Soinin tekninen lautakunta | Korkeamaan tuulivoimapuiston luvat halutaan pitää voimassa

0
Soinin kunnantalo

Teknisen lautakunnan päätöksiä 13.10.2022 

Lautakunta keskusteli pitkään oman toimialansa talousarviosta. Paikalla olivat toiminnasta kertomassa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri, siivouspalvelun vs esimies ja kiinteistöhuollon esimies. Energianhinnan nousu nähtiin haasteena ensi vuoden talousarvion tarkkuudessa, vaikutukset näkyvät laajasti teknisen toimen palveluiden ostohinnoissa. Talousarvio päätettiin esittää eteenpäin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Lautakunnan käsiteltäväksi tuotiin kolme poikkeamislupahakemusta vapaa-ajan asuntoihin liittyen ja ne pääsettiin esittää hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Teollisuusalueiden siisteyden tarkastelu on edennyt ja tekninen johtaja sekä teknisen lautakunnan puheenjohtaja ovat käyneet keskusteluja alueiden yrittäjien kanssa. Marraskuuhun sovitaan uusinta katselmuskierros jolloin lautakunta tarkastelee keskusteluissa nousseiden kehitysideoiden toteutumista.

Lupahakemus kallioaineksen ottoon ja murskaukseen hyväksyttiin Korkeamaa Wind Oy:lle tilalle Huosianmäki RN:o 21:13 kymmeneksi vuodeksi. Maksimi ottomäärän ollessa 153 000 m3ktr

Vaasan hallinto-oikeudelle päätettiin antaa lausunto koskien lautakunnan aiempia päätöksiä 11.11.2021. Päätöksissä oli kyse rakennuslupien myöntämisestä Korkeamaan tuulivoimiapuiston alueelle. Lautakunta päätti esittää Vaasan hallinto-oikeudelle, että hallinto-oikeus joko jättää tutkimatta taikka hylkää teknisen lautakunnan päätöksistä tehdyn valituksen ja pysyttää annetut rakennusluvat voimassa.

Tiedoksi merkittävissä asioissa oli esillä mm. teknisen toimen puolivuotis toteuma ja Saurun alueelle ELY-keskuksen myöntämä 60km/h nopeusrajoitus. Rajoituksen toivotaan rauhoittavan liikennenopeuksia tiuhemmin asutulla tieosuudella Multiantiellä Honkolanmäen ja Riuttosen tien välillä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI