Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 20.5.

Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Esittelijä: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 13.5.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön

Ehdotus hyväksyttiin

Tonttien markkinointikampanja asuntojen rakentamiseksi

Valmistelija: Kunnanjohtaja 

Kuortaneen kunnanvaltuustossa on jätetty 15.11.2021 valtuustoaloite vuokra-asuntojen rakentamiseksi, jossa on esitetty, että kunta selvittää millaisille asunnoille olisi kysyntää ja kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneja asuntorakentamista varten. Kunnanhallitus on antanut valtuustoaloitteeseenvastineena laaditun taustaselvityksen 19.9.2022 § 182. Kunnanhallitus on myös edistänyt asuntoasiaa muun muassa antamallaan omistajaohjauksella konserniyhtiölleen. Kuortaneella on tunnistettu tarve monenlaisten asuntojen rakentamiselle, koskien niin opiskelija- kuin muutakin asumista. Asuntoja tarvitaan niin vuokra- kuin omistusasumiseenkin. Viime aikoina erityisesti opiskelija-asumisen kehittämisen tarve on lisääntynyt, juontuen lukion käynnissä olevasta laajennushankkeesta. Lukion laajentuminen valmistuu syksyllä 2025 ja lisää lukion opiskelijamäärää ja samalla asuntojen tarvetta.

Edellä mainitussa taustaselvityksessä on jatkosuunnitelmana tuotu esille mahdollisten rakennushankkeen toteuttajien kontaktointi. Onkin nähty tärkeänä valita kunnasta potentiaalisia tontteja, joita voitaisiin kampanjaluonteisesti markkinoida mahdollisille rakentajille tietyin laadituin reunaehdoin. Samanaikaisesti tietenkin muutkin kunnan tontit olisivat kaupan kohteina jo valmiiksi olemassa olevin ehdoin. Kampanja koskisi niin opiskelija- kuin muutakin asumista eikä se asettaisi ehtoja sille tulisivatko asunnot vuokra- vai omistuskäyttöön. Asuntoja tulisi ostajan toimesta rakentaa yhteensä vähintään kolme kappaletta. Kampanjaluonteisesti markkinoitaviksi tonteiksi on valittu Nokuan asuntoalueella Nokuantien itäpuolen lohkottavat tontit kiinteistöltä 300-401-0029-0090, päiväkoti Kuperkeikan takana sijaitseva Luomantie 2-8 (kunnan omistuksessa oleva tontti 300-401-0030-0590) sekä Kortesmäen asuntoalueella Kangastiellä / Kangaspolulla sijaitseva, kunnan omistama tontti 300-401-0030-0330. Liitteenä olevaan karttaan on merkitty tonttien sijainti tarkemmin. Kyseisten tonttien myyntiehdot ja kampanjaa koskevat reunatekijät esitetään seuraaviksi:

1) Nokuantien itäpuolen tontit: rakentajalla mahdollisuus ostaa 2-3 tonttia. Yhden tämänhetkisen tontin hinta tulisi olemaan 4.000 euroa (puolet tämänhetkisestä hinnasta).

2) Luomantien tontti: mahdollisuus lohkoa tarvittavan kokoinen tontti / tontteja, tontin hinta tulisi olemaan 1 euroa / neliö.

3) Kangastien / Kangaspolun tontti: mahdollisuus lohkoa tarvittavan kokoinen tontti / tontteja, tontin hinta tulisi olemaan 1 euroa / neliö.

4) Kaikkia edellä mainittuja tontteja koskien peritään vain yksi liittymämaksu, vaikka ostaja hankkisi omistukseensa useamman tontin.

5) Kunnalla on periaatteellinen valmius hankkia rakennettavasta kohteesta omistukseensa 1-3 asuntoa, mikäli sen nähdään edistävän rakennusprojektin käynnistymistä. Päätökset kunnan omistuksesta tehdään kuitenkin erikseen.

6) Mahdollisen uuden opiskelija-asuntolakohteen rakentuessa uusille opiskelijoille tarjotaan ensisijaisesti kyseistä kiinteistöä, joka edesauttaa sen asuttamista.

7) Kunta antaa viestintätukea edistämään mahdollista rakennusprojektia.

8) Laadittavaan kauppakirjaan kirjataan seuraavan sisältöinen rakentamisvelvoite: Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttävien piirustusten mukaisen, vähintään kolme (3) asuntoa sisältävän uudisrakennuksen tai uudisrakennuskokonaisuuden kolmen (3) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli edellä mainittu ehto ei toteudu, ostaja on velvollinen myymään ostamansa tontin tai tontit takaisin kunnalle mahdollisine keskeneräisine rakennuksineen kyseisen tontin tai tonttien kauppahinnalla. Ostajalla on mahdollisuus rakentaa useammalle rinnakkaiselle tontille yksi uudisrakennus, jolloin rakentamisvelvoite koskee yhtä rakennusta.

Edellä esitetty rakentamisvelvoite koskee kampanjaan sisältyviä tontteja. Rakentajille tullaan järjestämään kunnassa keskustelutilaisuus, jossa esitellään edellä kuvattua kampanjaa ja markkinoidaan muutenkin kunnan tonttivarantoa.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1) käynnistää esittelytekstin mukaisen tonttien markkinointikampanjan asuntojen rakentamiseksi

2) päättää, että kampanja on voimassa 30.6.2025 asti

3) hyväksyy esittelytekstiin sisällytetyt, mainittuja tontteja koskevat myyntiehdot, sisältäen esitetyn mukaisen rakentamisvelvoitteen ja takaisinmyyntiehdon

4) päättää, että tontilla mahdollisesti kasvavasta puustosta laskutetaan erikseen

5) päättää, että kampanjaan sisältyviä Nokuantien tontteja voidaan kampanjan käynnissä ollessa myydä myös omakotitalorakentamiseen, jolloin kyseisen kaupan ehdot eivät ole kampanjan mukaiset.

Ehdotus hyväksyttiin

Tulospalvelujärjestelmän hankkiminen Kuortane Games -kisoja varten

Valmistelija: Hallintojohtaja Jaana Salo

Kuortaneen Eliittikisat ry:n, Kuortaneen Urheiluopiston ja Kuortaneen kunnan välisen yhteistyösopimuksen mukaan kunta vastaa Kuortane Games -kisojen tulospalvelujärjestelmän kustannuksista. Kunnanhallituksen 8.1.2024 § hyväksymässä talousarvion käyttösuunnitelmassa on varattu tulospalvelujärjestelmän kustannuksiin ilman arvonlisäveroa 20 000 euroa.

Kuortane Games 2024 järjestetään lauantaina 22. päivänä kesäkuuta. EQ Timing Finland Ab:n 8.5.2024 saapunut tarjous on toimitettu esityslistan oheis- materiaalina kunnanhallitukselle. Tarjouksen hinta on 16.990 € (alv 0 %).

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tulospalvelujärjestelmän hankkimiseksi EQ Timing Finland Ab:n 8.5.2023 saapuneen tarjouksen vuodelle 2024

Ehdotus hyväksyttiin

Yhteistoiminta ja työsuojelutoimikunta

Valmistelija: Hallintojohtaja 

Henkilöstökertomus laaditaan kerran vuodessa, mutta siihen koottuja tietoja seurataan ja niihin reagoidaan pitkin vuotta. Henkilöstön hyvinvointiin liittyviä tietoja käsitellään myös yhteistoiminnassa henkilöstönedustajien kanssa. Henkilöstökertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta ja on näin päätöksenteon tukena.

Kunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden viimeisenä päivänä 132 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli yhteensä 45 henkilöä. Raportti on laadittu kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n vuonna 2022 kunnille antaman suosituksen mukaisena.

Sairauspoissaolojen kertymä kalenteripäivissä laskettuna nousi 5 % verrattuna edellisvuoteen, yhteensä 159 päivää. Yhteensä poissaoloja kertyi 3295 päivää, huomioimatta sitä onko sairausloma ollut palkallista, 66 %:sta vai kokonaan palkatonta.

Esittelijä: Hallintojohtaja 

Päätösehdotus: Yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikunta merkitsee vuoden 2023 henkilöstötilinpäätöksen tiedokseen ja jättää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Ehdotus hyväksyttiin

Järjestelyerän jakaminen 1.6.2024 lukien / KVTES ja TS

Valmistelija: Hallintojohtaja 

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2022-2025 allekirjoituspöytäkirja (8.6.2022) sisälsi 0,4 prosentin järjestelyerän lisäksi ns. perälautakirjauksen, jonka mukaan korotuksissa huomioidaan verrokkialojen (Teknologiateollisuuden, Kemian perusteollisuuden ja Kuorma-autoalan) työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentit.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 perustuu kahteen eri KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan.

  1. Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin 0,4 %
  2. Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus) 0,33 %

Lisäksi osana sopimusratkaisua sovittiin palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta vuosille 2023-2027. Ns. kehittämisohjelmassa 2023–2027 on alun perin todettu, että 1.2.2024 lukien keskitetty erä käytetään tasopalkkajärjestelmän valtakunnantason kustannuksiin. Erän suuruus on 0,4 % KVTESin palkkasummasta. Mikäli keskitetystä erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy seuraavalle vuodelle.

Sopijaosapuolet ovat yhdessä todenneet, että KVTES:n palkkauksen kehittäminen on siinä vaiheessa, että keskitettyä erää ei ole syytä käyttää vielä 1.2.2024 lukien. Sen vuoksi sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavia muutoksia kehittämisohjelmaan. Sopijaosapuolet ovat sopineet, että keskitetty erä 0,4 % yhdistetään kehittämisohjelman 1.6.2024 paikalliseen erään. Tämä merkitsee, että kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän suuruus 1.6.2024 lukien muuttuu. Se on muutoksen jälkeen 1,0 % (0,6 %+0,4 %). TS-22:n sopijapuolet ovat sopineet, että kehittämisohjelman TS:n keskitetystä erästä (1.2.2024 lukien) 0,281 % siirretään jaettavaksi kehittämisohjelman paikallisen erän yhteydessä 1.6.2024 lukien. Näin TS:n piirissä olevan henkilöstön paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on yhteensä 0,881 % (0,6 % + 0281 %) TS:n palkkasummasta. Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta mahdollisimman tavalliselta kuukaudelta.

Laskelmissa on huomioitu maksettavan erän heijastusvaikutukset ns automaattisiin lisiin (esim työkokemuslisä). Jaettavan erän suuruudeksi muodostui Kvtesin sopimusalalla 3.316,15 euroa ja TS:n sopimusalalla 701,69 euroa.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Kvtesin sopimusalalla henkilöstöä on neljän liitteen (01, 02, 05, 08) piirissä.

Hinnoittelemattomat (99) on erillinen ryhmä. Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Esimiehet ja pääluottamusmiehet ovat neuvotelleet paikallisen järjestelyerän käyttämisestä 24.4. ja 8.5.2024. Ensimmäisessä neuvottelussa käytiin yhdessä läpi mm. laskentaperiaatteet. Neuvottelujen tarkoituksena oli antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen paikallisesta järjestelyerästä kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Esimiesten ja pääluottamusmiesten esitykset perusteluineen käytiin läpi toisessa neuvottelussa ja yhteenvetoesitys järjestelyerien jakamiseksi tehtäväkohtaisiin palkkoihin hyväksyttiin yksimielisesti seuraavasti:

KVTES JVE € yht esitys kohdistus / selite 0,4 % 766,74 766 liitteiden 1 ja 2 henkilöstön palkkatason korjaamiseen saatavuuden turvaamiseksi 0,33 % 632,56 649 liitteiden 2 ja 5 tehtäväkohtaisiin palkkoihin palkkatason korjaamiseksi liitteen 5 henkilöstön joidenkin palkkausepäkohtien korjaamiseksi ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi huomioiden esimiesten palkkatason suhde alaisten palkkoihin

1 %, kehittämiserä 1916,85 1900,01 Kehittämiserä tasan koko KVTES:n alaiselle henkilöstölle tasokorotuksena huomioiden saatavuusnäkökulma yhteensä 3316,15 3315,01

TS JVE € yht esitys kohdistus / selite 0,4 % ja 0,33 % 317,96 313,44 TS:n henkilöstön palkkausepäkohtien korjaamiseen 0,881%, kehittämiserä

383,73 387,60 TS:n henkilöstön esimies- ja asiantuntiajahenkilöstön palkkojen tarkistamiseen saatavuuden turvaamiseksi huomioiden esimiesten palkkatason suhde alaisten palkkoihin yhteensä 701,69 701,04

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä kuvatun esimiesten ja pääluottamusmiesten välisen yksimielisen neuvottelutuloksen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Järjestelyerän jakaminen 1.6.2024 lukien / OVTES

Valmistelija Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2022-2025 allekirjoituspöytäkirja (8.6.2022) sisälsi 0,4 prosentin järjestelyerän lisäksi ns. perälautakirjauksen, jonka mukaan korotuksissa huomioidaan verrokkialojen (Teknologiateollisuuden, Kemian perusteollisuuden ja Kuorma-autoalan) työehtosopimusten kustannusvaikutus prosentit.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 perustuu kahteen eri OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan.

  1. Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin 0,4 %
  2. Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus) 0,33 %

Lisäksi osana sopimusratkaisua sovittiin, että 1.6.2024 tulee jaettavaksi 0,6 prosentin kehittämisohjelmaerä. (Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2023-2027).

Sopijaosapuolet ovat yhdessä todenneet, että OVTES osion G palkkauksen kehittäminen on siinä vaiheessa, että keskitettyä erää ei ole syytä käyttää vielä 1.2.2024 lukien. Sen vuoksi sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavia muutoksia kehittämisohjelmaan.

Sopijaosapuolet ovat sopineet, että OVTES osion G keskitetty erä 0,4 % yhdistetään kehittämisohjelman 1.6.2024 paikalliseen erään. Tämä merkitsee, että kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän suuruus 1.6.2024 lukien muuttuu. Se on muutoksen jälkeen 1,0 % (0,6 %+0,4 %) OVTES osion G palkkasummasta.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta mahdollisimman tavalliselta kuukaudelta. Laskelmissa on huomioitu maksettavan erä heijastusvaikutukset ns automaattisiin lisiin (esim. ylituntipalkkiot). 1.6.2024 jaettavan erän suuruudeksi muodostui OVTESin sopimusalalla yhteensä 3.184,35 euroa.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Esimiehet ja pääluottamusmies ovat neuvotelleet paikallisen järjestelyerän käyttämisestä 24.4. ja 8.5.2024. Ensimmäisessä neuvottelussa käytiin yhdessä läpi mm. laskentaperiaatteet. Neuvottelujen tarkoituksena oli antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen paikallisesta järjestelyerästä kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Tehdyt esitykset perusteluineen käytiin läpi toisessa neuvottelussa. OVTES:n sopimusalan järjestelyerä jaettiin koulun kehittämisen-, nivelvaiheen- ja haastava oppilas ryhmässä TVA-lisien korottamiseen. Neuvotteluesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä kuvatun esimiesten ja pääluottamusmiehen yksimielisen neuvottelutuloksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen nimettävät asiantuntijat / uuden asiantuntijana toimivan edustajan nimeäminen

Kunnanvaltuusto on 26.9.2022 § 55 hyväksynyt Kuortaneen Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan välisen, Kuortaneen Uintikeskus Oy:tä koskevan osakassopimuksen. Osakassopimuksen mukaan kunta nimittää yhtiön hallitukseen yhden (1) jäsenen. Lisäksi osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksen kokouksiin voi kunnan puolelta osallistua kaksi (2) vakituista asiantuntijajäsentä, joilla puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinainen hallituksen jäsen perustettavaan yhtiöön on kunnan toimesta jo nimetty (kunnanhallitus 19.9.2022 § 180). Seuraavaksi tulee valita asiantuntijat Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kaksi (2) kunnan edustajaa, jotka toimivat asiantuntijoina puhe- ja läsnäolo-oikeudella (ilman äänioikeutta) Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajiksi puhe ja läsnäolo-oikeudella Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin kiinteistöpäällikkö Arto Ojalan ja Jukka Rantasen. Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan. Juha-Matti Salimäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:40

Valmistelija: Kunnanjohtaja

Arto Ojala on eläköitynyt kunnan kiinteistöpäällikön tehtävästä 30.4.2024. Näin hänen tilalleen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi edustaja asiantuntijaksi Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää uuden kunnan edustajan, joka toimii asiantuntijana puhe- ja läsnäolo-oikeudella (ilman äänioikeutta) Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksissa.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanrakennusmestari Juuso Ojalan edustajaksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella Uintikeskus Oy:n hallituksen kokouksiin Arto Ojalan tilalle. Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopiston työntekijänä sekä Eeli Mäki-Mustapää Uintikeskukseen tarjouksen jättäjänä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Teemu Puolijoki toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan.

Karttapohjainen palautejärjestelmä kuntalaisille / valtuustoaloite

Valmistelija: Hallintojohtaja

Valtuutettu Ali Abdalla jätti valtuuston kokouksessa 13.5.2024 kokoomuksen valtuustoaloitteen koskien karttapohjaisen palautejärjestelmän käyttöönottamista. Aloitteen on allekirjoittanut 8 valtuutettua. Palautejärjestelmän kautta kuntalaiset voivat tehdä palvelupyyntöjä kunnan vastuulla oleviin kohteisiin ja/tai antaa palautetta kunnan palveluista ja toiminnoista.

Aloitteessa esitetään, että Kuoraneen kunta ottaa käyttöön karttapohjaisen palautejärjestelmän kuntalaisia varten.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa asian jatkovalmisteltavaksi yleishallinnon tulosalueelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

JÄTÄ KOMMENTTI