Myyräkankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Virroilla.

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina (20.6.) Myyräkankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lisäksi suunnitelma asetetaan nähtäväksi ja pyydetään siitä lausunnot ja tiedotetaan erikseen kirjeellä maanomistajille.

Keskustelun aikana Pirjo Ala-Kaarre (ps.) esitti, että Virtain kaupunki ei hyväksy Myyräkankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.  Hänen mielestään suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee liian lähellä vakituista asutusta ja mökkiläisiä. Iso tuulivoimapuisto suurine myllyineen voi vaikuttaa haitallisesti useiden kilometrien päähän sijoituspaikastaan. Ala-Kaarteen ehdotus raukesi kannattamattomana. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Päätettiin, että kaupunginhallitus pitää Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan tavoitteita hyvinä ja että sillä ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa. Pirjo Ala-Kaarre esitti, että kaupunginhallitus lausuu vaihemaakuntakaavaan Kummunmäen tuulivoima-alue nro 104:n poistamiseksi maakuntakaavasta. Hänen esitystään ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tuuramäen tuulivoimapuiston kaavoituksen aloittaminen ja kaavoitushankkeen käynnistäminen. Pirjo Ala-Kaarre teki esityksen, ettei kaupunginhallitus hyväksy kaavoitusaloitetta, eikä kaavoitushankkeen käynnistämistä Virtain Tuuramäen alueelle. Hän perusteli esitystään ympäristövaikutuksille suunnitellun tuulivoimalan läheisyydessä asuville/mökkiläisille sekä muille virtolaisille. Iso tuulivoimapuisto suurine myllyineen voi vaikuttaa haitallisesti useiden kilometrien päähän.  Taaskin hänen ehdotuksensa raukesi kannattamattomana. Tähänkin päätökseen Ala-Kaarre jätti eriävän mielipiteen.

Kallioperusta-yhdistys ry:lle päätettiin myöntää 5000 euron suuruinen koroton välirahoitus ajalle, jolla yhdistys työllistää henkilöitä työllistämistuella toimintaansa. Välirahoitus tulee maksaa takaisin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun viimeinen työsuhde on päättynyt. Lisäksi yhdistykselle myönnettiin 1.600 euron avustus työllistämisen aiheuttamien hallinnollisten kulujen  kattamiseksi 12 kuukauden pituisen työllistämisjakson ajan.

Päätettiin tarkistaa kaupungin suoraan omistamien asuinkiinteistöjen vuokrat Virtain Vuokratalojen hallituksen esityksen mukaisesti. Vuokraa korotetaan 0,25 euroa/neliömetri kiinteistöjen hoitokustannusten nousun takia. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI