Alajärven elinvoimalautakunta | Yhteistyösopimus Onni Kivipellon kanssa

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungin elinvoimalautakunnan päätöksiä kokouksesta 12.9.

SOPIMUS ELINTAPAOHJAUKSEN TOTEUTUKSESTA KUNNAN JA HYVINVOINTIALUEEN YHTEISTYÖNÄ

Järjestämislain mukaan hyvinvointialueen on tehtävä alueellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä myös muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021). Hyvinvointialueen tulee sopia yhteistyöstä, työnjaosta ja palvelujen yhteensovittamisesta, mikäli sosiaali- ja terveyspalveluja kootaan suurempiin kokonaisuuksiin, sekä sovittaa yhteen terveydenhuollon palvelujaan kunnallisten ja valtion palvelujen kanssa. Elintapaohjauksen kokonaiskoordinaation vastuu on hyvinvointialueella ja yhteistyöstä, työnjaosta sekä palveluiden yhteensovittamisesta tulee sopia.

Elintapaohjauksen yhdyspintapalveluista suositellaan laadittavan kumppanuussopimukset ja hyvinvointialueelle sekä kuntaan tulee määritellä vastinparit. Laadukkaan elintapaohjauksen edellytyksenä on myös riittävä resurssointi osaamiseen ja henkilöstöön. (STM 2022, Elintapaohjauksen tarkistuslista). Elintapaohjauksen toteutuksen osalta on tarkoitus laatia nyt yhdyspintasopimus kuntien ja hyvinvointialueen välille. Sopimus koskee Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä kuntien välisestä yhteistyöstä 18 vuotta täyttäneiden potilaiden ja asiakkaiden kohdennetun elintapaohjauksen toteutuksessa.

Sopimuksen mukaan kunta vastaa kohdennetussa elintapaohjauksessa osaltaan elintapaohjauksen, erityisesti liikuntaneuvonnan, palveluiden tuottamisesta elintapaohjauksen määritellyille kohderyhmille elintapaohjauksen palveluketjun mukaisesti (liikuntaneuvonnan määritelmä löytyy sopimuksessa luvusta 2) asiakkaille tarjottavasta tuesta ja ohjaus- ja seurantakäynneistä asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa palveluketjun mukaisten kyselyiden toteuttamisesta asiakkaille, ellei toisin sovita osaltaan elintapaohjaukseen liittyvien, erityisesti liikuntaneuvonnan, kirjaamisten toteuttamisesta erikseen sovittavien kirjaamiskäytäntöjen mukaisesti osaltaan asiakkaiden jatko-ohjauksesta terveyttä ja hyvinvointia edistävien sekä ylläpitävien palveluiden piiriin, esimerkiksi järjestöjen ja yritysten tarjoamat liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut. Kunta nimeää elintapaohjauksen vastuuhenkilön.

Kunta sitoutuu osaltaan toteuttamaan kohdennettua elintapaohjausta ja kohdentaa työhön X henkilötyövuotta. Kunta voi hankkia kohdennetussa elintapaohjauksessa tarjottavan palvelunsa myös alihankintana ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kunta voi käyttää sopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamiseen vain hyvinvointialueen hyväksymiä alihankkijoita. Kustannusten jaosta sopimuksessa on maininta, että osapuolet vastaavat itsenäisesti kustannuksista, joita sopimuksen mukaisen toiminnan järjestäminen aiheuttaa.

Alajärven kaupungin hallintosäännön (§ 28) mukaan elinvoimatoimen vastuulla on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Asiasta on keskusteltu kansalaisopiston rehtorin ja liikuntakoordinaattorin kanssa ja mikäli sopimus tulee hyväksyttäväksi, yhdyshenkilöksi on lupautunut liikuntakoordinaattori, jonka tehtävään kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta hyväksyy sopimuksen elintapaohjauksen toteutuksesta Alajärven kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Merkitään, että Liu Eteläaho saapui kokoukseen klo 17.38.

Hyväksyttiin.

YHTEISTYÖSOPIMUS ARTISTIN KANSSA / ONNI KIVIPELTO

Onni Kivipelto

Onni Kivipelto on alajärveläinen laulaja/muusikko. Onni Kivipelto voitti vuonna 2023 laulukilpailu The Voice of Finlandin. The Voice of Finland on televisio-ohjelmaformaatti, jossa etsitään laulaja- lahjakkuuksia. Ohjelma kerää viikoittain satojatuhansia katsojia television äärelle, ollen yksi seuratuimpia televisiolähetyksiä.

Esimerkiksi tammikuussa 2023 ohjelmaa seurasi 941 000 henkilöä (Finnpanel 2023). Onni Kivipellolle esitetään yhteistyösopimusta, jonka puitteissa Onni Kivipelto kertoo vuodestaan The Voice of Finland -voittajana. Kuulumiset päivitetään videoterveisin viidesti vuoden aikana. Alajärven kaupunki voi käyttää videoterveisiä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Yhteistyösopimus tehdään Onni Kivipellon kanssa toimeksiantosopimuksena.

Elinvoimalautakunta päättää tehdä yhteistyösopimuksen Onni Kivipellon kanssa. Sopimuksen arvo on 1 500 €.

Hyväksyttiin.

VIEXPO – VIENNIN EDISTÄMISEN KUNTATUKIHAKEMUS 2023

Alajärven kaupungin strategiaan on kirjattu kohta, jossa kaupungin tavoite on lisätä alajärveläisten yritysten vientiä. Lisäksi strategiassa on maininta kaupungin tavoitteesta olla yrittäjämyönteinen. Huhtikuussa 2022 Viexpon yhdyshenkilö on ollut yhteydessä Alajärven kaupunkiin liittyen viennin edistämiseen. Tähän keskusteluun viitaten Viexpo on tehnyt rahoitushakemuksen, jossa kunta antaisi tuen Viexpolle toimissaan paikallisten yritysten kansainvälisyysponnisteluissa.

Osuuskunta Viexpo (vienti + export) perustettiin 1970 Suomen ensimmäisenä alueellisena non-profit vienninedistämisorganisaationa. Perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yleisavustusta Viexpon toimintaan valtion talousarvion momentilta 32.01.40 Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

Vuonna 2019 Viexpo vei ulkomaille 115 yritystä, joilla tuotettiin Suomelle noin 100 miljoonaa vientieuroa. Hakemuksessaan Viexpo hakee Alajärven kaupungilta vuosittaista kuntatukea 3 000 €. Kuntarahoitus kohdentuu Viexpon toiminnan laajentamiseen ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseen Alajärvellä. Rahoituskausi on aina kerrallaan kolme vuoden mittainen.

Elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta hyväksyy rahoitushakemuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Sopimusta tarkastellaan aina rahoituskauden päättyessä.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI