Soinin kunnanhallitus – lausuntoja Karstulan Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimaloista

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen kokous 16.1.2023.

Soinin kunnanhallitus antoi kolme lausuntoa, joista kaksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta ja kolmas lausunto Karstulan Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen lausunto koski FINGRID Oy:n voimajohtohanketta välillä Alajärvi-Hikiä. Hanke on vaikutuksiltaan merkittävä Soinissa. Kunnan alueella voimajohdon pituus on kolmanneksi pisin, Jämsän ja Multian jälkeen, 38,9 kilometrin osuudella. Kunnan lausunnon mukaan uudet linjaukset ovat tarkoin perusteltuja, ja niissä tulee toteuttaa vähiten asutusta häiritsevät vaihtoehdot.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman lausunto koskee myös Karstulan Kaijansuota ja sinne suunniteltavaa aurinko- ja tuulivoimahanketta ja hankkeen sähkösiirtoa. Soinin kunnan osalta arviointiohjelmassa esitetyt lähtötiedot ovat puutteelliset, antaen väärän kuvan hanketta lähellä olevien alueiden käytöstä asumiseen, loma-asumiseen ja virkistäytymiseen. YVA-lain 16 § mukaisesti arviointiohjelman tulee sisältää mm. kuvaus ympäristön nykytilasta sekä ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista. Ohjelmassa esitetty Soinin kaavatilanne ja etäisyydet asutukseen tai lähimpiin rakennuspaikkoihin hankealueen reunasta/lähimmistä voimaloista ei anna riittävää kuvaa hankkeen lähialueen nykytilasta väestön sijoittumisen tai määrän osalta.

Soinin kunnan rantayleiskaavan vaiheittaiseen päivitykseen liittyen kunnanhallitus hyväksyi Iiroonjärven, Paskolammin ja Onkilammen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Vuorenmaassa 23.-25.2.2023 järjestettävän alamäkiluistelun maailmancup osakilpailuun hyväksyttiin sponsorituki, 2000 €, Suomen Alamäkiluisteluliitto Ry:lle kisojen järjestelyihin.

Kunnanhallitus päätti osallistua Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla-hankkeeseen 1 548 € kuntarahoitusosuudella. Hankkeella tuetaan alueen yritysten kasvua ja kasvumyönteistä toimintaympäristöä. Hanketta hallinnoi Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu, osallistujakuntia ovat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli.

Hyväksyttiin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kunnan välisiä yhdyspintasopimuksia. Sopimuksilla sovitaan yhdyspinnoilla olevasta yhteistyöstä sekä palveluiden järjestämisestä kuntien ja hyvinvointialueen välillä.

Hyväksyttiin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kunnan välisiä vuokrasopimuksia. Kyseessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen myötä kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat, jotka siirtyvät vuokrasopimuksilla hyvinvointialueen hallintaan 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen.

Soinin kunnanhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Soinin Liikekeskuksen tiloja koskevan kauppakirjan. Kyseessä on OP Alajärven Soinin liiketila. OP Alajärven toiminta jatkuu Soinissa ennallaan. Pankki jatkaa nykyisissä toimitiloissa kunnan vuokralaisena.

Kokouksen muissa asioissa puheenjohtaja kertoi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen vasteajoista.

Hallintojohtaja esitteli perustetun ateriapalveluita tuottavan In House-yhtiön, Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n, toiminnan vaiheen. Yritys aloittaa toimintansa 1.2.2023. Loppuasiakkaille ja asiakaskokemukselle toiminnan aloittaminen ei aiheuta muutoksia.


 

JÄTÄ KOMMENTTI