Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 29.8.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN LISÄSELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE


Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki
päättää 21.2.2022 §:ssä 3 tekemänsä selvityksen lisäksi
1) antaa liitteinä 42–47 olevat lisätiedot Järvi-Pohjanmaan perusturvan
siirtyvästä omaisuudesta
2) antaa liitteinä 48–49 olevat lisätiedot Järvi-Pohjanmaan siirtyvistä sopimuksista, ja
3) esittää, että hyvinvointialueen omistukseen siirtyvään irtaimiston kunnossapidosta ja apuvälinekeskukselle kuuluvien asiakkaiden käytössä olevien apuvälineiden korjaus- ja kunnossapitotöistä sekä apuvälineiden kuljettamisesta asiakkaille solmitaan erillinen sopimus, mikäli näiden tehtävien hoito ei siirry hyvinvointialueen henkilöstön vastattavaksi.

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään niin, että lisätään esitykseen
uusi kohta 3) ja aikaisempi kohta 3) siirtyy kohdaksi 4.
Uusi kohta 3:
3) antaa lisätietona liitteenä 50 olevan luettelon Järvi-Pohjanmaan siirtyvistä ICT-sopimuksista, ja

Hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto liitteet 30–40

Kunnanvaltuusto

Hyväksyttiin.

JÄRVINET OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet Oy:n osakassopimuksen. Merkittiin, että Järvinet Oy:n hyväksyttävänä oleva osakassopimus sisältää tietoja yhtiön liikesalaisuuksista, ja on siten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön nojalla salassa pidettävä asiakirja.

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

ESITYS KUNTARAHAOSUUDEN TARKISTAMISEKSI / LEADER AISAPARI 2023-2027

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki
sitoutuu Aisapari ry:n tekemään kuntarahan tarkistusesitykseen.
Merkittiin, että Jukka Kuoppala oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo 18.47–18.48. Esteellisyyden perusteena Aisapari
ry:n hallituksen jäsenyys (yhteisöjäävi).


Hyväksyttiin.

KUNTIEN TIERAOY:N OSAKKEEN OSTAMINEN

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki
liittyy Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi yhtiön yhteisösääntöjen edellyttämällä
merkintäosuudella.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / ALAJÄRVEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISYKSIKÖSSÄ JA TOIMINTAKESKUKSESSA PERITTÄVIEN ATERIAMAKSUJEN PALAUTTAMINEN 1.6.2019 EDELTÄNEELLE TASOLLE

Kaupunginvaltuusto

Sampo Latvala esitti, että valtuustoaloite koskien Alajärven kehitysvammaisten asumisyksikössä ja toimintakeskuksessa perittävien ateriamaksujen palauttamista 1.6.2019 edeltäneelle tasolle on kesken ja sitä jatketaan palauttamalla se perusturvalautakunnalle seuraavalla täydennysesityksellä:
1) Ateriamaksun hintaa alennetaan 1.6.2019 tasolle
2) Ateriamaksun alennus koskee
a. kehitysvammaisia asiakkaita
b. mielenterveys- ja päihdekuntoutujia
c. ikäihmisiä
3) Ateriamaksun alennus koskee Järvi-Pohjanmaan perusturvan asiakkaita.
Aino Kanervikkoaho-Kataja kannatti Sampo Latvalan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteltavaksi, joten seuraavien puhujien on rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Sampo Latvala oli tehnyt Aino Kanervikkoaho-Katajan kannattaman esityksen asian palauttamisesta valmisteluun edellä mainitulla saatteella ja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestys esityksen:
– ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamisesta, äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun Sampo Latvalan esittämällä saatteella, äänestävät EI.
Äänestys suoritettiin äänestyskoneella. Äänestyksessä annettiin 22 JAA- ääntä ja 11 EI-ääntä, 1 tyhjä ääni ja poissa 1.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Pentti Joensuu esitti, että päätökseen lisätään 3. kohta:
3) Alajärven kaupunki tekee selvityksen, josta ilmenee ne toimet, joilla voidaan estää vammaisen henkilön toimeentulon vaarantuminen. Selvitys toimitetaan tiedoksi valtuustolle. Terho Mäkelä kannatti Pentti Joensuun tekemää esitystä. Aino Kanervikkoaho-Kataja kannatti Pentti Joensuun esitystä. Puheenjohtaja totesi, että Pentti Joensuu oli tehnyt kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan esityksen, jota Terho Mäkelä ja Aino Kanervikkoaho-Kataja olivat kannattaneet, ja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat Pentti Joensuun esitystä, äänestävät EI.
Äänestys suoritettiin äänestyskoneella. Äänestyksessä annettiin 24 JAA-
ääntä ja 10 EI-ääntä, poissa 1.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin-
hallituksen esityksen. 

VALTUUSTOALOITE / KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ ALLE KOLMIVUOTIAILLE

Puheenjohtaja esitti, että aloitteen käsittely on kesken. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan tekemä esitys. Puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti kannattavan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on päättänyt, että aloitteen
käsittely on kesken.

VALTUUSTOALOITE / ASIANMUKAINEN TIE PYHÄVUORELLE


Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aloitteen käsittely on
kesken. Neuvotteluita jatketaan Isoniementieltä lähtevän metsäautotien
(Kirkkotien) osalta tieosakkaiden kanssa kunnossa- ja ylläpitokustannuksista.

Hyväksyttiin.


 

 

 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI