Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 28.8.

VARAVALTUUTETUN LUOTTAMUSTOIMEN TOTEAMINEN PÄÄTTYNEEKSI

Antti Kotilainen on pyytänyt 1.6.2023 saapuneella sähköpostilla eroa Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 §:n 32 kohdalla todennut Kotilaisen luottamustoimen Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenenä päättyneeksi hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa Antti Kotilaisen luottamustoimen kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneeksi.

Khall

Hyväksyttiin.

Kvalt

Hyväksyttiin.

ERONPYYNTÖ KAHDESTA LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN ELINVOIMALAUTAKUNTAAN SEKÄ SIVISTYSLAUTAKUNTAAN

Aino-Maija Ojala on 2.8.2023 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja elinvoimalautakunnan jäsenyydestä 1.9.2023 alkaen. Ojala perustelee eronpyyntöjään sillä, että hän on tullut valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

1) myöntää eron Aino-Maija Ojalalle elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan jäsenyydestä 1.9.2023 alkaen

2) valitsee uuden jäsenen elinvoimalautakuntaan Aino-Maija Ojalan tilalle, ajalle 1.9.2023–31.5.2025 ja

3) valitsee uuden jäsenen sivistyslautakuntaan Aino-Maija Ojalan tilalle, ajalle 1.9.2023–31.5.2025.

Khall

Merkittiin, että Aino-Maija Ojala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.11–17.14 (asianosaisjäävi).

Hyväksyttiin.

Kvalt

Merkittiin, että Aino-Maija Ojala poistui esteellisenä kaupunginhallituksen päätösesityksen kohdan 1 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.54–18.55. Merkittiin, että Aino-Maija Ojala palasi kokoukseen.

Kaupunginvaltuusto valitsi Aino-Maija Ojalan tilalle elinvoimalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Mika Ala-Mattisen ja hänen tilalleen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Hännisen.

Kaupunginvaltuusto valitsi Aino-Maija Ojalan tilalle sivistyslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Lea Peltokankaan.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN ELINVOIMALAUTAKUNTAAN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

1) myöntää eron Esko Rintamäelle elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä 1.9.2023 alkaen,

2) valitsee uuden jäsenen elinvoimalautakuntaan Esko Rintamäen tilalle, ajalle 1.9.2023-31.5.2025 ja

3) valitsee uuden puheenjohtajan elinvoimalautakuntaan, ajalle 1.9.2023- 31.5.2025.

Khall

Merkittiin, että Esko Rintamäki poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.15–17.16 (asianosaisjäävi).

Merkittiin, että puheenjohtajana asian kohdalla toimi Turo Kalliomaa klo 17.15–17.16.

Hyväksyttiin.

Kvalt

Merkittiin, että Esko Rintamäki poistui esteellisenä kaupunginhallituksen päätösesityksen kohdan 1 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.59–19.00.

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätösesityksen kohta 1.

Merkittiin, että Esko Rintamäki palasi kokoukseen.

Kaupunginvaltuusto valitsi elinvoimalautakuntaan Esko Rintamäen tilalle varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Martti Mäkitalon.

Kaupunginvaltuusto valitsi elinvoimalautakunnan puheenjohtajaksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Martti Mäkitalon.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN TAR-KASTUSLAUTAKUNTAAN

Ari Matintupa on 9.8.2023 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Matintupa perustelee eronpyyntöään toistuvilla jääviysongelmilla lähipiiriin kuuluvan henkilön työtehtävien muutoksesta johtuen.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

1) myöntää eron Ari Matintuvalle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.9.2023 alkaen ja

2) valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan Ari Matintuvan tilalle, ajalle 1.9.2023- 31.5.2025.

Khall

Hyväksyttiin.

Kvalt

Merkittiin, että Ari Matintupa poistui esteellisenä kaupunginhallituksen päätösesityksen kohdan 1 käsittelyn ajaksi klo 19.02–19.03.

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätösesityksen kohta 1.

Merkittiin, että Ari Matintupa palasi kokoukseen.

Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan Ari Matintuvan tilalle uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ajalle 1.9.2023–31.5.2025 Markus Latvalan.

 

KUNTALAISALOITE, PYÖRÄTIELLE JATKOA (PYNTTÄRI – LEVIJOKI)

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen käsittelyn olevan kesken.

Khall

Hyväksyttiin.

Kvalt

Hyväksyttiin.

JÄRVISEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2023-2026 HYVÄKSYMINEN

Laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) määritellään, että kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma, jonka tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Kotouttamisohjelmassa kuvataan kunnan maahanmuuttajatyön toimintaa ohjaavat keskeiset tavoitteet, työn resurssit sekä keskeiset yhteistyökumppanit, jotka osallistuvat kotouttamista tukevaan työhön alueella. Kotouttamisohjelma tulee lain mukaan tarkistaa kerran neljässä vuodessa, ja se hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa.

Järviseudun kotouttamisohjelma on valmisteltu Kotouttaminen tutuksi-hankkeessa, jossa rahoittajina ovat olleet Leader Aisapari ja ELY-keskus. Järviseudun kotouttamisohjelman valmisteluprosessissa on kuultu keskeisiä toimijoita. Ohjelmassa painopisteenä on hyvin yksinkertaisesti kuvata kansainvälisten opiskelijoiden, työntekijöiden ja yrittäjien palvelupolku Järviseudun alueella mukana muuttavat perheet huomioiden. Ohjelma on tiivis ja sen pohjalta on tarkoituksena edelleen kehittää järviseutulaista palvelu-polkua kansainväliselle työvoimalle osaavan ja riittävän työvoiman turvaamiseksi.

Kunnat ovat oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti. Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Järviseudun kotouttamisohjelman vuosille 2023–2026.

Khall

Hyväksyttiin.

Kvalt

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 14.8.2023 § 128

Järviseudun kotouttamisohjelman 2023–2026 hyväksymisen jälkeen on käyty keskustelua Soinin kunnan mahdollisuudesta liittyä mukaan tehtyyn Järviseudun kotouttamisohjelmaan. Kotouttaminen tutuksi -hankkeen toimesta on laadittu uusi versio Järviseudun kotouttamisohjelmasta vuosille 2023–2026, jossa Soinin kunta on luontevasti osa dokumenttia. Samassa prosessissa on päivitetty myös liiteosion yhteystietoja, jotka olivat keväältä jo osin ehtineet muuttumaan.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn Järviseudun kotouttamisohjelman vuosille 2023–2026.

Khall

Hyväksyttiin.

Kvalt

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET JA VALTUUSTOLLE TIEDOTETTAVAT ASIAT 28.8.2023

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja kokoomuksen valtuustoryhmä / Valtuustoaloite vanhempien ja huoltajien oikeudesta saada tietoa koulun järjestämästä opetuksesta Alajärven peruskouluissa Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti aloitteen, jonka mukaan mm. koulun on annettava tieto koteihin koulun ulkopuolisen tahon oppilaille antamasta opetuksesta, järjestettävä tarvittaessa vaihtoehtoinen tapa opetuksen sisältöjen oppimiseen ja tehtävä opetussuunnitelmien toteuttamistapaa entistä läpinäkyvämmäksi.

Kuisma Kujala ja keskustan valtuustoryhmä / Valtuustoaloite ns. matkaparkki majoitustoiminnan lisäämiseksi Valkealammen matkailu- ja ulkoilualueen toimintaan Kuisma Kujala esitti aloitteen, jossa esitetään, että Valkealammen matkailu- ja ulkoilualueen toimintaan lisätään ns. matkaparkki majoitustoiminta.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI