Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 27.3.

Kuortaneen kunnan vuoden 2022 tilinpäätös

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi,
2. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan tilintarkastuksen
yhteydessä tarpeelliseksi katsottavia vähäisiä korjauksia,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen
valtuuston käsiteltäväksi ja 4.esittää valtuustolle, että tilikauden 2022 ylijäämäinen tulos 1.746.677,40 euroa jätetään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ottamalle luottolimiitille

Kunnan ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön yhteisen uintikeskus-hankkeen
suunnittelu on käynnissä. Hanketta toteutetaan kunnan ja Urheiluopiston
omistaman Kuortaneen Uintikeskus Oy:n toimesta. Kuortaneen kunnanvaltuusto
on kokouksessaan 30.1.2023 (Omavelkaisen takauksen myöntäminen
Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ottamalle luottolimiitille) päättänyt seuraavaa:
Kunnanvaltuusto
1) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaisen takauksen Kuortaneen Uintikeskus
Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Nordea Bank Oyj:ltä ottamalle
1.000.000 euron luottolimiitille
2) päättää, että takaus koskee lainan pääomaa, korkoa, mahdollisia
viivästyskuluja ja perimiskuluja sekä muita lainan liitännäiskuluja
3) hyväksyy takauksen vastavakuudeksi kiinnitykset Kuortaneen Uintikeskus Oy:n
ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun
vuokraoikeuteen pääomaltaan 1.000.000 euroa

Päätöstä koskien on yksityishenkilön toimesta tehty Vaasan hallinto-oikeuteen
kunnallisvalitus, ja hallinto-oikeus on lähettänyt kuntaan asiaa koskien
lausuntopyynnön. Valituksessa esitetään, että kunnanvaltuusto ottaa tämän asian
uusintakäsittelyyn. Valituksen perustelut ja ehdotukset vastineiksi niihin ovat
esityslistan liitteenä.

Hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valituksen johdosta sekä liittämään
oheen valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lausunto ja
asiakirjat tulee toimittaa hallinto-oikeuteen 5.4.2023 mennessä.
Valitus ja hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja muuta materiaalia on toimitettu
kunnanhallitukselle esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon Kuortaneen kunnan lausunnoksi Vaasan hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Riikka Varila ja Jaana Salo, Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä,
ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Täyttölupapyyntö sivistysosaston hallintosihteerin toimelle

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan sivistysosaston hallintosihteerin toimelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen osoittaman kertyneen ylijäämän jakamisperuste

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) esittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, että Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin taseeseen 31.12.2022 kertynyt ylijäämä jaetaan jäsenkunnille
perussopimuksen 21§:n mukaisesti palvelumaksujen suhteessa
2) antaa päätöksen tiedoksi muille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin
kuuluneille jäsenkunnille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan ja Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n välinen vuokrasopimus

Hallintojohtaja Jaana Salo

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuokrasopimuksen kunnan ja Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n väliseksi vuokrasopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Teemu Puolijoki Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n hallituksen jäsenenä, ilmoitti
esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Täyttölupia varhaiskasvatukseen

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnan anomat täyttöluvat kahden määräaikaisen lastenhoitajan palkkaamiseksi ajalle 1.8.2023 – 20.6.2024 ja
1.6.2023 – 31.7.2024.

Ehdotus hyväksyttiin

Täyttölupapyyntö sivistysosaston hallintosihteerin toimelle

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan sivistysosaston hallintosihteerin toimelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen osoittaman kertyneen ylijäämän jakamisperuste

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) esittää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, että Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin taseeseen 31.12.2022 kertynyt ylijäämä jaetaan jäsenkunnille
perussopimuksen 21§:n mukaisesti palvelumaksujen suhteessa
2) antaa päätöksen tiedoksi muille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin
kuuluneille jäsenkunnille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI