Alajärven uusi kaavoituskatsaus

0
Terveyskeskusalue

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2024 on hyväksytty. Vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä sekä tiedottaa kaupunkilaisia kaavoitustehtävistä.

Kaavoituksen tehtävänä on suunnittelun kautta luoda mahdollisuudet laadukkaan, toimivan,
terveellisen, viihtyisän, kulttuurisesti ja esteettisesti tasokkaan elinympäristön muodostamiselle.

Kaavoituksen toteuttamisella parannetaan kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja
vahvistetaan kaupunkikeskustan muodostumista. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin
vetovoimaisuutta asuin- ja työpaikkana sekä liike- ja palvelukeskuksena. Kaavoituksessa huomioidaann osallisuus, panostetaan hankkeiden tiedottamiseen ja pidetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia vuorovaikutuksen aikaan saamiseksi. Maankäytön suunnittelu ja sen ohjaama rakentaminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Kuntatasolla maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee. Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja mm. asuinalueiden, työpaikkojen ja
liikenneväylien sijaintia. Yleiskaava voidaan myös laatia siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Asemakaavalla ohjataan kunnan maankäyttöä ja rakentamista siten, että siellä on turvallista, terveellistä asua, liikkua sekä työskennellä. Ranta-alueille tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, josta on ollut kaavaluonnos nähtävillä. Kaava on jaettu kahdeksi kaavaksi; keskustaajaman strategiseksi yleiskaavaksi ja ranta-alueiden sekä sen lähiympäristön osayleiskaavaksi. Keskustaajaman osayleiskaava laaditaan ohjaamaan asemakaavoitusta ja maankäytön päälinjojen kehittämistä.

Kaavan tavoitteina on osoittaa alueet asumiseen, kauppaan, teollisuuteen sekä palveluille ja
liikenteelle. Osayleiskaavoitus toteutetaan vuosina 2020–2025. Alajärven keskustaajaman
asemakaava-alueen ulkopuolisilla järven ranta-alueilla laaditaan osayleiskaava siten, että
osayleiskaavaa voidaan käyttää rantavyöhykkeen rakennuslupien myöntämisen perusteena.
Osayleiskaavoitus toteutetaan vuosina 2020–2027. Yleiskaavojen etenemisestä tiedotetaan
internetissä kaupungin kotisivuilla -> Alajärven kaupunki/ Asuminen ja ympäristö/ Kaavoitus ja maankäyttö/ Vireillä olevat kaavat.

Suolasalmenharjun tuulivoimaosayleiskaavan aloittamisesta kaupunki on tehnyt päätöksen 2.2.2022, alueen pinta-ala on 2200 ha. Alajärven kaupunki on asettanut kyseisen alueen rakennuskieltoon 11.4.2022. Osayleiskaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.3.2023 – 28.4.2023. Kaavaa koskeva yleisötilaisuus on järjestetty 11.4.2023.

Osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 29.11.2023-26.1.2024 ja kaavaa koskeva yleisötilaisuus on Alajärven kaupunki Alajärvi − Aitoa elämää Aaltojen keskellä
järjestetty 13.12.2023. Alueen kaavoitus on aloitettu uudelleen ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 2.5.-23.5.2024.

Alajärven alueella on järviä sekä vesistöjä, joissa ei ole lain vaatimaa rantojen käyttöä ohjaavaa kaavaa. Maankäyttö ja rakennuslaki vaatii rantarakentamiseen kaavan. Poikkeamisluvilla ei ole mahdollista saada enää rakentamiseen uusia rakennuspaikkoja, vaan kaavoitus mahdollistaa mahdolliset uudet rakennuspaikat sekä samalla takaa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kantatiloittain. Näitä järviä ovat muun muassa Paalijärvi, Kaartunen, Ojajärvi, Menkijärvi ja Hirvijärvi.

Yleiskaavan laadinta on tarkoitus käynnistää vuonna 2025 ja se valmistunee vuonna 2029. Yleiskaavan laadinnan alkuvaiheessa täsmennetään yleiskaavan tavoitteet ja aluerajaus sekä laaditaan tarvittavat selvitykset.

Asemakaavoista korttelin 1 asemakaavamuutos Koulukeskuksen alueella on käynnissä ja sinne on laadittu yleissuunnitelma kaavoitustyön pohjaksi. Yleissuunnitelmaa täsmennetään vuonna 2024 ja kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville vuonna 2024. Kaava-muutosalueen pinta-ala noin 12 ha.

Asemakaavan OAS ja luonnos on ollut nähtävillä 17.8. – 16.9.2022. Asemakaavoitus valmistunee vuoden 2026 aikana.

Kaupunki on tehnyt 10.12.2022 (§ 161) päätöksen Tupasaaren teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Kaavoitus koskee Kuopiontien ja Lapuantien välistä aluetta, yhteensä noin 300 ha. Kaavassa ollaan tarjouspyyntövaiheessa ja tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2025 ja kaavaehdotus vuonna 2026. Kaava valmistunee vuonna 2027.

Kirkkolahden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaupunki on päättänyt 11.12.2023 (§ 92). Kaavoitus koskee mm. asemakaavan rakennusoikeuksia satama-, uima-, viher- ja urheilualueilla sekä niihin liittyvillä katu- ja vesialueilla.

Kirkonseudun asemakaavan muutoksella halutaan selvittää Sairaalatien entiselle varikkoalueelle vaihtoehtoisia asumismuotoja. Lisäksi keskusta-alueen kaikki asemakaavat siirretään uudelle pohjakartalle kaavayhdistelmän laatimiseksi.

Suunnitteilla ovat asemakaavamuutokset Kinaporin alueella, terveyskeskuksen ja sen lähialueella sekä Paavolan koulun alueella. Asemakaavamuutoksilla pyritään myös Paloaseman sekä sen viereisen koulun ja vanhan linja-autoaseman alueen kehittämiseen. Lisäksi tulisi käynnistää Mustaniemen asemakaavoitus ja Lehtimäen Valkealammen virkistysalueen suunnittelu sekä osayleiskaavan käynnistäminen Kotakankaan alueella.

Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajentamisen 29.1.2024 (§ 4). Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavaa ja tehdä asemakaavaan tarkistuksia muuttuneiden maankäytön tarpeiden takia. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen suunnittelualuetta on päätetty laajentaa Mäkeläntien liittymään kantatielle 68 asti. Asemakaavoituksen yhteydessä tehtyjen liikenneselvitysten perusteella tulevaisuuden varauksena esitetään uutta rampin tyyppistä yhteyttä kantatieltä Yhdystielle sekä kaavoitetulle alueelle on osoitettu rakennusoikeutta myös biokaasulaitoksen toimintaan. 

JÄTÄ KOMMENTTI