Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 4.12.

Sivistystoimenjohtajan valinta

Sivistystoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 3.11.2023 mennessä. Avoinna olevasta virasta on ilmoitettu kaupungin nettisivuilla, Kuntarekryssä, TE-toimiston sivuilla sekä Helsingin Sanomat ja Ilkka-Pohjalainen lehdissä. Lisäksi ilmoituksesta on ollut ilmoitukset kaupungin sosiaalisen median kanavilla, Facebook ja Instagram -palveluissa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus johtamis- ja esihenkilötehtävistä. Lisäksi ansioksi on katsottu kokemuksen opetustehtävistä ja/tai pedagogisen kokemuksen. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös aikaisempaa kokemusta julkisen hallinnon johtamisen tehtävistä sekä opetushallinnon tutkintoa. Lisäksi edellytetään kokonaisuuksien hallintaa, toimialojen tuntemusta, lainopillista osaamista, talousosaamista sekä tehtävässä tarvittavien lukuisten ohjelmien ja sovellusten osaamista. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kehittävää ja innostavaa työotetta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.10.2023 § 153 nimennyt haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat:

  • kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto, ryhmien puheenjohtajat tai heidän varajäsenensä niiltä osin, jotka eivät kuulu nykyiseen puheenjohtajistoon
  • sivistyslautakunnan puheenjohtaja
  • kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö, joka toimii haastattelutyöryhmän sihteerinä
  • lisäksi Lappajärven ja Vimpelin kuntien edustaja läsnä- ja puheoikeudella.

Sivistystoimenjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 20 henkilöä, joista neljä ei täyttänyt viran pätevyysvaatimuksia. Haastattelutyöryhmä kutsui hakijayhteenvedon perusteella haastatteluun ja haastatteli seuraavat hakijat: KM Tiina Kujalan, KM Simo Ikolan, KM Jaana Talja-Latvalan, FM Vesa Kantolan, KM Tanja Norrenan ja FM Jenni Annalan. Haastatteluihin kutsutuille lähetettiin ennakkotehtävä, jonka kaikki palauttivat määräaikaan mennessä.

Sivistystoimenjohtajan valintaperusteena tulee olla hakuilmoituksessa mainittu pätevyys ja siinä mainitut valmiudet sekä virkojen yleisten nimitysperusteiden (taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto) ja ennakkotehtävän sekä haastattelun perusteella muodostettu kokonaisarvio hakijoista ja heidän soveltuvuudestaan ja jossa otetaan huomioon hakijoiden opintosuoritukset, työkokemus, hakijan tiedot ja taidot sekä henkilökohtaiset ominaisuudet.

Vesa Kantola

Haastattelutyöryhmä päätti kokouksessaan 23.11.2023 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimenjohtajan virkaan valitaan FM Vesa Kantola ja varalle KM Simo Ikola.

Vesa Kantola täyttää hakuilmoituksessa olleen koulutusvaatimuksen. Ennakkotehtävän, haastattelun ja viran yleisten nimitysperusteiden perusteella (kyky, taito, koeteltu kansalaiskunto) Vesa Kantolalla katsotaan olevan viranhoidon kannalta parhaimmat henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuus tehtävään. Virkavalinta on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakijayhteenveto on jaettu kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle sivistystoimenjohtajan virkaan valittavaksi Vesa Kantolan ja varalle Simo Ikolan.

Hyväksyttiin.

Taloussuunnittelijan irtisanoutuminen

Alajärven kaupungin hallintosäännön 54 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Taloussuunnittelija Jukka-Pekka Lampinen on 20.11.2023 päivätyllä ilmoituksella irtisanoutunut Alajärven kaupungin taloussuunnittelijan virasta siten, että virkasuhde päättyy 31.3.2024.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi taloussuunnittelija Jukka-Pekka Lampisen irtisanoutumisilmoituksen. Virkasuhde päättyy 31.3.2024.

Merkittiin tiedoksi.

2024 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2024–2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.5 2023 §:n 68 kohdalla hyväksynyt Alajärven kaupungin 2024 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2024–2026 laadintaohjeen. Hallintokunnat ovat toimittaneet kaupunginhallitukselle talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä.

Alajärven kaupungin talousarvio sisältää yhteistoiminta- ja ostopalvelusopimusten mukaiset palvelutuotannon kustannukset Kurikan kaupungin, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin kuntien kanssa.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen tuloslaskelman mukaan

  1. 2024 v. 2023

Toimintatuotot 13.550.913 13.391.679 (+ 1,2 %)

Toimintakulut 40.638.49638.384.116 (+ 5,9 %)

Toimintakate 27.087.583 24.992.437 (+8,4 %)

Tuloslaskelma osoittaa 4.237.310 euron poistojen jälkeen 1.064.345 euron ylijäämää. Vuosikate on 5.331.880 euroa ylijäämäinen.

Pitkäaikaista lainaa lyhennetään vuoden 2024 aikana 1.217.000 euroa ja uutta lainaa ei oteta, joten lainojen kokonaislainamäärä laskee noin 23.246.000 euroon, mikä on 2.610 euroa/asukas.

Vuoden 2024 lopussa lainakannan arvioidaan olevan 26,2 miljoonaa euroa. Lainakanta sisältää lyhytaikaista lainaa 4.000.000 euroa.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2024 yhteensä 18.915.000 euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan +4,0 % vuoden 2023 talousarvioon nähden. Vuonna 2024 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 13.801.963 euroa, joten laskua vuoden 2023 talousarvioon nähden on -7,1 %.

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain mukaisesti kunnan taloussuunnitelma on tasapainossa.

Koska taloussuunnitelmavuosien osalta kuntatalouden kehityssuunnasta ei ole käytettävissä suunnitelmatietoja, perustuu toiminnan arvioiminen indeksikorotuksiin.

Kaupungin VUODEN 2024 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026 taloussuunnitelmavuosien talousarvioista vuosi 2024 on arvioitu ylijäämäiseksi 2,27 M€ kuten myös vuosi 2025 1,8 M€ ylijäämäiseksi.

Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2026 on jaettu kaupunginhallituksen jäsenille (arkistokohta 02 02 00).

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 esityksen mukaisesti (arkistokohta 02 02 00).

Kaupunginhallitus

Merkittiin, että talousjohtaja Tapani Kotanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana klo 13.30–16.10.

Merkittiin, että vs. sivistystoimenjohtaja Marko Timo oli asiantuntijana kaupunginhallituksen kuultavana asian käsittelyn aikana klo 13.45–13.55.

Merkittiin, että elinvoimajohtaja Jaakko Aninko oli asiantuntijana kaupunginhallituksen kuultavana asian käsittelyn aikana klo 13.56–14.20.

Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Hänninen oli asiantuntijana kaupunginhallituksen kuultavana asian käsittelyn aikana klo 14.21–15.03.

Merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 15.35–16.36.

Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 esityksen mukaisesti (arkistokohta 02 02 00) seuraavin muutoksin ja lisäyksin:

-Haapavainiontien silta siirretään vuodelta 2026 vuodelle 2024, määräraha 40.000 (-20.000) euroa.

-Mertapurontien silta siirretään vuodelta 2025 vuodelle 2024, määräraha 130.000 (-65.000 valtionapuehto 50 %) euroa.

-Soinintien kevyen liikenteen väylän jatkon suunnitteluun vuodelle 2024, määräraha 45.000 euroa.

-Kallistie peruskorjaus vuodelta 2026 vuodelle 2025, määräraha 80.000 euroa.

-Saukonkyläntien katuvalaistus vuodelle 2024, määräraha 25.000 euroa.

-Hunnakontien ja Mikkolantien pään (Menkijärvi) katuvalaistus vuodelle 2024, määräraha 15.000 euroa.

-Töysäntien (Lehtimäki) katuvalaistus vuodelle 2024, määräraha 30.000 euroa.

-Liikuntareittien/polkujen kunnostus Kanaharju, Lakis ja Valkealampi ja led-valaisimet vuosille 2024-2026, määräraha vuosittain 20.000 euroa.

-Liikennepuisto vuodelle 2024, määräraha 40.000 euroa.

-Hurmeentie vuodelle 2025, määräraha 550.000 euroa. Aikatauluun on ryhmien yhteinen sitoumus, toteutus yhdessä liikenneympyrän kanssa.

-Hautasenkydön katujen kuivatuspuutteiden kunnostus vuodelle 2024, määräraha 40.000 euroa ja asfaltointi vuodelle 2025, määräraha 90.000 euroa.

Hyväksyttiin

LAUSUNTOPYYNTÖ: VALTION VÄYLÄVERKON INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2025-2032

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032. Lausunnot pyydetään toimittamaan 22.12.2023 mennessä lausuntopalveluun. Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12

-suunnitelman, toimeenpanoa. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, jonka talouskehyksen määrittelee Liikenne12-suunnitelma. Vuosia 2025–2032 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.

Väylävirasto pyytää avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä investointiohjelmasta lausuntoja, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja näkökulmia investointiohjelmaan liittyen. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan investointiohjelman luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta.

Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:

1.Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?

2.Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?

3.Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?

4.Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?

5.Minkä investointiohjelman ulkopuolisten kohteiden suunnittelua tulisi vaikuttavuuden perusteella edistää lähivuosina?

6.Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa Väylävirastolle liitteen mukaisen lausunnon.

Hyväksyttiin


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI