Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 15.8.2022

Osana elinvoimapoliittisen ohjelman laatimista on päätetty valmistella energiapoliittiset linjaukset, liittyen eri energiamuotojen tuotantoon ja käyttöön. Työssä valmistellaan mm. tuuli- ja aurinkovoiman sekä biokaasun tuotantoon liittyviä kaupungin linjauksia ja eri energialähteiden käyttöä. Kaupunginhallitus nimesi tähän työhön ohjausryhmän, jossa ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kunkin valtuustoryhmän edustaja: Silja Hiironniemi, Pentti Ahopelto, Jari Kortesmäki, Jorma Mäkiranta, Niina Laitio ja Ilkka Tiainen.

Kuortaneen kunta on pyytänyt lausuntoa Sarvineva 2 tuulipuistoalueen osayleiskaava-ehdotuksesta. Kaavaehdotus on sisällöllisesti sama kuin aiemmissa vaiheissa, joissa Alavuden kaupunginhallitus on lausunut ehdotus- ja luonnosvaiheessa (26.10.2020 ja 18.1.2022), mutta Kuortane käsittelee sen mahdollisen esteellisyyskysymyksen vuoksi uudelleen.  Kaupunginhallitus esitti lähtökohtana, että kaavaehdotukseen liittyvät lausunnot (esimerkiksi puolustusvoimien lausunto) ja selvitykset ovat ajan tasalla. Alavuden kaupunki esittää edelleen kolmen kilometrin suojavyöhykettä tuulivoimalan ja asutuksen väliin riittävän suojaetäisyyden turvaamiseksi lähimpään asutukseen. Tuulivoimapuiston lähialueen tv-näkyvyys tulee turvata tarpeellisin toimin, koska todennäköistä on, että Lapuan mastolta välitettyihin lähetyksiin aiheutuu ongelmia. Metsästysharrastus tulee turvata tuulivoimapuistoalueella.

Valtionvarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperuste-muutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutoksilla korvataan mm. perusopetuslain muutoksista ja matkakuluvähennyksistä aiheutuvia kustannuksia kunnille. Alavuden kaupungille päätöksen vaikutus yhteensä 313 696 €.

Kaupunginhallituksen aloitteesta toteutettiin henkilöstön keskuudessa säästiökampanja ajalla 8.4.-31.5.2022. Säästövinkkejä saatiin kuudelta henkilöltä yhteensä kahdeksan eri vinkkiä. Kaupunginhallitus valitsi voittavaksi säästövinkiksi kehityskeskusteluihin taloudellisuuden ja kestävän kehityksen pohtimisen oman yksikön toiminnassa, ja päätti palkita parhaan vinkin esittäjän palkallisella vapaapäivällä.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa poikkeuksia esimiehen valtuuksiin myöntää sairauspoissaolo ja sopia etätyöstä ajalle 16.8.-12.9.2022. Valtuuksien jatkaminen koulujen syyslukukauden käynnistyessä nähdään hyödyllisenä, ja menettelyn nähdään keventävän terveydenhuollon kuormitusta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI