Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 11.4.

JÄSENTEN NIMEÄMINEN ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VANHUSNEUVOSTOON

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää pyynnön mukaisesti Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen vanhusneuvostoon yhden varsinaisen jäsenen ja kaksi varajä-
sentä Alajärven vanhusneuvoston jäsenistä.

Kaupunginhallitus kävi keskustelua Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen
vanhusneuvostoon nimettävistä jäsenistä. Merkitään, että Kari Korhonen
saapui tämän pykälän käsittelyn kohdalla klo 16.38.
Kaupunginhallitus keskeytti tämän pykälän käsittelyn klo 17.02 tarkentaak-
seen nimeämiseen liittyviä yksityiskohtia. Pykälän käsittelyä jatkettiin klo
17.20. Käydyn keskustelun jälkeen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti
nimetä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kolmen kunnan (Alajärvi,
Lappajärvi ja Vimpeli) alueelta neuvoston varsinaiseksi jäseneksi Erkki
Ammesmäen, 1. varajäseneksi Maire Hämeenniemen, 2. varajäseneksi
Sisko Halosen ja 3. varajäseneksi Lilja Lantelan.

JÄSENTEN NIMEÄMINEN ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VAMMAISNEUVOSTOON

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää pyynnön mukaisesti Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen vammaisneuvostoon yhden varsinaisen jäsenen ja kaksi vara-
jäsentä Alajärven vammaisneuvoston jäsenistä.

Kaupunginhallitus nimesi neuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Mika Ala-
Mattisen, 1. varaedustajaksi Anja Rantalan ja 2. varaedustajaksi Jukka
Pekka Finnilän.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 2022 – 2023 ERÄIDEN YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSIIN

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja tai määräämänsä henkilö
edustaa Alajärven kaupunkia edellä mainittujen ja muiden mahdollisten yh-
distysten tai yhteisöjen ja vuosikokouksissa vuosina 2022–2023.

Merkitään, että Vesa Koivunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui käsi-
teltäessä Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:n edustajia.

Kaupunginhallitus nimesi edustajansa eräiden yhdistysten ja yhteisöiden
kokouksiin seuraavasti:
Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry.:
Vesa Koivunen (varalla Aino Kanervikkoaho-Kataja)
Maatalouskerhoyhdistys / Alajärven 4H-yhdistys ry
Tomi Uusipaikka (varalla Tapio Höykinpuro)
Suomen Sininen Tie ry: Jukka Joensuu (varalla Kauko Ukonmäki)
Ähtävänjoen neuvottelukunta: Timo Mäntyniemi (varalla Heikki Honko)
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry: Kauko Ukonmäki.

Hyväksyttiin

EROANOMUS ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 1.4.2022 ALKAEN

Sivistyslautakunnan jäsen Maria Kanervikkoaho on pyytänyt eroa sivistys-
lautakunnan jäsenyydestä 1.4.2022 lukien, koska hänet on valittu sivistys-
lautakunnan alaiseksi viranhaltijaksi Alajärven kaupungille.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
myöntää Maria Kanervikkoaholle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja
valitsee jäsenen hänen sijaansa sivistyslautakuntaan.

Hyväksyttiin.

KRAATTERIJÄRVEN GEOPARKIN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN JA RAHOITUSOSUUDET

Kraatterijärven seudulla kunnat, yritykset, yhteisöt ja kolmas sektori ovat
tehneet useiden vuosien ajan yhteistyötä alueen vetovoimaisuuden kehit-
tämiseksi mm. matkailun alalla. Niin järjestöt kuin kunnatkin ovat olleet
hankevetäjinä, jotta alueelle on saatu esim. reitistöjä, laavuja, karttoja,
opasteita ja digitaalisia palveluita.
Lappajärven kunta on hallinnoinut Kraatterijärven Geopark esiselvityshan-
ketta 1.11.2018 – 31.10.2019. Hankkeen kustannusarvio oli 40.000 euroa.
Kraatterijärven Geopark UNESCO:n statukselle -hanketta hallinnoi niin
ikään Lappajärven kunta. Hanke alkoi 1.1.2020 ja se päättyi 31.12.2021.
Hankkeelle saatiin ELY-keskuksen 100 %:n tuki (297.504 €), joka on erit-
täin merkittävä panostus alueen kunnille. Tässä hankkeessa olivat mukana
Alajärven ja Ähtärin kaupungit, Evijärven, Lappajärven, Vimpelin ja Soinin
kunnat. ELY-keskus on 17.11.2021 päättänyt myöntää rahoituksen Kraat-
terijärven Geopark UNESCOn statukselle jatkohankkeelle ajalle 3.1.-
31.12.2022. Hankkeen kustannukset ovat 93.507,20 euroa.

Tämä kuntien maksuosuus riittää käytännössä toiminnanjohtajan palkka-
kustannuksiin ja välttämättömään hallinnolliseen pyörittämiseen, mutta ei
mihinkään muuhun. Varsinainen toiminta tullaan hankkeistamaan, johon
haetaan hankekohtaisesti rahoitusta ja mahdollista kuntien ja yritysten hy-
väksyntää.
Hankkeista on jo tehty alustava 5-vuotissuunnitelma, joka sisältää mm.
1. Geokohteiden kunnostamistyö, sisältöjen ja kuntien infokeskusten ke-
hittäminen.
2. Geokohteiden saavutettavuuden kehittäminen
3. Matkailutuotteiden tuotekehitys ja muu yritysyhteistyö
4. Geopark-alueen markkinoinnin kehittäminen ja toteuttaminen
5. Tapahtumien kehittäminen ja toteuttaminen
6. Geofood-hanke, hanketta hallinnoi norjalainen MagmaGeopark. Hank-
keet rahoitetaan kustakin hankkeesta tehdyn erillisen suunnitelman ja
osallistumisen perusteella. Tämä korostaa Geopark-alueen yhtenäi-
syyttä ja ajatusta, että hankkeita rahoitetaan yhteisvastuullisesti.
Evijärven, Vimpelin ja Lappajärven kunnat sekä Ähtärin kaupunki ovat jo
aikaisemmin tehneet myönteiset päätökset olla mukana Geopark-hank-
keessa. Päätökset olivat ehdollisia siten, että edellytettiin myös muiden kuntien tekevän myönteisen päätöksen. Koska Soinin kunta päätti jättäytyä pois
hankkeesta, tulee myös muiden kuntien tehdä uudet päätökset.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven
kaupunki hyväksyy omalta osaltaan Geoparkin uuden toimintabudjetin
2023, jonka mukaan Alajärven kaupungin maksuosuus on 19.800 euroa/
vuosi edellyttäen, että muutkin kunnat (Evijärven kunta, Vimpelin kunta ja Ähtärin kaupunki) hyväksyvät vastaavasti Geoparkin toimintabudjetin 2023
yllä esitetyllä tavalla.
Hankerahoituksista päätetään erikseen.

Hyväksyttiin. 

TASA-ARVOLAIN MUKAINEN HYVITYSVAATIMUS

Alajärven kaupunginvaltuusto on 26.4.2021 valinnut virkavaalissa pe-
ruspalvelujohtajan virkaan hammaslääketieteen tohtori Jaakko Anttilan.
Toinen virkaa hakenut henkilö, Anna-Maija Kääriäinen, joka ei tullut valituk-
si, on katsonut, että päätös on ollut mm. tasa-arvolain ja yhdenvertaisuus-
lain vastainen.
Kääriäinen vaati Vaasan hallinto-oikeuteen jättämässä valituksessa pää-
töksen kumoamista. Vaasan hallinto-oikeus on 23.2.2022 antamallaan
päätöksellä 185/2022 kumonnut kaupunginhallituksen päätöksen tasa-ar-
volain 7 §:n vastaisena, koska virkaan oli valittu vähemmän ansioitunut,
toista sukupuolta oleva hakija.
Anna-Maija Kääriäinen on esittänyt Alajärven kaupungille vaatimuksen ta-
sa-arvolain mukaisen hyvityksen maksamisesta. Kääriäisen asiamies on
esittänyt Alajärven kaupungille sovintosopimusta, jonka mukaan Alajärven
kaupunki suorittaa Kääriäiselle tasa-arvolain mukaista hyvitystä 11 000 eu-
roa.

Kaupunginjohtaja

1. hyväksyy esitetyn sovintosopimuksen vaatimuksen tasa-arvolain mu-
kaisen hyvityksen 11 000 €:n suorittamisesta ja valtuuttaa hallintojohta-
jan sopimaan muista sovintosopimuksen ehdoista ja
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin vuoden 2022
talousarvioon varataan hyvityksen määrä 11 000 €. Vuoden 2022 ta-
lousarvion rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan tarvittaessa li-
sälainan otolla.

Merkittiin, että Turo Kalliomaa poistui tämän pykälän käsittelyn kohdalla klo
18.35.
Kaupunginjohtaja täydensi esitystään 2. kohdan osalta seuraavasti:
”2. esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin vuoden 2022
talousarvioon varataan lisämääräraha 11 000 € kaupunginvaltuuston kus-
tannuspaikkaan 012101. Vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelmassa li-
sämääräraha katetaan tarvittaessa lisälainan otolla.”

Hyväksyttiin täydennetty päätösesitys

MAANHANKINTA JUURIKASKYDÖN ALUEELTA, MÄÄRÄALA JUURIKASKYTÖTILASTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa noin 2,18 hehtaarin suuruisen määräalan Juurikaskytö-nimisestä ti-
lasta 29.930 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

PENTTI MOISION KULTTUURIPERINNERAHASTON AVUSTUKSET 2022

Valtioneuvosto on 12.12.2020 tehnyt päätöksen, jolla Lehtimäellä eläneen
Pentti Moision kuolinpesästä on Alajärven kaupungille tullut omaisuutta yh-
teensä 646.950,85 euroa.

Määräaikaan saapuneet hakemukset:

 1. Nelimarkka -museon ja sen osana olevan Nelimarkka -residenssin
  kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssi toiminnan edistämiseen.
  Nelimarkka-museo / Nelimarkka residenssi
  Taiteilijaresidenssin tarjoaminen vähintään kahdelle ukrainalaiselle taiteilijalle 5 000 €

Nelimarkka-museo Nelimarkka-residenssin,

Etelä-Pohjanmaan alueen naistaiteilijoiden ja taiteilijajärjestö Gedok Munchen välisen taiteilijaresidenssi- vaihto-ohjelman jatkamiseen 1 200 €
Nelimarkka-museo /residenssitalo
Residenssitalon kuistin kunnostus / kuisti todettu vaaralliseksi, vaikka taloa itseään voi-
daan vielä käyttää. Kokonaiskunnostustarve kartoitettu Seinäjoen maakuntamuseon tutkijan taholta, raporttia ei ole vielä saatu. 5 000 €
Yhteensä 11 200 €

 1. Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen Villa Väinölä Villa Väinölän toiminnan kehittäminen – kohderyhmänä asukkaat ja matkailijat: keskustelutilaisuuksia, taiteen tekemisiltoja, kamarimusiikkikonsertteja yhteistyössä mm. seurakunnan kanssa, lasten sirkustapahtuma 7 000 €
  Nelimarkka-museo / Villa Väinölä
  Villa Väinölän arkkitehtuuriresidenssin käynnistäminen ja taiteilijaresidenssitoiminnan
  kehittäminen (projektityöntekijä 7 000 €, matkakulut 500 €, materiaalit ja hankinnat 4 500 €) 12 000 €
  Alajäri-Vimpelin kehitysvammaisten tukiyhdistys ry
  Vammaisten kulttuuriviikon järjestäminen heinäkuussa 2022: tutustuminen Alvar Aal-lon rakennuksiin, Fagerkullan pappilaan, Nelimarkka-museoon, päiväleiri, musiikkiesityksiä 3 200 € Yhteensä 22 200 €
 2. Perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella Lehtimäen nuorisoseura ry
  Nuorisoseurantalon Rientolan kunnostukseen sekä kaluston ja laitteiston hankkimi-
  seen: salin pöytien ja tuolien uusiminen, keittiökaluston lisääminen (tarve 200 hengelle)
  äänentoistojärjestelmä saliin ja nuorisotilaan, sisäovien uusiminen, ulkomaalaus (johon
  haettu myös kotiseutuliitolta 10 000 €) 20 000 € (10 000 € ulkomaalaus 10 000 € muu kohde

Lehtimäki-seura ry

Toiminnan rahoittamiseen, jolla yhdistys järjestää kaikille avointa perinne- ja kulttuurita-
pahtumiin liittyvää toimintaa ja tapahtumia. Yhdistys ylläpitää Kotiseututaloa, Lehtimäen kotiseutumuseota, lahjoituksena saatua valokuvakokoelmaa sekä julkaisee kotiseutuun liittyvää kirjallisuutta.10 000 €

Heikki Jokiaho

Suninsalmi Soi -musiikkitapahtuman järjestäminen – ilmaistapahtuma: tarjoilut esiintyjille, järjestysmiehille ja talkoolaisille 800 €, järjestysmiespalkkiot 500 €, tapahtuman logo 200 €, t-paidat 665 €, mainonta 1 200 € yht. 3 365 €
äänentoistokuluista erillinen hakemus kaupungille 3 365 €

LC-Lehtimäki

Mattisen kiven siirto alkuperäiselle paikalleen 2 500 €

Suokonmäenseudun kylät ry
Taiteilija Antti Maasalon veistoksen saamiseksi uudelle paikalle Suokonmäen näkötor-
nin alueelle. 5 500 €


Lehtimäen Kirkonkylän Nuorisoseura r.y.
Toiminnan jatkaminen ja ylläpitäminen: omistuksessa Nuorisoseuran talo ja Paini-
kämppä. Nuorisoseura ja kyläyhdistys yhdistäneet voimansa. Koronan vuoksi toiminta
melkein nollassa ja myös tulot ja rahavarat ovat pienentyneet. Tarkoitus saattaa lop-
puun talon ulkomaalaus (4 000 €, sähkö ja vakuutus 2 200 €/v, talon sisäosien kohentaminen) 10 000 €

Lehtimäen Rannankylän kyläyhdistys ry
Suninsalmen sataman kiinteän venelaiturin peruskorjaus ja kunnostus, sekä vierasvenepaikkojen lisääminen (kokonaiskustannus 29 117 €) 10 000 €

Pohjois-Lehtimäen Kylät ry / Kylätalo Metso
Kylätalo Metson kunnostus ja ylläpitokustannukset: terassin kunnostus, 8–12 hirren uusiminen, pakolliset ylläpitokustannukset n. 3 000 €, tilassa pidetään mm. kansalaisopiston liikuntapiiri. 10 000 €

Yhteensä 71 365 €

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston avustus-
ten myöntämisestä liitteen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että
– vuoden 2022 avustus maksetaan sen jälkeen, kun samalle hakijalle
edellisenä vuonna myönnetyn avustuksen käyttö on raportoitu
– hakijoiden tulee toimittaa kaupunginhallitukselle raportti vuoden 2022
avustuksen käyttämisestä hakemuksen mukaiseen tarkoitukseen
31.3.2023 mennessä. Raporttiin tulee sisällyttää myös valokuvia tapah-
tumista tai valmiista korjauksesta tai rakennelmasta.

Merkitään, että Kauko Ukonmäki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kä-
siteltäessä Alajärvi-Vimpeli kehitysvammaisten tukiyhdistys ry:n hakemusta
klo 18.40–18.45. Merkitään, että Kuisma Kujala ilmoitti olevansa esteelli-
nen ja poistui käsiteltäessä LC-Lehtimäen hakemusta klo 19.20–19.25.
Kaupunginhallitus päättää Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston avustus-
ten myöntämisestä liitteen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää,
että hakijoiden tulee huolehtia ensisijaisesti omistamiensa kiinteistöjen kat-
tojen kunnosta.


ASUMISPALVELUYKSIKKÖ WILHELMIINAN PALVELUVASTAAVAN VIRAN PERUS-TAMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että asumispalveluyksikkö
Wilhelmiinan 50 % palveluvastaavan virka muutetaan 100 % palveluvastaavan viraksi 1.4.2022 alkaen.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI