta päätti § 18/ 14.3.2023, että kirjastoon palkataan määräaikainen kirjastovirkailija 31.12.2023 asti kokoaikaisena siitä lähtien kun nykyinen virkailija jää töistä pois lomien kautta eläkkeelle. Lisäksi valiokunta päätti, että vuoden 2023 aikana päätetään erikseen kirjaston henkilöstön tulevat toimenkuvat ja henkilötyövuodet. Henkilöstömitoituksen teko on kirjattu myös sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2023.

Henkilöstömitoitusta on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja nykyisen kirjastohenkilöstön kanssa. Tällä hetkellä kirjastossa on 0,6 htv kirjastonhoitaja sekä 1,0 htv kirjastovirkailija. Lisäksi sivistysjohtaja toimii kirjastonjohtajana.

Henkilöstömitoitus on mahdollista tehdä useammallakin tavalla (oheismateriaali). Kirjaston toiminnan ja kunnan muita toimialoja avustavan toiminnan kannalta esitetään, että kirjaston mitoitus on jatkossa seuraava:

kirjastonjohtaja 1 htv, 80 % kirjastonjohtajuus ja 20 % kulttuuritoimi

kirjastovirkailija 1 htv

sivistysjohtaja ei toimi enää kirjastonjohtajana; korvaus tehtävästä on tällä hetkellä 167,00 euroa.

KVTESin mukaan kirjastopalvelujen johto- ja esimiesten (02KIR020; palkka 2755,69 e) päätehtävinä ovat kirjaston johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiakastyötä. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tähän palkkahinnoittelu-kohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjastonjohtaja, aluekirjaston johtaja, osastonjohtaja ja kirjaston palvelupäällikkö. Lappajärvellä kirjastossa toimivalle kirjastonjohtajlle kuuluisi asiakastyö.

KVTESin mukaan kirjastopalvelujen asiantuntijatehtäviin (02KIR042; palkka 2536,64 e) kuuluvien päätehtävinä ovat kirjaston asiantuntijatehtävät kokoelmatyössä ja tieto-palvelussa, kouluttaminen tai muun palvelun suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen. Tehtäviin voi sisältyä esimiestyötä. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulu-tutkintoa. Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjastonhoitaja, informaatikko ja erikoiskirjastonhoitaja. Lappajärvellä tehtävään kuuluisi luonnollisesti myös asiakastyö.

Esittelijä Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus: Hyvinvointivaliokunta esittää kunnanhallitukselle, että Lappajärven kirjaston henkilöstö on nykyisen kirjastonhoitajan eläköidyttyä seuraava:

– kirjastonjohtaja 1 htv, 80 % kirjastonjohtajuus ja 20 % kulttuuritoimen tehtävät

– kirjastovirkailija 1 htv, 100 %.
Hyvinvointivaliokunta hakee täyttölupaa kirjastovirkailijan toimeen 1.1.2024 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointivaliokunnan esityksen ja myöntää täyttöluvan kirjastovirkailijan toimeen 1.1.2024 alkaen.
Peruste: Hyvinvointivaliokunnan selvitys.

Päätös: Hyväksyttiin

 Siivoushenkilöiden toimen täyttölupa

Valmistelija Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Kokouksessa asiaa esittelee siivoustyönohjaaja Mari Turpeinen.

Esittelijä: Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus Tekninen valiokunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan kahden (2) siivoushenkilön palkkaamiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Siivoustyönohjaaja Mari Turpeinen poistui kokouksesta kello 18:15 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kahden siivoushenkilön palkkaamiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen edellä olevaan selvitykseen perustuen.

Päätös: Hyväksyttiin

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan teknisen valiokunnan esityksen ja esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestyksen uudistamisen.

Päätös: Hyväksyttiin

Lappajärvi Invest Oy, henkilövalinnat ja yhtiön perustamisasiakirjat

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Lappajärvi Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajan sekä kolme jäsentä hallitukseen. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä perustettavan yhtiön yhtiöjärjestysasiakirjat.

Kokous keskeytettiin ajaksi 18.35- 18.41

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että samalla nimetään kunnan edustaja yhtiökokoukseen. Kunnanhallitus nimesi Lappajärvi Invest Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: Heikki Honkaniemi, Ville Väkeväinen, Aku-Matti Juttuniemi ja Vesa Luoma. Puheenjohtajaksi nimettiin Heikki Honkaniemi.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi perustettavan yhtiön yhtiöjärjestysasiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin

Nykälänniemen asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä teknisen valiokunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Nykälänniemen asemakaava-ehdotuksen, kaava-asiakirjat ja siihen liittyvät vastineet.

Päätös: Hyväksyttiin

Kiinteistökaupan purkaminen, Osula

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Osulan kiinteistökaupan purkamista koskevan asiakirjan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin

Lausunto osallistumisesta Aijjoos-kumppanuustoimintaan 2024 – 2026

Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry pyytää lausuntoa siitä, onko Lappajärven kunta mukana Aijjoos-kumppanuustoiminnassa yhtenä toimijana. Lappajärven kunta on toiminut Aijjoos-kumppanuushankkeissa vuodesta 2008 lähtien.

Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueelle on valmisteltu ”Aijjoos-kumppanuustoiminta – yhdessä enemmän hyvinvointia- toimintasuunnitelma vuosille 2024 – 2026.”

Aijjoos kumppanuustoiminnan tarkoituksena on vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia. Tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen maaseutumaisessa ympäristössä. Erityisesti huomiota kiinnitetään ns. riskiryhmiin (esim. yksinäiset, lesket, omaishoitajat, toimintakyvyltään heikentyneet) kuuluvien ikäihmisten toimintakyvyn vahvistamiseen. Ikäihmiset saavat tietoa Aijjoos-toiminnan avulla heitä koskevista asioista siten, että he aktivoituvat ja osaavat toimia oman toimintakykynsä vahvistamiseksi. Tavoitteena on vapaaehtois- ja vertaistoiminnan monipuolistaminen. Tavoitteena on myös rakentaa kumppanuutta eri sektoreiden eli kuntien, maakunnan, yritysten, seurakuntien ja järjestöjen välille hyvinvointia vahvistavassa työssä.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Lappajärven kunta on mukana Aijjoos-kumppanuustyössä vuosina 2024- 2026 yhtenä toimijana, ja tarjoaa hankkeen käyttöön henkilökuntansa asiantuntija- ja työpanosta sekä toimitiloja.

Päätös: Hyväksyttiin 


 

JÄTÄ KOMMENTTI