Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 23.10.

Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kuortaneen kunnan hallintosäännön (luku 1 § 2) mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valvonta antaa kunnanhallitukselle mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet. Valvonnan kohteena tulee olla kaikki valtuuston täytäntöönpanotoimia vaativat päätökset riippumatta niiden valituskelpoisuudesta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 9.10.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Visit Lakeus Oy:n osakassopimus ja palvelusopimus

Valmistelija Kunnanjohtaja

Kuortaneen kunta on osakkaana Visit Lakeus Oy:ssä, jonka yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on matkailupalvelujen markkinointi, myynti, välitystoiminta ja kehittäminen. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu matkailuinformaation jakaminen ja tuottaminen sekä matkanjärjestäjänä toimiminen. Yhtiön tämänhetkiset osakassopimus ja palvelusopimus ovat voimassa vuoden 2023 loppuun. Visit Lakeus Oy:n toimintaa on kehitetty vuosina 2022–2023 osakassopimuksessa edellytetyllä tavalla. Tavoitteena on ollut saada Etelä-Pohjanmaan kunnat laajasti mukaan toimintaan. Useissa neuvotteluista huolimatta tässä ei olla onnistuttu toivotulla tavalla.

Visit Lakeus Oy:n hallituksen jäsen Jussi Töyrylä on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kyseiseen asiakohtaan.

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Visit Lakeus Oy:n osakassopimuksen ja sen liitteenä olevan palvelusopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Kuntalain 410/ 2015 §: 110 mukaan; Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja – suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnan talousarvion valmistelu kuuluu kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tehtäviin, Valmisteluun osallistuvat kunnan toimielimet ja viranhaltijat omilla tehtäväalueillaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden pohjalta. Toimielinten talousarvio- ja suunnitelmaesityksistä kootaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) aloittaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman luonnoksen käsittelyn

2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lukion laajentamisen suunnittelu- ja rakentamistoimikunta

Valmistelija Kunnanjohtaja

Kuortaneen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.10.2023 § 111 hyväksynyt lukion laajentamisen hankesuunnitelman. Suunnitelman mukaan nykyiset tilat on suunniteltu 280 opiskelijalle ja lukiossa on tällä hetkellä ahdasta. Suunnitelman mukaan lukion laajentamisen tarkempi suunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman pian ja siinä tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

-Ruokalaa tulee laajentaa esimerkiksi poistamalla välisenä ruokalan ja kuvataideluokan väliltä. Tällä tavoin pystymme varmistamaan ruokailukapasiteetin riittämisen kerrallaan 150 ruokailijalle

-Perinteisiä luokkatiloja tarvitaan uuden monikäyttöisen, myös muuhun opetukseen soveltuvan kuvataideluokan lisäksi kaksi lisää. Jokaisen luokkatilan kapasiteetti tulee olla 40 opiskelijaa ja luokat tulee olla yhdistettävissä yhdeksi isoksi tilaksi ylioppilaskirjoituksia varten.

-Henkilöstömäärän kasvaessa lisätilaa tarvitaan myös opettajahuoneeseen sekä erilliset huoneet lukion erityisopettajalle sekä toiselle opinto-ohjaajalle.

-Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että oppilaille on tarpeeksi tiloja hyppytunneilla ja välitunneilla. Opetustilojen lisäksi on oltava ryhmätyötiloja sekä tiloja hiljaiseen työskentelyyn esimerkiksi verkko-opetusta varten.

-On huomioitava sosiaali- ja varastotilojen riittävyys sekä iv-järjestelmän ja verkon kapasiteetti.

– Lukion pihan suunnittelu siten, että on tarpeeksi polkupyörä- ja autopaikkoja. Hankesuunnitelman mukaan lukion laajentamisen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2024 ja 2025. Hankkeen kuluiksi on tekninen johtaja arvioinut noin 2 miljoonaa euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) asettaa lukion laajentamisen suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan

2) nimeää toimikuntaan kaksi luottamushenkilöjäsentä, teknisen johtajan, kunnan rakennusmestarin, sivistysjohtaja-rehtorin ja lukion rehtorin

3) toteaa, että toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin

4) toteaa, että toimikunta voi käyttää työskentelyssään asiantuntijoita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi toimikuntaan teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, sivistysjohtaja-rehtorin ja lukion rehtorin lisäksi luottamushenkilöjäseniksi Rauno Laitilan ja Eeli Mäki-Mustapään.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta 1.1. – 30.9.2023

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion toimintamenot ovat 30.9.2023 mennessä toteutuneet 74,3 prosenttisesti. Toimintatuottoja on kertynyt 77,5 prosenttia. Tuloslaskelma 30.9.2023 tilanteessa osoittaa 1,974 milj. euron vuosikatetta ja tulos 1,089 milj. euroa ylijäämää.

Nettoinvestointimenojen toteutumisaste 30.9.2022 on 60,2 prosenttia.

Tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen ja Kiinteistö Oy Kuortaneen yritystilojen toteutuma samalta ajalta on esitetty liitteenä olevan toteutumaraportin 9/2023 lopussa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esitys Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan kehittämiseksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Täyttölupapyyntö tilapalveluun

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) merkitsee edellä mainitun, 6.10.2023 pidetyn keskustelu- ja informaatiotilaisuuden tiedoksi

2) myöntää teknisen lautakunnan anoman kokoaikaisen täyttöluvan siivoustyön palveluvastaavan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2023 alkaen. Toimi asetetaan julkisesti haettavaksi ja toimeen valittava osallistuu itse myös siivoustehtäviin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Vuoden 2024 presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit / vaalilautakunnan nimeäminen

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuonna 2024 toimitettavia presidentinvaalia ja europarlamenttivaalia varten vaalilautakuntaan viisi henkilöä, joista se nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaalia varten vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Jouni Uusipaaston, varapuheenjohtajaksi Annu Ridanpää-Taittosen ja jäseniksi Tuija Lindahlin, Juhani Mäki-Maunuksen ja Jorma Saarimäen.

Edelleen kunnanhallitus nimesi varajäsenet sijaan tulojärjestyksessä seuraavasti, Tuomas Mikkola, Virpi Ruismäki, Heikki Immonen, Annukka Salminen ja Anita Santanen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI