Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 26.9.

TOIMEKSIANTOSOPIMUS VASTAANOTTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Toimeksiantosopimuksen vastaanottopal-
velujen tuottamisesta sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Hyväksyttiin.

HAKEMUS V. 2021 KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää hylätä N.N. vuoden 2021 kiinteistöverosta vapauttamista koskevan hakemuksen, koska veronkantolain 47 §:n mukaiset edellytykset eivät täyty.
Hakija on ilmoittanut, että hänellä on omistuksessaan mm. kiinteistö, jonka
hän on luovuttanut vastikkeetta muiden henkilöiden käyttöön. Koska vuokraa
ei ole peritty, ei kiinteistöveron perimistä kiinteistöistä voida katsoa kohtuutto-
maksi.

Hyväksyttiin.

ELÄKEMENOPERUSTEINEN MAKSU / JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTO

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää
1. että kunta ei saata asiaa Vaasan hallinto-oikeuteen hallintoriita-asiana
käsiteltäväksi ja
2. luopua Järvilakeuden kansalaisopistolta peritystä saatavasta siten, että
saatavasta tehdään luottotappiokirjaus vuosien 2019–2021 osalta ja v.
2022 kirjataan kuluksi kustannuspaikalle henkilöstöhallinto, johon kirja-
taan muutkin kohdentamattomat eläkemenoperusteiset maksut.

Hyväksyttiin.

VALTUUTETTUJEN ALOITTEET / VIMPELIN KUNNAN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN SISÄILMA-ASIAT JA NIISTÄ TIEDOTTAMINEN

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen tekniselle lauta-
kunnalle valmisteltavaksi ja sisäilmatyöryhmän toiminnassa huomioon otetta-
vaksi.

Hyväksyttiin.

VAPAA-AIKASIHTEERIN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää vapaa-aikasihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi
1.10.2022 lukien 2932,41 euroa.

Hyväksyttiin.

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN KORVAUKSEN TARKISTAMINEN

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää työsuojelupäällikön tehtävästä maksettavaksi kor-vaukseksi 1.10.2022 lukien 220 euroa / kk.

Hyväksyttiin.

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikkana Vimpelin kunnassa on 001 Vimpelin äänestysalue, Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15.

Hyväksyttiin.

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN YLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnassa vuoden 2023 eduskuntavaa-lien
1. Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Vimpelin kunnanvirasto, kun-
nanvaltuuston kokoushuone, (os. Patruunantie 15, 62800 Vimpeli).
Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat:
22.3.-24.3.2023 (ke-pe) klo 9.00–16.00
25.-26.3.2023 (la-su) klo 10.00–14.00
27.-28.3.2023 (ma-ti) klo 9.00–18.00
2. Laitosäänestyspaikoiksi määrätään, Venla ja Väinö –koti, Intervalliosasto
Palvelukoti Windala, Hemilänrannan palvelutalo, Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus
Ennakkoäänestysajat sovitaan erikseen laitosten henkilökunnan kanssa.

Hyväksyttiin.

KONSERNIOHJAUS / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää pyytää Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:ltä 28.10.2022
mennessä
– ehdotusta vuoden 2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2024–
2025 tytäryhtiöiden tavoitteiksi
– alustava suunnitelma vuoden 2023 talousarviosta ja suunnitelmavuosien
2024–2025 tai pidemmän aikavälin investoinneista
– selvitystä muista mahdollisista poikkeamista ja riskeistä yhtiön talou-
dessa ja / tai toiminnassa, mikäli on raportoitavaa ja / tai tarvetta korjaa-
viin toimenpiteisiin (konserniohje kohdat 8.1. ja 10)
– muut mahdolliset asiat, jotka yhtiö haluaa saattaa kunnan tietoon konser-
niohjeen mukaisesti.

Hyväksyttiin.

KONSERNIOHJAUS / VIMPELIN KESKUSKIINTEISTÖT OY

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli  

Kunnanhallitus päättää pyytää Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy:ltä 28.10.2022 mennessä
– ehdotusta vuoden 2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2024–2025
tytäryhtiöiden tavoitteiksi
– alustava suunnitelma vuoden 2023 talousarviosta ja suunnitelmavuosien
2024–2025 tai pidemmän aikavälin investoinneista
– selvitystä muista mahdollisista poikkeamista ja riskeistä yhtiön taloudessa
ja / tai toiminnassa, mikäli on raportoitavaa ja / tai tarvetta korjaaviin toi-
menpiteisiin (konserniohje kohdat 8.1. ja 10)
– muut mahdolliset asiat, jotka yhtiö haluaa saattaa kunnan tietoon konser-
niohjeen mukaisesti.

Hyväksyttiin.

KONSERNIOHJAUS / VIMPELIN LÄMPÖ OY

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus päättää pyytää Vimpelin Lämpö Oy:ltä 28.10.2022 mennessä
– ehdotusta vuoden 2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2024–2025 tytäryhtiöiden tavoitteiksi
– alustava suunnitelma vuoden 2023 talousarviosta ja suunnitelmavuosien
2024–2025 tai pidemmän aikavälin investoinneista
– selvitystä muista mahdollisista poikkeamista ja riskeistä yhtiön taloudessa ja / tai toiminnassa, mikäli on raportoitavaa ja / tai tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin (konserniohje kohdat 8.1. ja 10)
– muut mahdolliset asiat, jotka yhtiö haluaa saattaa kunnan tietoon konserniohjeen mukaisesti.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖOHJEET

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli

Kunnanhallitus hyväksyy Vimpelin kunnan vaakunan käyttöohjeet ja se tulee voimaan välittömästi.

Hyväksyttiin.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI