Ähtärin kaupungin talousarvio

0
Ähtärin kaupungintalo Kuva: Jouko Siirilä

Ähtärin kaupungin talousarvio 2024:

HISTORIAN SUURIMPIEN INVESTOINTIEN LOPPUUNSAATTAMINEN

Vuoden 2024 talousarvion laadinta on monesta syystä ollut erityisen haastavaa. Epävarmuustekijöitä ovat aiheuttaneet mm. voimakas inflaatio, sähkön- ja energianhinnan nousu, kunta-alan palkankorotukset, yleinen talouden ennustettavuuden epävarmuus sekä hyvinvointialueen mukanaan tuomat muutokset.

Keskeisiä tunnuslukuja

Sote-uudistuksen vuoksi kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia leikattiin tämän vuoden alusta 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotuloja lisätään vastaavasti. Ähtärin tuloveroprosentti on vuoden 2024 alusta lähtien 10,1 % (nyk. 9,86 %). Verotulojen arvioidaan ensi vuonna olevan noin 13,3 miljoonaa euroa (ennuste 2023: 13,2 milj. euroa). Valtionosuuksien arvioidaan olevan noin 2,1 miljoonaa euroa vuodelle 2024 (ennuste 2023: 2,4 milj. euroa.

Nettoinvestoinnit vuodelle 2024 ovat yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Keskeisimmät yksittäiset investointikohteet ovat rakenteilla oleva perusopetuksen koulu sekä uusi uimahalli. Kaupungin lainakannanarvioidaan olevan vuoden 2023 lopussa n. 41,6 miljoonaa euroa, mikä on 7 825 euroa asukasta kohti. Tilikauden 2023 ylijäämän arvioidaan tässä vaiheessa olevan n. 300 000 euroa.

Kaupunginvaltuuston vuosille 2016–2022 hyväksymä tervehdyttämissuunnitelma toteutui hyvin ja etuajassa. Tavoitteena ollut 6 miljoonan euron alijäämän kattaminen vuoden 2022 loppuun mennessä toteutui jo vuoden 2019 tilinpäätöksessä, jonka jälkeenkin on kaupungin talous vahvistunut siten, että vuoden 2022 kaupungin taseessa ylijäämää oli 4,3 miljoonaa euroa.

Vuosi 2024: Nostoja hallintokunnittain

TALOUS JA HALLINTO

Ison huomion taloudessa ottavat suuret investoinnit, jotka lisäävät lainatarvetta ja korkomenoja. Korona ja Ukrainan sota aiheuttavat lisäksi epävarmuustekijöitä rahoitukseen ja korkotason heilahduksiin. Kuluvana vuonna epävarmuustekijöitä on lisännyt työllisyystilanteen huononeminen.

Hallinto- ja talousosastolla on tapahtunut kuluvana vuonna henkilövaihdoksia ja heti vuoden vaihteen jälkeen järjestettävät Tasavallan Presidentinvaalit ja keväällä 2024 järjestettävät EU-vaalit tuovat lisätyötä kaupungin henkilökunnalle. Samoin Työllisyysalue Kympin valmistelutehtävään on edelleen suunnattava resursseja vuodelle 2024.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Perusopetus jatkuu vielä tulevan kevään väistötiloissa. Otson yhtenäiskoulu avaa ovensa elokuussa 2024. Uuden koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria kehitystyötä jatketaan.

Lukio toimii tulevan vuoden väistötiloissa Sairaalantiellä. Tilat ovat muotoutuneet omaleimaiseksi oppimisympäristöksi ja lukiolaiset ovat ottaneet ne hyvin omakseen. Ähtärin kampuksen rakentamisen työt alkavat Tuomarniemellä keväällä 2024. Uuteen kampukseen on tarkoitus astella vuonna 2025. Ähtärin lukiossa painottuu opetuksen lisäksi kolme tärkeää osa-aluetta: kokonaisvaltainen hyvinvointi, luonto ja hyvä opetus. Tiiviimpää yhteistyötä tullaan kehittämään edelleen Sedun kanssa.

Ähtärin varhaiskasvatuksen vauvabonusta maksetaan nyt kolmatta vuotta. Tassula aloittaa toimintansa Kampinmäellä. Farmin päiväkoti on saanut erinomaista palautetta luonnonläheisyydestään, joten päiväkotitoiminta jatkuu siellä myös vuoden 2024.

Nuorten suosimaa tilatoimintaa järjestetään nuorisotiloilla sekä tehdään retkiä ja järjestetään erilaisia aktiviteetteja loma-aikoina. Toiminta on Ähtärissä vakiintunut ja nuoret ovat aktiivisesti osallistuneet tapahtumiin.

Ähtärin monipuolista ulkoilureittien verkostoa ylläpidetään ja kehitetään ympärivuotisesti. Liikuntapalveluissa tuotetaan matalan kynnyksen liikuntapalveluita kaikenikäisille, tavoitteena on järjestää erilaisia pienimuotoisia tapahtumia ja aktivoida ihmisiä liikkumaan. Mesikämmen-kylpylä jatkaa toimintaa niin kauan kuin uusi uimahalli aloittaa toimintansa. Uusi uimahalli avautuu keväällä 2024.

Kulttuuritoimi koordinoi keskustan torin esiintymislavan Kultaisen korin tapahtumatuotantoa. Kaupunki tuottaa lavalle omia sisältöjä, mutta antaa myös asiantuntija-apua muille toimijoille ja vastaa korin varauksista. Perinteinen Ylävesien yö -kaupunkifestivaali levittäytyy ympäri kaupunkia elokuussa.

Pirkanpohja tuottaa vuotena 2024 kaksi näyttelyä. Punaisessa talossa on esillä Samuli Heimosen ja mestarit sadan vuoden takaa – Mielessäni- näyttely ja alasalissa on esillä terästaiteilija, professori Eero Hiirosen tuotantoa näyttelyssä Edelläkävijä -materiaalin voima. Näyttelyt ovat avoinna 3.5.–14.6. keskiviikkoisin
klo 14–18 ja 15.6.-16.8.2024 ke-su klo 12–18. Sinisessä talossa on 16.6.-16.8.2024 kaksi näyttelyä; Suomenselän taiteilijoiden – vuosinäyttely ja Taidepalvelu Ariston – näyttely.

Kirjasto pyrkii vuonna 2024 järjestämään asiakkaille erilaisia tapahtumia esim. digiopastusta, kirjailijavierailuja ym. Pääkirjaston saliin sopivia taidenäyttelyitä järjestetään soveltuvilta osin. Myös kotikirjastopalvelu pyritään jatkamaan yhteistyössä Ähtärin SPR:n ystävätoiminnan kanssa. Kirjastolla jatketaan välinelainaamotoimintaa. Neljän viikon välein liikennöinyt kirjastoautopalvelu päättyy vuonna 2024.

Tila- ja infrapalvelut

Investointiohjelmassa pääpainona ovat kaupungin suuret rakennushankkeet, jotka valmistuvat vuoden 2024 aikana. Tästä poikkeuksena on Tuomarniemen toisen asteen kampus, jonka valmistuminen on tiedossa vuoden 2025 loppupuoliskolla.

Vuoden 2023 aikana on valmistunut kiinteistöstrategia, joka tähtää tilojen tehokkaaseen ja kustannustietoiseen käyttöön. Tiedolla johtamisen avuksi on otettu käyttöön Senaattikiinteistöjen kiinteistöjohtamisjärjestelmä. Vuonna 2024 kiinteistöstrategian toimeenpano jatkuu hyödyntäen entistä laajempaa tietopohjaa kiinteistöistä.

Kaupunkikonsernin osalta tila- ja infrapalvelut jatkavat yhteistyön tiivistämistä Ähtärin Kiinteistöhuollon kanssa. Vuoden 2023 aikana on saatu hyviä kokemuksia resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä yhteistyön avulla.

ELINVOIMATOIMI

Ähtärin elinvoimaohjelman keskeisenä tavoitteena on edistää yrittäjyyttä luomalla ja ylläpitämällä toimintaedellytykset kaikenlaiselle yritystoiminnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjyyttä edistetään ja elinkeinoelämän tarpeet tunnistetaan
yritysilmapiiri pidetään avoimena ja luottamuksellisena yrityksiä hyödynnetään julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen tuotannossa yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti esimerkiksi pienhankinnoissa yhteistyö yrittäjien kanssa on tiivistä ja säännöllistä
myötäelämme yritysten menestyksessä ja haasteissa kuntalaisille järjestetään hyvät, taloudellisen liikkumavaran mukaiset peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet.

Kehittämistoimenpiteissä hyödynnetään Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia ohjelmia. Lisäksi seuraamme tarkasti mahdollisten uusien rahoitusmuotojen toteutumista. Ähtäri on vuonna 2024 mukana erilaisissa kaupungin elinvoimaa, viihtyisyyttä, harrastustoimintaa, yhteisöllisyyttä ja kehittymistä lisäävissä hankkeissa, joko hakijana tai kumppanina.

Ähtäri osallistuu kehittämistyöhön maksamalla Kuudestaan ry:n Leader – kuntarahaosuuden sekä ostamalla alkavan yrittäjän neuvontapalvelut Uusyrityskeskus Neuvoa-antavalta. Lisäksi Ähtäri osallistuu maakunnallisen omistajavaihdospalvelun tuottamiseen yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n ja eteläpohjalaiset kunnat ja elinkeinoyhtiöiden kanssa. Kansainvälistymispalveluissa tehdään yhteistyötä Viexpon kanssa.

Vuonna 2024 elinkeinotoimen painopistealueina ovat alueen ominaisten toimialojen vahvistaminen kaupungin käytettävissä olevin toimenpitein. Tavoitteena on myös keskusta-alueen elävöittäminen, palveluiden monipuolistaminen sekä jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten tukeminen. Kansainvälistymisen edellytysten parantaminen on edelleen merkittävä osa kaikkien elinkeinojen kehittämistä. Elinvoimatoimi on myös mukana edistämässä työperäistä maahanmuuttoa yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yritysten omistajanvaihdoksia pyritään edistämään järjestämällä aiheesta koulutuksia ja tilaisuuksia.

Vuonna 2024 oman osansa elinvoiman vahvistamiseen tuovat käynnissä olevat perusopetuksen oppimisympäristön ja uimahallin sekä toisen asteen kampuksen rakennusinvestoinnit, osallistuminen yhdistysten toimeenpanemiin investointeihin sekä Mustikkavuoren alueen kehittämistoimet niin kaupungin kuin 3. sektorin toimeenpanemana. Suunnitteilla on käynnistää resort masterplanin laatiminen Ähtärin Moksunniemessä sijaitsevalle matkailualueelle.

Tavoitteena on lisäksi edistää kotimaan matkailun lisääntymistä Ähtärissä, joka tuo toimintaa ja tuloja alueen yrityksiin. Matkailun kerrannaisvaikutukset ovat Ähtärissä merkittävät myös jatkossa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstösuunnitelma nivoo eri toimenpiteet johdonmukaiseksi ja suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi, joka samanaikaisesti myös yhdenmukaistaa käytänteitä.

Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia on kehitetty parin vuoden ajan henkilöstöeduin, kuten hybridityömallilla, e-passilla, hyvinvointikampanjoilla ja pyöräedun käyttöönotolla. Suunnitelmallista työtä jatketaan edelleen tulevana vuonna.

Onnistumista mitataan mm. henkilöstökyselyin ja työnhyvinvoinnin eri mittareilla kuten eNPS luvulla, joka Ähtärin kaupungilla on tällä hetkellä 40. Jokainen työntekijä pyritään kohtaamaan aidosti ja näkemään työn tekeminen ja työntekijä kokonaisvaltaisesti. Ähtärin kaupunki haluaa olla hyvä työnantaja.

Talousarvio vuodelle 2024 lukuina

ÄHTÄRI (KAUPUNKI)
Talousarvioesitys 2024    Tilinpäätösennuste 2023   Tilinpäätös 2022
Asukasluku
5316                               5316                                5406
Veroprosentti
10,1                                     9,86                                 22,5
Verotulo, milj. euroa
13,3                                   13,2                                   23,8
Vuosikate, milj. euroa
2,1                                       1,9                                    3,6
Nettoinvestoinnit milj. euroa
10,4                                   16,4                                    5,8
Poistot ja arvonalennukset,
milj. euroa
2,3                                       1,7                                    1,9
Vuosikate %-poistoista
91                                    113                                   190
Valtionosuudet milj. euroa
2,1                                       2,4                                  20,0
Lainakanta, milj. euroa
50,0                                   41,6                                   24,5
Lainakanta, euroa/asukas
9406                              7825                                   4532
Verotulot, euroa/asukas
2507                              2484                                    4395
Tilikauden ylijäämä milj. euroa
-0,86                                   0,3                                       1,7


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI