Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 21.11.

Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) jatkaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 luonnoksen
käsittelyä
2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Ehdotus hyväksyttiin

Rakennustarkastaja Katja Karosta kuultiin ympäristölautakunnan
talousarvioehdotuksesta ja hallintojohtaja Jaana Saloa kunnanhallituksen
talousarvioesityksestä tämän asian käsittelyn aluksi.

Strateginen aluesuunnitelma / suunnitelman hyväksyminen

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelmaluonnoksen Kuortaneen strategiseksi aluesuunnitelmaksi vuosille
2023 – 2030.

Ehdotus hyväksyttiin

Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2022

Merkittävimmät investointimäärärahojen muutokset tulisivat seuraaville investointi-
paikoille:
Investointikohde            myönnetty määräraha                   uusi määrärahaesitys
Yläkoulu, siirtoseinä      40 000€                                       20 000€
Yläkoulu, liikunta, lattia  10 000€                                       22 700€
Yläkoulu, ulkos kunto    20 000€                                          9 700€
Kirkkotie, parannus      237 000€                                      240 000€
Kirkkotie, kevytliik.        261 200€                                    263 700€
Keskustie, parant.        119 500€                                     143 200€
Kotiranta                             0€                                       21 000€
Vierteentien jatke         250 000€                                             0€
Keskuskeittiö paikka      200 000€                                             0€                           Tervatie                        60 000€                                        8500€

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle esitettäväksi tämän vuoden investointimäärärahoihin edellä mainitut muutokset, jolla vuoden 2022 kunnan nettoinvestointimäärärahoihin tulee 336 660 euron vähennys.

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää vuodelle 2022 teknisen lautakunnan esityksen ja sen liitteiden mukaiset määrärahamuutokset
talousarvion investointiosaan.

Ehdotus hyväksyttiin

Eeli Mäki-Mustapää ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Taloudellinen loppuselvitys / Kirkkotien ja Keskustien luovuttaminen kunnalle kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen väylän rakentamien

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan rakennushankkeista, joille
on hyväksytty hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys kunnanhallitukselle.
Kirkkotien ja Keskustien tiehankkeesta ei ole tehty erillistä hankesuunnitelmaa,
mutta sisäisen valvonnan ohjeen hengen mukaista on kuitenkin laatia merkittävim-
mistä rakennushankkeesta hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksissaan kyseiseen hankkeen menomäärä-
rahoiksi;
kohde                           myönnetyt                   menomäärärahat toteuma
Kirkkotie, parantaminen 237 500€                    261 200€
Kirkkotie, kevytliikenne  240 000€                    263 700€
Keskustie, parantamien 119 500€                    143 400€
yhteensä                    597 000€                    668 321€
Myönnetyt menomäärärahat ovat kohteille kaikkiaan 597 000€ ja toteutuneet         kustannukset ovat 668 321€ (ALV0%).
Ely:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan kunta laskuttaa töitten valmis-
tuttua vähintään 129 344€ ja asfalttitöiden toteutuskustannusten ollessa kalliimmat
kustannusarvion laadinnan tilanteesta lisähinnan erotuksen suhteessa.
Nettokustannukset hankkeilla yhteensä tukiosuuden jälkeen 538 344€.

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan kirjanpidon tulosteet Kirkkotien ja Keskustien luovuttaminen kunnalle
kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen väylän rakentamisen taloudelliseksi
loppuselvitykseksi ja edelleen päättää esittää sitä kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja sen liitteiden mukaisen taloudellisen loppuselvityksen Kirkkotien ja Keskustien luovuttamisesta kunnalle kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen väylän rakentamisesta.

Ehdotus hyväksyttiin

Eeli Mäki-Mustapää ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Taloudellinen loppuselvitys / Heikkiläntien silta

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan rakennushankkeista, joille
on hyväksytty hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys kunnanhallitukselle.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksissaan kyseisen hankkeen menomäärära-hoiksi;

vuosi          myönnetyt                                     menomäärärahat toteuma
2020           30 000€                                         29 434€
2021          500 000€                                      494 569€
2022          300 000€                                      309 093€
yhteensä    830 000€                                      833 096€

Myönnetyt menomäärärahat ovat eri vuosina kaikkiaan 830 000€ ja toteutuneet
kustannukset ovat 833 096 € (ALV0%).
Ely on myöntänyt hankkeelle 588 000€ (ALV0%) tukiosuuden, eli hankkeen netto-
menot ovat 245 096€ (ALV0%).

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja sen liitteiden mukaisen taloudellisen loppuselvityksen Heikkiläntien siltahankkeesta.

Ehdotus hyväksyttiin.

Eeli Mäki-Mustapää ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Epävarmojen saatavien poisto kirjanpidosta

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kokouksessa esiteltävät saatavat poistetaan kirjanpidosta.

Ehdotus hyväksyttiin

Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Kuortaneella / valtuustoaloite

Valtuutettu Ali Abdalla jätti valtuuston kokouksessa 14.11.2022 Kuortaneen
Kokoomuksen valtuustoaloitteen koskien osallistuvan budjetoinnin
käyttöönottamista Kuortaneen kunnan talousarviovalmistelussa. Aloitteen on
allekirjoittanut 11 valtuutettua.
Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat ovat mukana yhteisiä verovaroja koskevassa keskustelussa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Osallistavan budjetoinnin toimintamalliksi esitetään kiinteää 10.000 euronmäärärahaa, jonka käyttöä kuntalaiset ideoisivat eri kanavissa tai tilaisuuksissa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen valmisteltavaksi kunnan yleishallinnon tulosalueelle.

Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan ja Kelan välinen sopimus / Etuustietopalvelu Kelmu

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Kelan väliseksi Etuustietopalvelu Kelmua koskevaksi sopimukseksi.

Ehdotus hyväksyttiin

Kuortane Tervahauta korusarja


Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.11.2022 Kuortaneen kunnan
merkkipäivien muistamissäännön. Uuden säännön mukaan lahjansaaja saa valita
haluamansa lahjatuotteen sitä varten kootusta lahjalistasta. Listaan on koottu
vaihtoehtoisia lahjatuotteita muistamissäännön mukaisista hintaluokista.

Yhdeksi lahjalistaan valittavaksi tuotteeksi on Kultakeskus valmistellut ehdotuksen
Kuortaneen omasta hopeisesta korusarjasta. Korusarjan aihe on tervahauta ja
siihen on suunniteltu kaulariipus ja korvakorut sekä solmioneula ja kalvosinnapit.

Minimitilausmäärä on riipuksen ja solmioneulan osalta 50 kpl / tuote ja
korvakorujen ja kalvosinnappien osalta 25 paria / tuote. Em. minimimäärien
kokonaishinta rasioineen on 7972,50 euroa. Tilaus voidaan jaksottaa osiin
toimitettavaksi 24 kk aikana. Laskutus tapahtuu aina toimituksen yhteydessä.

Tarjous esitellään kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksessa esitellyn tarjouksen.

Ehdotus hyväksyttiin


 

 

 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI