Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä 7.6.2021

ELINKEINOVASTAAVAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN / ELINKEINOVASTAAVAN VAALI

Toimikunta on päättänyt yksimielisesti esittää elinkeinovastaavan virkaan valittavaksi Aapo Petäjäniemeä. Lisäksi toimikunta on päättänyt yksimielisesti, ettei esitä valittavaksi varahenkilöä. Kokonaisarviointiin perustuvan toimikunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää valita Kuortaneen kunnan elinkeinovastaavan virkaan Aapo Petäjäniemen.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää osana valintapäätöstä seuraavaa:
Vaali suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan, kun valittu henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus päättää määrätä Aapo Petäjäniemen tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi viran vastaanottamisesta lukien 4000 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

KUORTANEEN OSUUSPANKIN JA OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N SEKÄ KUORTANEEN KUNNAN VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kunnan sekä Oma Säästöpankki Oyj:n ja Kuortaneen Osuuspankin välillä on neuvoteltu kauppakirja, jolla Oma Säästöpankki Oyj ja Kuortaneen Osuuspankki myyvät kunnalle 14.657 m2 suuruisen määräalan Kortesmäki II-nimisestä tilasta, RNo 66:76, joka Kuortaneen kirkonseudun rakennuskaavassa sijaitsee korttelissa n:o 113 (300-401-66-76). Tällä kappakirjalla kunta ostaa takaisin 10.10.1988 myymänsä määräalan. Tämän kaupan kauppahinnassa, 31.250 €, on huomioitu alkuperäiseen sopimukseen sisältynyt sopimussakko. Tällä kauppakirjalla ostettavan määräalan pinta-ala käsittää saman alueen kuin 10.10.1988 myyty määräala.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen kunnan sekä Oma Säästöpankki Oyj:n ja Kuortaneen Osuuspankin väliseksi kauppakirjaksi edellytyksellä, että kunnanvaltuusto myöntää määräalan ostamiseksi Kortesmäki II -nimisestä tilasta vuoden 2021 talousarvion Investointiosaan 31.500 euron määrärahan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

HEIKKILÄN SILTA

Tekninen johtaja Kuortaneen kunnan vuoden 2021 talousarviokirjan investointiosaan on varattu määrärahat yhdyskuntatekniikan palveluiden menokohdan yhtenä investointi-kohteena Heikkilän sillan parantaminen 417 000 euroa (ALV0%) jtulomäärärahana 312 750 euroa (ALV0%), toteutusvuosi 2021. Lapuanjoen ylittävistä silloista on tehty kuntoarviot ja sen pohjalta edelleen kustannusarviolaskelmat, joihin perustuu budjettikirjaan tehty määrärahavaraus. Arviot on laatinut ulkopuolinen konsulttiyritys, SiltaRami, vuonna 2018. Tekninen toimi on kilpailuttanut Heikkilän sillan suunnittelijan Hilmassa 14.5.2020 – 28.5.2020 välisenä aikana. Suunnittelijaksi valittiin halvimman kokonaishinnan antanut Vahanen Suunnittelupalvelut Oy. Vahanen Suunnittelupalvelu Oy on laatinut sillan rakentamissuunnitelmat ja kaikki kilpailutukseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat. Tehdystä suunnitelmasta on myös laadittu kustannusarviolaskelma, joka on 634 800 euroa (ALV0%). Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hyväksynyt kustannusarviolaskelman ja myöntänyt hakemuksen perusteella hankkeelle 75% valtionavustuksen 25.5.2021, enintään 590 400 euroa (ALV24%). Summa pitää sisällään myös suunnittelun ja tilaajan rakennuttamiskulut. Ilman arvonlisäarvoa budjetoidun investoinnin nettokustannukset lisääntyvätlaadittuun talousarvioon nähden 54 450 euroa.
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä ELY-keskuksen päätöksen tiedoksi,
2) että ELY-keskuksen myöntämä avustus otetaan vastaan, ja
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa talousarvion 2021 investointiosan
kohdan Heikkilän silta uudeksi menomäärärahaksi 634 800 euroa (ALV0%) ja
uudeksi tulomäärärahaksi 476 100 euroa (ALV0%).

Ehdotus hyväksyttiin
Eeli Mäki-Mustapää ilmoittii esteellisyytensä mahdollisena tarjouksen jättäjänä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖJÄ SIVISTYSTOIMIALALLE

Kunnanjohtaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto anoo seuraavia täyttölupia:
1) Englannin ja ruotsin tuntiopettaja yhteiskouluun 1.8.2021-31.7.2022. Lukion oppilasmäärän kasvusta johtuen perusopetuksen puolelle tarvitaan yksi englannin ja ruotsinkielen tuntiopettaja. Työsuhteen jatkaminen arvioidaan keväällä 2022.
2) Kotitalouden tuntiopettaja (osa-aikainen) 1.8.2021-31.7.2022. Toimi on ollut määräaikaisesti täytettynä edellisen työntekijän irtisanouduttua. Toimen jatko arvioidaan keväällä 2022.
3) Koulunkäynninohjaaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2.8.2021 alkaen. Ko. henkilö toimii myös apipin/kesähoidon ohjaajana. Alkusijoituspaikka onAlvarin koulu.
4) Neljä koulunkäynninohjaajaa Alvariin 2.8.2021-4.6.2022.Alvarin koulun yhteydessä toimivissa kahdessa pienluokissa toimii kaksi vakituista koulunkäynninohjaajaa. Pienluokkiin tarvitaan kuitenkin lisäksi kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaaja, jotka toimivat tarvittaessa myös Alvarin koulun apip-ohjaajina. Lisäksi yleisopetukseen tarvitaan yksi koulunkäynninohjaaja lisää. Lisäksi koulunkäynnin ohjaajia rekrytoidaan tarvittaessa lisää mikäli lastensuojelullinen tarve niin vaatii.
5) Koulunkäynninohjaajan sijainen Alvariin 2.8.2021-28.3.2022. Alvarin koulun koulunkäynninohjaajan lakisääteisen vapaan ajaksi tarvitaan sijainen.
6) Koulunkäynninohjaajat Ruonaan ja Ylijoelle 10.8.2021-4.6.2022. Tehostetun tuen varmistamiseksi koululla tarvitaan koulunkäynninohjaajia (työaika vaihtelee kouluittain). Koulunkäynninohjaajien tarve arvioidaan lukuvuosittain.
7) Koulunkäynninohjaaja yhteiskouluun 10.8.2021-4.6.2022.
Kuortaneen yhteiskoulussa toimii vakituinen koulusihteeri-koulunkäynninohjaaja sekä erityisluokassa on yksi vakituinen koulunkäynninohjaaja. Lisäksi pienluokkaan tarvitaan osa-aikainen koulunkäynninohjaaja (työaika 30h/vko). Koulunkäynnin ohjaajien tarve on väliaikaisesti lisääntynyt koronavirusepidemian aiheuttaman oppimisvajaan vuoksi.
8) Lisäksi lukio anoo täyttölupia osa-aikaisten valmentajien palkkaamiseen seuraaviin lajeihin.
– Kaksi osa-aikaista jääkiekkovalmentajaa 1.8.2021-31.7.2022
– Yksi osa-aikainen pesäpallovalmentaja 1.8.2021-31.7.2022
– Kaksi osa-aikaista painivalmentajaa 1.8.2021-31.7.2022
Kuortaneen lukiolla on seitsemän eri lajia, joihin on palkattu valmentajat aina luku-vuosittain joko Kuortaneen urheiluopiston, lentopalloliiton tai SJK:n (lukuvuosi 2021- myös S-kiekko) kautta ostopalvelusopimuksena tai sitten heidät on palkattu kunnalle sivutoimiseksi tuntiopettajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
Anne Haapa-aho esikoulun opettajana, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

JÄRVINET OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Järvinet Oy:n hallitukseen valittavasta
jäsenestä.
Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Järvinet Oy:n hallitukseen valittavaksi jäseneksi Jukka
Rantasta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI