Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 25.9.

Valiokuntien ja viranhaltijapäätösten tiedottaminen/otto-oikeuden käyttö

Ylemmän toimielin käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat henkilöstöasioita, joihin on lain, virka -tai työehtosopimuksen tai muun sopimuksen mukaan ehdoton oikeus lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita

Kunnanhallitus tai valiokunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä 4 päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamista. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle tai esittelijälle.

Kunnanhohtaja Sami Alasaari

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin

Lappajärven kunnan kiinteistöstrategia

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kiinteistöstrategian ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin

Vastaus ELY-keskuksen joukkoliikennekyselyyn koskien kustannusten jakamista/Pahkakankaan Liikenne Oy

Valmistelija: Hallintojohtaja Päivi Huhtala

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ELY-keskuksen tekemän ehdotuksen uudeksi rahoitusosuudeksi optiokaudelle 10.6.2024 – 8.6.2025 enintään 12.730 euroa/vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin

Vastaus ELY-keskuksen kyselyyn koskien joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta/Peuran Liikenne Oy

Valmistelija: Hallintojohtaja

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kantanaan, että kunnan rahoitusosuus optiokaudeksi6.2024-8.2025 on enintään 9.010 €/vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin

EPANET-verkoston koordinoinnin jatkorahoitus

Valmistelija: Hallintojohtaja

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää osallistua EPANET-koordinaatioon kuntarahaosuudella 4.034 € vuonna 2024.

Päätös: Hyväksyttiin 

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.8.2023

Valmistelija: Hallintojohtaja

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI