Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 5.9.2022

Kuortaneen kuntastrategia 2022 – 2030

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto
päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi
ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman
laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran
valtuuston toimikaudessa.

Kuortaneen nykyinen kuntastrategia on voimassa vuoteen 2025. Valtuustokauden
vaihduttua on käynnistetty strategian päivittäminen. Työn aloitus on tapahtunut
kunnanvaltuuston strategiaseminaarissa Jyväskylässä lokakuussa 2021.

Työskentelyssä on käytetty kunnanhallituksen päätöksen 20.9.2021 § 190
mukaisesti MDI Public Oy:n fasilitointiapua. Seminaarin jälkeen strategian
työstämistä on jatkettu kunnan johtoryhmän toimesta sekä toteutettu
strategialuonnosta koskeva asukas- ja henkilöstökysely. Kyselyn tuloksia on
hyödynnetty strategialuonnoksen jatkotyöstämisessä.

Uudessa kuntastrategialuonnoksessa visiona on Kuortane – Etelä-Pohjanmaan
paras asuinkunta. Strategialuonnoksessa on viisi strategista päämäärää (kunnan
vetovoiman vahvistaminen, tasapainoinen kuntatalous, laadukkaat palvelut eri-
ikäisille, yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä hyvinvoiva ja osaava
henkilöstö). Kullekin teemalle on määritelty tarkemmat tavoitteet ja mittarit.

Arvoina ovat sujuvuus, vastuullisuus, avoimuus ja yrittäjähenkisyys. Strategian
valmistelussa on huomioitu muuttuva toimintaympäristö sekä esimerkiksi uuden
kunnan rooli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä
hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Kuntastrategiasta johdetaan kunnan mahdolliset muut laadittavat tai päivitettävät
strategiat ja se huomioidaan kuntalain mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman
laadinnassa. Strategian toteutumista seurataan säännönmukaisesti.

Kunnanvaltuustolle tuotetaan vuosittain loppuvuodesta strategiaraportti, jossa
arvioidaan strategian tähänastista toteutumista ja sitä missä tarvitaan
korjaustoimenpiteitä. Tärkeää on myös strategiasta viestintä ja sen tutuksi
tuleminen niin kuntalaisille kuin kunnan henkilöstöllekin.

Kuntastrategian aikajänteeksi on määritelty vuodet 2022 – 2030, mutta
luonnollisesti sitä tullaan päivittämään tarpeen vaatiessa, viimeistään uuden
valtuustokauden käynnistyessä vuonna 2025.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategialuonnoksen Kuortaneen kuntastrategiaksi vuosille 2022 – 2030.

Päätös: Puheenjohtajan tiedusteluun perustuen asia päätettiin siirtää seuraavaan
kunnanhallituksen kokoukseen. Sitä ennen asiaa käsitellään 29.8.
kunnanvaltuuston iltakoulussa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategialuonnoksen Kuortaneen kuntastrategiaksi vuosille 2022 – 2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 Kuortaneen Kunto ry:n avustus Pyöräsuunnistuksen SM-kisoihin 2022

 Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle 5.500 euron avustuksen Pyöräsuunnistuksen SM-kisoihin 2022

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki esityksen, että asia
jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Esittelytekstissä esille tuotuun perustuen kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle 2.000 euron avustuksen Pyöräsuunnistuksen SM-kisoihin 2022.

Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi


Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi.

Ehdotus hyväksyttiin

Järvinet Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Osakassopimus sisältää tietoja yhtiön liikesalaisuuksista, ja on siten viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön nojalla salassapidettävä asiakirja.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet Oy:n osakassopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Jukka Rantanen Järvinet Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoitti esteellisyytensä ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI