Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 4.12.

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Kunnanhallituksen jäsenille on toimitettu oheismateriaalina valmisteluvaiheen mukainen talousarviokirja ja päivitetty esitys investoinneista. Kunnanhallitus kuulee hallintojohtaja Jaana Saloa yleishallinnon talousarvioesityksestä.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman luonnoksen käsittelyä

2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Vuoden 2024 talousarvioesitystä on käsitelty valtuuston iltakoulussa 28.11.2023.  Luonnos vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitemaksi

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy luonnoksen Kuortaneen kunnan talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2026.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kuortaneen kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 seuraavin investointiosaan kokouksessa yksimielisesti tehdyin muutoksin:

Investointien määrärahamuutokset vuodelta 2023

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 investointimäärärahoihin teknisen lautakunnan esittämät muutokset. Muutosten myötä kunnan vuoden 2023 nettoinvestointimäärärahoihin tulee 406 912 euron vähennys.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi 2025-2032

Tavoitteet

Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:

  1. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?
  2. Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?
  3. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?
  4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?
  5. Minkä investointiohjelman ulkopuolisten kohteiden suunnittelua tulisi vaikuttavuuden perusteella edistää lähivuosina?
  6. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa? Lausuntopyyntö, Valtion väyläverkon investointiohjelman luonnos sekä muuta materiaalia löytyy seuraavan internet-polun takaa:

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi 2025-2032.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Jäsenen valinta edesmenneen luottamushenkilön tilalle tekniseen lautakuntaan

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Teknisessä lautakunnassa varajäsenenä toimineen henkilön kuoleman vuoksi valtuuston tulee valita tekniseen lautakuntaan uusi varajäsen Annukka Salmiselle.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää valita uuden varajäsenen tekniseen lautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1) päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu uintikeskuksen rakentamiseen yhdessä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston väliseen osakassopimukseen sisältyvän, hankkeeseen liittyvän Kuortaneen Uintikeskus Oy:n rahoitusosuutensa mukaisesti (37,5 %)

2) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaiset takaukset Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Oma Säästöpankilta ottamalle 10.000.000 euron lainalle sekä Työeläkeyhtiö Elolta ottamalla 5.000.000 euron lainalle

3) päättää, että takaukset koskevat lainojen pääomaa, korkoa, mahdollisia viivästyskuluja ja perimiskuluja sekä muita lainan liitännäiskuluja

4) hyväksyy takausten vastavakuudeksi haettavat kiinnitykset Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen sekä tontille rakennettavaan rakennukseen pääomaltaan 15.000.000 euroa.

5) korostaa, että hanke vaatii erittäin tarkkaa seurantaa ja toimenpiteitä urakkatarjousten mukaisissa kustannuksissa pysymiseksi.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hanketta ei lähdetä toteuttamaan osoitetuilla kustannusvaikutuksilla kunnan käyttötalouteen, vaan valtuusto pysyy alkuperäisessä päätöksessään. Pasi Honkala kannatti Lampisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys  tulee suorittaa äänestys. Hän esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestysjärjestykseksi sitä, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Lampisen esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA ääntä (Juha-Matti Salimäki ja Annie Laitila) ja 5 EI ääntä (Tauno Lampinen, Antti Yli-Hynnilä, Pasi Honkala, Susanna Ylikantola ja Virpi Ruismäki).

Päätös: Kunnanhallituksen päätökseksi tuli Tauno Lampisen esitys.

Varapuheenjohtaja Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä, jäsen Eeli Mäki-Mustapää urakkatarjouksen jättäneenä, kvalt pj. Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ja pöytäkirjanpitäjä Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Varajäseninä tähän asiaan osallistuivat Annie Laitila (s. Yli-Leppälä) ja Antti Yli-Hynnilä. Koska puheenjohtaja oli estynyt ja varapuheenjohtaja esteellinen tuli kokoukselle valita tilapäinen puheenjohtaja tähän asiakohtaan. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Susanna Ylikantolan tilapäiseksi puheenjohtajaksi tähän asiakohtaan. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Teemu Puolijoki.

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Rauno Laitila teki seuraavan esityksen: ”Esitän, että Kuortaneen kunta osallistuu uintikeskuksen rakentamiseen alkuperäisen kunnanjohtajan esityksen mukaisesti siten, että kohta 1 korjataan muotoon ”kunnanvaltuusto päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu uintikeskuksen rakentamiseen yhdessä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa 3.500.000 eurolla. Osakassopimus päivitetään muuttunutta tilannetta vastaavaksi.”

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Kuortaneen Uintikeskus Oy on jättänyt 31.10.2023 opetus- ja kulttuuriministeriöön sen 30.3.2023 myöntämän, Uinnin valtakunnallista valmennuskeskusta koskevan valtionavustuksen (2,5 miljoonaa euroa) avustusehtoja koskevan muutoshakemuksen. Hakemuksessa on esitetty ensisijaisesti toive, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi myöntää hankkeelle pikaisella aikataululla 2,5 miljoonan euron lisäavustuksen (aikaisemmin myönnetyn avustuksen lisäksi), jolloin hankkeen rakentaminen mahdollistuisi heti. Toissijaisesti Kuortaneen Uintikeskus Oy on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriön avustuspäätöksen ehtojen muutosta siten, että hankkeen rakentaminen voisi käynnistyä 30.6.2024 mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut asiaa koskien päätöksen 28.11.2023. Päätöksenä opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa 30.3.2023 tekemäänsä valtionavustuspäätöstä siten, että myöntää Kuortaneen Uintikeskus Oy:lle lisäaikaa hankkeen aloittamiselle hakemuksen mukaisesti 30.6.2024 mennessä. Muilta osin opetus- ja kulttuuriministeriö ei muuta aikaisempien päätöstensä ehtoja. Päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua valtionavustuslain 34 §:n mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön 28.11.2023 antaman, edellä selvitetyn päätöksen tiedoksi

2) päättää, että Kuortaneen kunta tyytyy päätökseen eikä hae siihen oikaisua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Varapuheenjohtaja Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä, jäsen Eeli Mäki-Mustapää urakkatarjouksen jättäneenä, kvalt pj. Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ja pöytäkirjanpitäjä Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Annie Laitila osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon 19:26-19:42. Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tämä asian ajan.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI