Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 3.10.

Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaisesti suorittaa arviointi siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin lähtökohtana ovat valtuuston tilikaudelle asettamat sitovat tavoitteet. Jos kunnan taseessa olisi kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan olisi arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuortaneen kunnalla ei taseessa ole alijäämää.
Kunnanvaltuusto käsitteli 13.6.2022 kokouksessaan tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja päätti pyytää arviointikertomuksessa
julkituoduista seikoista vastaukset tulosalueilta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja,
että kunnanhallitus ottaa kantaa koko arviointikertouksen sisältöön tulosalueiden
kannanottojen lisäksi sekä toimittaa vastaukset tiedoksi kunnanvaltuustolle ja
tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta on yleisellä tasolla ottanut kantaa kunnan taloustilanteeseen
ja talousarvion toteutumiseen. Tarkennettuja huomioita arviointikertomuksessa on
annettu kuntastrategian tavoitteista sekä erikseen joidenkin tuloalueiden osalta
talousarviossa esitettyihin tavoitteisiin. Arviointikertomuksessa ei ole esitetty
tarkempia yksilöityjä kysymyksiä, mutta joitakin erityisiä huomioita ja
kehittämiskohteita on nostettu esille. Seuraavissa vastauksessa keskitytään
edellä mainittuihin kohtiin.

Strategiset tavoitteet ja mittarit
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomioita, että muuttoliikkeen vahvistaminen ja
palvelujen edelleen kehittämisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin lasten ja
nuorten palvelurakenteen kehittämiseen. Lautakunnan näkemyksen mukaan
Kuortaneen kunnan aikuisväestölle suunnatut palvelut ovat hyvällä tasolla ja
suosittelee viestinnän ja markkinoinnin painopistettä laajennettavan tältä osin.
Markkinoinnissa on ollut käynnissä Kuortane 2.0 kampanja, joka on keskittynyt
palveluiden ja asumisen markkinointiin korostamalla mm Kuortaneen keskeistä
sijaintia Etelä-Pohjanmaalla. Rakennustarkastajan mukaan edellä mainittu
kampanjointi on lisännyt selkeästi esim. tiedusteluja Kuortaneen vapaista
tonteista. Digi- ja väestötietoviraston muuttajatilaston mukaan Kuortaneen vuoden
2021 nettomuutto olikin positiivinen. Markkinoinnissa keskitytään tulevina vuosina
edelleen positiivisen muuttoliikkeen vahvistamiseen. Yhtenä markkinoinnin
kohderyhmänä tulee olemaan paluumuuttajat.

Sivistyshallinto
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota uuden koulun oppilasmäärän ylittymisen
vaikutuksiin oppimis- ja työskentely-ympäristössä. Koululla tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat hyviä. Opettajien kuormitus on kuitenkin lisääntynyt, minkä johdosta henkilökuntaa on kuultu. Henkilökunnan toiveet on huomioitu kehyksen käytössä.

Vapaa-aika
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vapaa-ajan toiminnan osalta siihen, että
toiminnallisten tavoitteiden asettelussa huomioitaisiin monipuolisesti koko
väestörakenne. Tämä on otettu huomioon uudessa kuntastrategiassa, jonka yhdeksi strategiseksipainopisteeksi on nostettu laadukkaat palvelut eri-ikäisille.

Tekninen toimi
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota investointien suunnitteluun ja aktiiviseen
seurantaan. Kuortaneen kunnan investointiohjelmaa valmistellaan yhdessä eri hallintokuntien ja tulosalueiden kanssa käymällä keskusteluja, joiden pohjalta saadaan esitykset eri hankkeista. Tämän jälkeen tekninen lautakunta käsittelee saadut ehdotukset ja valmistelee seuraavan vuoden investointiohjelman kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Säännöllistä seurantaa suoritetaan viranhaltijoiden toimesta kuukausittain ja hankkeiden aktiivivaiheessa sitäkin tiheämmin. Lisäksi investointien toteutumisesta raportoidaan kvartaaleittain toimielintasolle.

Ympäristölautakunta
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kaavoitusprosessien tehokkuuteen, mutta
toteaa prosessin hitauden johtuvan palvelutarjoajan resursseista.
Rakennusrekisterin päivitystä on kesän aikana tehnyt sitä varten palkattu henkilö
ja työ osoittautui paljon luultua laajemmaksi. Vaikka rakennusrekisterin päivitystä
saatiin paljon eteenpäin, on siinä edelleen virheitä ja puutteita. Työn loppuun
saattamiseksi tehtävään tulee varata lisäresurssia jatkossakin.

Henkilöstöraportti
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota esimiestyön kehittämiseen ja henkilöstön
hyvinvoinnin edistämiseen. Työhyvinvointikyselyjen vastausprosentti oli jäänyt
merkittävästi tavoitteesta ja oli varsin alhainen. Uudessa kuntastrategiassa on yhtenä painopisteenä hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, mihin on asetettu eri mittareita tavoitteen seurannan varmistamiseksi.

Kunnanhallituksen kannanotto koko arviointikertomuksen sisältöön
Kuortaneen kunnan taloudellinen tilanne on säilynyt hyvänä, minkä
tarkastuslautakunta toteaakin arviointikertomuksessaan.

Lautakunnan analyysi kunnan taloudesta liittyen kriisikuntakriteereihin on hyvä ja avaava. Lautakunta tuo esille arviointikertomuksessa, ettei kunnanhallitus ole käsitellyt
vuoden 2020 arviointikertomuksen kommentteja ja toimenpiteitä, viitaten kuntalain
121 §:ään kunnanhallituksen velvollisuudesta antaa valtuustolle lausunto
toimenpiteistä joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kunnanhallitus toteaa, että tämä otetaan huomioon jatkossa ja arviointikertomus tullaan käsittelemään vuosittain kunnanhallituksessa. Samalla kuitenkin on tuotava esille, ettei tarkastuslautakunta vuoden 2020 arviointikertomukseen liittyen ole esittänyt
kunnanvaltuustolle että se pyytäisi kunnanhallitukselta kommentteja tai lausuntoja
arviointikertomuksesta, ainoastaan esittänyt arviointikertomuksen valtuuston
käsiteltäväksi.

Yleisenä kommenttina lautakunnan huomioon väestörakenteen kehityssuuntaan ja
siihen liittyvään tavoitteeseen voinee todeta, ettei kunnalla ole halua siirtyä
tietoisesti niin sanotun laskevan väestökehityksen tielle. Kunnanvaltuuston

26.9.2022 hyväksymän uudenkin kuntastrategian mukainen tavoite asukasluvun
kasvusta huomioidaan myös talousarvion tavoitteita suunniteltaessa. Tästä
riippumatta toiminnallinen suunnittelu saattaa toisinaan sisältää
molemmin suuntaista kehitystä yksikköjen lukumäärän osalta.
Lautakunta kiinnittää aiheellisesti huomiota valmiussuunnittelun tärkeyteen, jonka
merkitys korostuu epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa.
Koronapandemian lisäksi tämän merkitys on korostunut helmikuussa 2022
syttyneen Ukrainan sodan johdosta.

Lautakunnan huomioima talousarvion tavoitteiden selkeys ja mitattavuus on
tärkeää talousarvion toteutumisen tehokkaan seurannan onnistumiseksi.
Mittareiden tulee olla konkreettisia ja helposti raportoitavissa. Kunnanvaltuuston
hyväksymä uusi kuntastrategia tulee tukemaan strategiaan pohjautuvien
mitattavien tavoitteiden asettamista jatkossa.

Arvioinnissaan tarkastuslautakunta on käynyt läpi kunnan organisaation
toimialakohtaisesti, mikä kohdistumisen kannalta on selkeyttänyt lautakunnalle
vastineiden antamista. Kehittämisehdotuksena kunnanhallitus tuo esille, että
jatkossa arviointikertomus sisältäisi kohdistettuja kysymyksiä. Tämä helpottaisi
edelleen vastineiden antamista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi esittelytekstiin sisällytetyt
vastaukset vuoden 2021 arviointikertomukseen liittyen
2) antaa vastaukset tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Seppo Palomäki, tarkastuslautakunnan jäsenenä ilmoitti esteellisyytensä ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esitys Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan kehittämiseksi

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnonesitykseksi Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan kehittämiseksi:

EU:n uuden ohjelmakauden myötä tullut merkittävä jaettavan rahan lisäys on
myönteinen ja tervetullut asia, joka toivottavasti saadaan hyödynnettyä
mahdollisimman hyvin maakunnan kehittämisessä. Etelä-Pohjanmaan liiton
tuleekin toimia myös kuntien suuntaan aihepiiriin liittyvänä tiedonvälittäjänä ja
aktiivisuuteen kannustajana tasapuolisesti.
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esille nostetut
yhteiset tavoitteet kuntien ja sidosryhmien kanssa (mm. liikennehankkeet,
korkeakoulutavoitteiden toteutuminen, työvoiman saannin kysymykset sekä
elinkeinoelämää tukevat kehittämiskokonaisuudet) ovat tärkeitä ja kannatettavia.
Liikennehankkeissa Kuortaneella muun muassa Mäyryn risteys on suuressa
kehittämistarpeessa risteyksen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Mäyry on
syöttöliikenteen risteysasema, josta liikenne suuntautuu 4-5 suuntaan (Seinäjoelle,
Alavudelle, Lehtimäelle / Soiniin ja Lapualle / Alajärvelle). Risteyksen aktiivinen
kehittäminen yhdessä maakuntaliiton ja kunnan kesken edunvalvonnallisin keinoin
on tärkeää. Lisäksi valtatien 18 linjaus tulevaisuudessa Mäyryn kautta (josta
liikennevirrat valtaosin jo nykyisin ohjautuvat) tukisi sen kehittymistä edelleen.
Maantien 711 tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen on myönteinen asia,
joka myös tukee Mäyryn kehittymistä. Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen
tulee maakunnallisen ja ylimaakunnallisenkin yhteistyön avulla edetä tien
konkreettisiin parantamis- ja kehittämistoimenpiteisiin, joka on myös Etelä-
Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaista kehitystyötä.
Työvoiman saannin kannalta Kuortaneella tilanne voidaan luokitella kriittiseksi ja
maakunnallisia toimenpiteitä asian paranemiseksi tarvitaan. Työttömyysprosentti
kunnassa on tuoreimman Työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan 3,0 %, mikä
tietenkin on myönteinen asia. Kuitenkin kääntöpuolena tälle ovat työvoiman
saantihaasteet, joista on muodostunut jopa este yritysten kasvulle.
Rekrytointitoimenpiteiden ohella myös muun muassa alueen liikennehankkeiden
edistymisellä on työvoiman saantia tukeva vaikutus saavutettavuuden
näkökulmasta. Toimivan liikennejärjestelmän yhteys elinkeinoelämän
kilpailukykyyn on tunnistettu myös liiton toiminnan suunnittelussa.
Liiton osaaminen tietotuotannossa on hyvä tuki kunnille tilannekuvan
hahmottamisen ja tulevaisuuden suunnittelun apuna, ja se tulee säilyä tällaisena
jatkossakin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen nimettävät asiantuntijat

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kuortaneen Urheiluopistosäätiön
ja Kuortaneen kunnan välisen, Kuortaneen Uintikeskus Oy:tä koskevan
osakassopimuksen. Osakassopimuksen mukaan kunta nimittää yhtiön
hallitukseen yhden (1) jäsenen. Lisäksi osakassopimuksen mukaan yhtiön
hallituksen kokouksiin voi kunnan puolelta osallistua kaksi (2) vakituista
asiantuntijajäsentä, joilla puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinainen
hallituksen jäsen perustettavaan yhtiöön on kunnan toimesta jo nimetty
Seuraavaksi tulee valita asiantuntijat Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kaksi (2) kunnan edustajaa, jotka toimivat asiantuntijoina puhe- ja läsnäolo-oikeudella (ilman äänioikeutta) Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajiksi puhe ja läsnäolo-oikeudella Kuortaneen
Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin Arto Ojalan ja Jukka Rantasen.
Riikka Varila ja Jaana Salo, Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä
ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.


 

JÄTÄ KOMMENTTI