Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneenanhallitukse eräitä päätöksiä kokouksesta 6.2.

Kunnanhallituksen lausunto rakennuslupaa varten (Honkisaarennevan aurinkovoimala-alue)

Solerigo Systems Oy on hakenut Kuortaneen kunnasta suunnittelutarveratkaisulla
lupaa rakennusluvan hakemiseen Honkisaaren nevan entiselle turvetuotanto-
alueelle aurinkovoimalalle. Kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan
13.12.2022 päättänyt hyväksyä suunnittelutarveratkaisun, huomioiden
pelastuslaitoksen, ympäristöpäällikön ja kunnan sekä naapureiden lausunnoissa ja
mielipiteissä esitetyt seikat.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan rakennuslupaa varten Honkisaarennevan aurinkovoimala-hankkeesta seuraavaa:
Kunnanhallitus pitää hanketta kannatettavana kehityksenä esimerkiksi vihreän
siirtymän edistämiseksi. Samalla tulee huomioida kunnan ympäristöpäällikön ja
teknisen johtajan suunnittelutarveratkaisua varten antamien lausuntojen
mukaisesti pohjavesialueen läheisyys sekä se, että alueella on käynnissä
tiesuunnitelman laatiminen maantielle 711. Yhtenä mahdollisuutena on
tulevaisuudessa linjata tie hanketta koskevan alueen läpi tai sen läheisyydestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Valtuustoaloite / Kunnan tontit myyntiin eurolla

Riikka Varila jätti valtuuston kokouksessa 30.1.2023 kokoomuksen valtuustoryhmän ja aloitteen allekirjoittaneiden puolesta valtuustoaloitteen kunnan tonttien myymiseksi eurolla / tontti tavoitteena asukaspohjan kasvattaminen. Aloitteessa oli 14 allekirjoittajaa.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi
2) antaa valtuustoaloitteen kunnan yleishallinnon tulosalueen valmisteltavaksi.

Ehdotus hyväksyttiin

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2023

Valtiovarainministeriö on 29.12.2022 päätöksillään vahvistanut vuoden 2023 valtionosuudet. Päätökset on toimitettu kunnanhallitukselle tiedoksi mahdollista muutoksenhakua varten.
Peruspalvelujen valtionosuus
Talousarvion 2023 valtionosuuksiin on budjetoitu ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin pohjautuen 6.121.000 euroa. Valtionosuuspäätösten perusteella valtionosuuksia saadaan 6.515.314 euroa eli 394 314 euroa talousarvioon budjetoitua enemmän.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus  ta-2023  4.542.000  päätös  4.558.261                     Verotulomenetysten korvaus                 ta-2023    759.000   päätös     777.951
Opetus- ja kulttuurit. valtionosuus         ta-2023     819.000   päätös   1.179.102
Yhteensä                                                   ta-2023   6.121.000  päätös    6.515.314
Kotikuntakorvaus
Kunta maksaa korvausta kuortanelaisten oppilaiden käydessä muiden kuntien,
valtion tai yksityisten järjestäjien koulua. Vastaavasti kunta saa korvauksia muiden
kuntien oppilaista, jos nämä käyvät koulua Kuortaneella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13-15-vuotiaille.

Kunnalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan
tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle, mikäli se on tyytymätön
päätökseen.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat valtiovarainministeriön päätökset tiedokseen ja tyytyy niihin. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se korottaa vuoden 2023 talousarvion valtionosuuksia vastaamaan valtiovarainministeriön päätöstä.

Ehdotus hyväksyttiin

TE2024-uudistuksen tueksi laadittu tietopaketti

Työ- ja elinkeinoministeriöstä on saapunut kuntaan seuraava sähköposti:
”TE24 –uudistuksen toimeenpanon tueksi laadittu tietopaketti. Tietopaketti pitää
sisällään keskeisimmät tiedot mm. kuntien työvoiman määrästä, VM:n
alkuperäisen rahoitusmallin vaikutuksista, kunnan työnhakijarakenteesta, TE-
toimistojen nykyisten tulosohjausmittarien kuntakohtaisesta tasosta,
maahanmuutosta ja kotoutumisesta, kunnan avoimista työpaikoista ja TE-
palveluita hyödyntävistä työnantajista, uudesta asiakaspalvelumallista, kunnan
työnhakijoiden palveluiden käytöstä ja aktivoinnista, ELY-keskusten olemassa
olevista hankintasopimuksista sekä kunnan tilanteesta sote-mittareilla
tarkasteluna.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi TE2024-uudistuksen tueksi laaditun tietopaketin sekä sitä tukevan lukuohjeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI