Alajärven kaupunginvaltuusto | Kiinteistöveron tuottoarvio 2.278.000 euroa vuonna 2023

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Päätöksiä Alajärven kaupunginvaltuuston kokouksesta 31.10.

KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETYISTÄ ASIOISTA

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

1) päättää antaa valtuustolle liitteenä olevan lausunnon vuoden 2021 ar-
viointikertomuksessa esitettyjen havaintojen aiheuttamista toimenpi-
teistä ja
2) esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnon tiedoksi.

Merkittiin, että vt. hallintojohtaja Henna Matintupa oli esteellisenä poissa
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.38–16.40 (yleislausekejäävi).
Pöytäkirjanpitäjänä asian kohdalla toimi kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Hyväksyttiin.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin
tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 9,11 %.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 kiinteis-
töveroprosentit ovat seuraavat:
· yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 tuottoarvio 997.000 €
· vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 tuottoarvio
982.000 €
· muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50 tuottoarvio 261.000 €
· rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 tuottoarvio
38.000 €
· yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti 0,00 tuottoarvio 0
· voimalaitokset 3,10 tuottoarvio 0
· Tuottoarvio yhteensä 2.278.000 €.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖ OY RANTATIEN KARTANO / AVUSTUSANOMUS

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki
myöntää Kiinteistö Oy Rantatien Kartanolle 40.000 euron avustuksen seu-
raavilla ehdoilla:
1) Myös Valtiokonttori myöntää Kiinteistö Oy Rantatien Kartanolle 40.000
euron avustuksen.
2) Yhtiön hallitus laatii täsmällisemmän yhtiön talouden tervehdyttämis-
suunnitelman ja tuo sen erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
31.12.2022 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) määräraha varataan kaupunginhallituksen avustuksiin.

Hyväksyttiin

INTERVALLI- JA KUNTOUTUSOSASTON PALVELUVASTAAVAN VIRAN PERUSTAMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Intervalli- ja kuntou-
tusosastolle perustetaan 100 % palveluvastaavan virka 1.12.2022 alkaen.

Hyväksyttiin

VARHAISKASVATUKSEN ALUE-ESIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. perustaa 1.1.2023 alkaen uuden varhaiskasvatuksen alue-esimiehen
viran
2. siirtää Mikko Aution toistaiseksi voimassa olevasta päiväkodinjohtajan
tehtävästä suostumuksensa mukaisesti alue-esimiehen virkaan. Päivä-
kodinjohtaja täyttää alue-esimiehen viran kelpoisuusvaatimukset.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA JÄRVISEUDUN KIINTEISTÖHUOLTO KY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa noin 1,55 hehtaarin suuruisen Lomavainio-tilan 28.417 euron kaup-
pahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET JA VALTUUSTOLLE TIEDOTETTAVAT ASIAT

Vihreiden valtuustoryhmä ja Alajärven sosiaalidemokraatit / Valtuus-
toaloite osallistavan budjetoinnin käyttöön ottamisesta Alajärven ta-
louden suunnittelussa. Jenni Kuisti esitti aloitteen, jossa esitetään osallistavan budjetoinnin käyttöönottoa Alajärven kaupungissa, osallistavan budjetoinnin parhaiden käyttötapojen selvittämistä Alajärvellä ja oman osallistavan budjetoinnin mallin luomista.

Keskustan valtuustoryhmä sekä viisi muuta valtuustoryhmää / Val-
tuustoaloite ruokahuollosta

Kauko Ukonmäki esitti aloitteen, jossa viitataan vallitsevaan maailmantilan-
teeseen ja esitetään, että kaupungin tulisi kartoittaa nopeasti millaiset
mahdollisuudet on saada lähiruokaa suoraan tuottajilta.

Perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuus-
toryhmät / Valtuustoaloite vuokra-asuntojen saamiseksi Alajärvelle

Heikki Honko esitti aloitteen, jossa esitetään, että Alajärven kaupunki käy
läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot vuokra-asuntotilanteen parantamiseen.

Sampo Latvala / perusturvan hallinnonalaan liittyvä kysymys
Sampo Latvala esitti seuraavat perusturvan hallinnonalaan liittyvät kysy-
mykset:

– onko Rantakodin osalta olemassa omavalvonta- ja riskinhallintasuunni-
telmaa?

– onko Rantakodin asukkailla käytössä ja tiedossa yleinen hätänumero
112?


 

JÄTÄ KOMMENTTI