Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Joitakin perusturvalautakunnan päätöksiä kokouksesta 15.2.

ASUMISPALVELUYKSIKKÖ WILHELMIINAN PALVELUVASTAAVAN VIRAN PERUSTAMINEN

Vt. peruspalvelujohtaja

Perusturvalautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen sekä
Alajärven kaupunginhallitukselle että kaupunginvaltuustolle, että asumis-
palveluyksikkö Wilhelmiinaan perustetaan 100% palveluvastaavan virka
1.4.2022 alkaen.

Hyväksyttiin.

VALINTA PALVELUVASTAAVAN VIRKAAN

Vt. peruspalvelujohtaja

Perusturvalautakunta valitsee asumispalveluyksikkö Kultakämmenen pal-
veluvastaavan virkaan 1.3.2022 alkaen vertailun, haastattelun, soveltuvuu-
den ja työkokemuksen perusteella sosionomi (AMK) Anu Puustisen.

Peruspalvelujohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Perusturvalauta-
kunta valitsee asumispalveluyksikkö Kultakämmenen palveluvastaavan vir-
kaan 1.3.2022 alkaen vertailun, haastattelun, soveltuvuuden ja työkoke-
muksen perusteella sosionomi (AMK) Anu Puustisen. Lisäksi virkaan vali-
tulta edellytetään hyväksytty todistus terveydentilasta ennen viran vastaan-
ottamista.

Hyväksyttiin.

VALINTA SOSIAALIOHJAAJAN VIRKAAN (AIKUISSOSIAALITYÖ)

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on ollut haettavana aikuissosiaalityön so-
siaaliohjaajan virka. Virka sijoittuu aikuisten palveluihin.
Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus, so-
sionomi AMK sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Virkaan valitulta edel-
lytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta.
Määräaikaan 7.1.2022 mennessä tuli 7 hakemusta.
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seuraavat henkilöt:
Mirka Kaski
Henna Nahkala
Marjut Lahti
Kaikki haastatellut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset.
Haastattelut pidettiin 21.1.2022 ja 24.1.2022. Haastattelutyöryhmään kuu-
luivat johtava sosiaalityöntyöntekijä Merja Mäkitalo ja sosiaalipalvelujohtaja
Sirpa Tuomela-Jaskari.

Vt. peruspalvelujohtaja

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta valitsee sosiaaliohjaajan virkaan
(aikuissosiaalityö) 28.2.2022 alkaen asiakirjojen, haastattelun, kokemuk-
sen ja soveltuvuuden perusteella sosionomi (AMK) Mirka Kasken.

Hyväksyttiin.

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/SARIN ARKIAPU

Sari Honkola/ Sarin Arkiapu (Y-tunnus 3262010-8) tarjoaa kotiapua ikäih-
misille, vammaisille ja kehitysvammaisille Alajärven kaupungin alueella.
Alustavaksi asiakasmääräksi arvioidaan noin 30 asiakasta. Palvelun sisältö
koostuu mm. siivouksesta, ruoanlaitosta, seurustelusta, ulkoilusta ja asioin-
nista. Palvelua tarjotaan asiakkaan omassa kodissa.
Sari Honkola toimii yrityksessään yksin. Koulutukseltaan hän on lähihoitaja
ja yo-merkonomi. Sari Honkola on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi rikosrekisteriotteen, tarkistettu 19.1.2022.

Vt. peruspalvelujohtaja

Sarin Arkiapu täyttää sosiaalipalveluista annetussa laissa säädettävät
edellytykset. Merkitään Sarin Arkiapu perusturvan ylläpitämään rekisteriin,
toimialueena Alajärven kaupunki.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI