Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaava valmisteluvaihe nähtäville.

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus on keskustelun jälkeen päättänyt ehdotuksen mukaisesti asettaa Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain ja-asetuksen mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Keskustelun aikana Pirjo Ala-Kaarre (ps.) esitti, että Virtain kaupunki ei kannata Abo Wind Oy:n hallinnoimaa Myyränkankaan tuulivoimahanketta, koska suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee liian lähellä vakituista asutusta ja mökkiläisiä. Massiivinen tuulivoiman teollisuusalue, tuulimyllyjen ollessa kokonaiskorkeudeltaan yli 300 metrisiä, vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi alueen ekosysteemiin sekä alueen vaikutusalueella olevien rakennusten haltijoiden asumisviihtyvyyteen sekä rakennusten arvoon. Myös mahdolliset negatiiviset terveysvaikutukset tulisi huomioida ja Virtain kaupungin tulisi lopettaa omalta osaltaan kaavamenettelyt. Ala-Kaarteen ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon Keuruun Lehmikorven tuulivoimaosayleiskaavahankkeen kaavaluonnosaineistosta sekä YVA-selostuksesta Keuruun kaupungille. Lausunnossa tuodaan mm. esille, että havainnekuvien perusteella suunnitellut myllyt tulevat näkymään Virtain puolelle selkeästi ainakin Soininkylään ja Lahdenkylään.  Killinkoski ja Soininkylä ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuurin ympäristöä RKY. Etäisyyttä kylistä hankealueelle on n. 7-14 km, mutta alueen topografiasta johtuen maisemavaikutukset ovat hyvin ilmeisiä. Sähkönsiirtoreittien suhteen olisi hyvä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia johtokäytäviä tai valmiiksi avonaisia maisema-alueita, jolloin puuston kaadolta vältyttäisiin. Suositellaan siirtolinjojen suhteen maakaapelointia maisemahaittojen vuoksi.

Keskustelun aikana Pirjo Ala-Kaarre (ps.) esitti, että Virrat vastustaa Keuruun alueelle suunniteltua Pohjan Voiman hallinnoimaa Lehmikorven tuulipuistohanketta, sillä se on suunnitelmissa sijoitettu niin lähelle Virtain ja Ähtärin rajaa, että toteutuessaan alueen mukanaan tuomat maisema- ja terveyshaitat olisivat merkittäviä.

Alue toteutuessaan vaikuttaisi merkittävästi sen välittömässä läheisyydessä olevien rakennusten ja tonttien arvoon ja myllyjen kokonaiskorkeuden ollessa jopa 300 metriä, niiden negatiivien vaikutus ulottuisi kymmenien kilometrien päähän, jolloin Virtain vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten asumisviihtyvyys merkittävästi heikentyisi. Tuulivoima vaikuttaa ympäristönsä ekosysteemiin, luontoarvoihin, tuulivoiman lähellä olevien kaupunkien pito-/ja vetovoimaan. Infraäänen, välkkeen ja tuulimyllyjen lapojen aiheuttaman huminan negatiiviset vaikutukset sekä merkittävä maisemahaitta ja luontoarvojen merkitys tulisi päätöksenteossa huomioida. Ala-Kaarteen ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijo Koskela ei osallistunut esteellisenä päätöksentekoon.

Päätettiin myöntää jatkoaikaa Härkösen kyläyhdistys ry:n Kohti Härköslahden parempaa tilaa -hankkeen 15.000 euron suuruiselle välirahoitukselle 31.12.2025 saakka.
Merkittiin tiedoksi, että Virtain työttömyysaste on helmikuun 2024 lopussa 9,6 %. PoKo ry:n vuosikokoukseen nimettiin kaupunginjohtaja Henna Viitanen. jr 

JÄTÄ KOMMENTTI