Nuorisokeskus Marttinen kehittyy laadukkaana kansainvälisenä nuorisotyön toimijana

0
Nuorisokeskus Marttinen on merkittävä toimija myös kansainvälisen nuorisotyön kentällä

Nuorisokeskus Marttinen Virroilla on opetus- ja kulttuuriministeriön valvoma ja tukema valtakunnallinen nuorisokeskus. Nuorisokeskus on 30 toimintavuotensa
kehittynyt korkeatasoisena ja osaavana, nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevana keskuksena, ottaen roolia niin alueellisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisotyönkentän toimijana.

Euroopan Neuvoston nuorisoyksikön ohjausryhmä (CDEJ) on 23.10.2023 kokouksessaan myöntänyt jatkoa viideksi vuodeksi (2022–2026) Marttisen vuonna 2018 saamalle
eurooppalaisen laatumerkille nuorisokeskuksille (Quality Label for Youth Centres), tunnistaen Marttisen ylläpitäneen ja kehittyneen Euroopan neuvoston asettamien kriteerin toteutumisessa toiminnassaan ja rakenteissaan. Marttinen on yksi neljästätoistä laatumerkin kriteerit täyttävistä nuorisokeskuksista Euroopassa.

Laatumerkin myöntänyt nuorisoyksikkö on osa Euroopan neuvoston Demokraattisen
osallistumisen pääosastoa, joka kuuluu Euroopan neuvoston Demokratian ja ihmisoikeuksien
pääosastoon (”DGII”). Yksikkö laatii suuntaviivoja, ohjelmia ja oikeudellisia välineitä
yhtenäisten ja tehokkaiden nuoriso-ohjelmien kehittämiseksi paikallisella, kansallisella ja
eurooppalaisella tasolla.

Se tarjoaa rahoitusta ja koulutuksellista tukea kansainvälisille nuorisotoimille, joiden
tavoitteena on edistää nuorten kansalaisuutta, nuorten liikkuvuutta ja ihmisoikeuksien,
demokratian ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvoja. Tavoitteena on tuoda yhteen ja
levittää asiantuntemusta ja tietoa nuorten eurooppalaisten elämäntilanteista, toiveista ja
ilmaisukeinoista.

Laatumerkin jatkoarviointi Marttisessa tehtiin kuluvan vuoden huhtikuussa, jolloin
laatumerkin arviointiryhmä vieraili Marttisessa tavaten henkilökuntaa ja keskustellen
laatumerkille aiemmin annettujen kehittämiskohteiden toteutumisesta. Laatumerkkiin
liittyvillä 15 kriteerillä on useita alakohtia, joten tarkasteltavia asioita oli yhteensä 44.
Arvioinnin aikana tarkasteltiin mm. sitä, mitä, miten ja minkä vuoksi Marttisessa tehdään
nuorisotyötä, minkälaisiin arvoihin toiminta perustuu ja minkälaisia pedagogisia työmuotoja
käytetään ja miten Marttinen tekee yhteistyötä muiden nuorisotoimialan toimijoiden kanssa.

Arviointiryhmä laatii vierailusta raportin, jonka pohjalta kehittämistyö jatkuu edelleen.
Suullisessa palautteessaan arviointiryhmä toi esiin Marttisen vahvuuksia, joita on mm. sen
monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet, pedagoginen osaaminen ja
sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä sekä strateginen kehittäminen,
hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta. Kehittämisen kohteita löytyi tietenkin myös
liittyen mm. kasvatusmateriaalin dokumentointiin.

Ryhmä toivoo myös edelleen aktiivista otetta yhteistyöhön nuorisojärjestöjen kanssa. Keskuksen toiminnan kansainvälistäminen ja Euroopan Neuvoston arvojen esiin nostaminen on laatumerkkityön keskeinen asia, johon Neuvostosta on saatu apua ja tukea mm. opintovierailujen ja materiaalien muodossa. Marttinen on ylpeä saavutuksestaan ja jatkaa sitoutumistaan laadukkaan nuorisotyön tarjoamiseen nuorille sekä nuorisotyön kehittämiseen. Tämä tunnustus vahvistaa Marttisen asemaa merkittävänä toimijana kansainvälisellä nuorisotyön kentällä.

Nuorisokeskus Marttinen haluaa ennen kaikkea kutsua nuoria ja myös muita toimijoita
avoimesti mukaan osallistumaan kehittämiseemme, nyt ja tulevaisuudessa. Nuoret tietävät
parhaiten mitä pitäisi tehdä, ja millaisia asioita tulisi alueellamme kehittää jatkossa – tähän
Nuorisokeskus Marttinen uskoo ja tekee työtään tällä ajatuksella.


 

JÄTÄ KOMMENTTI