Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksessa 10.1.2022

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 1.1.- 31.12.2022

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kalenterivuoden ajaksi kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallitus kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on tehnyt puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kolme päivää ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla.
Vuoden 2021 aikana kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset on pääsääntöisesti
pidetty kalenterikuukauden 1. ja 3. maanantai klo 18.00 alkaen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa:
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2022 kalenterikuukauden 1. ja 3.
maanantai. Edellä mainitusta poiketen kunnanhallituksen kokoukset pidetään tammikuussa, maaliskuussa ja elokuussa 2. ja 4. maanantai sekä lokakuussa 1. ja 4. maanantai. Heinäkuussa kokouksia ei pidetä. Kokoukset aloitetaan klo 18.00.
Mikäli määräpäivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastossa on
keskeytetty, pidetään kokous tällöin seuraavana arkipäivänä. Samoin menetellään
myös silloin, kun kokousta ei voida jonkun muun esteen vuoksi pitää määrättynä
päivänä.
Puheenjohtaja voi yksittäistapauksessa jättää kutsumatta kokouksen koolle, mikäli
sen pitäminen jostain syystä osoittautuu tarpeettomaksi. Kunnanhallitus toteaa
lisäksi sen voivan hallintosääntöön perustuen kokoontua kulloinkin tarvittaessa.
Kokousten pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään kokousta
seuraavana perjantaina klo 14.00 ja ne tarkistetaan viimeistään
nähtävänä olopäivänä klo 12:een mennessä. Puheenjohtajalle ja
pöytäkirjantarkastajille korvataan matkakustannukset virkaehtosopimuksen
mukaisin perustein.
Kokouskutsu ja tieto kunnan www-sivuille laitetusta esityslistasta toimitetaan
sähköpostitse kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä valtuuston
puheenjohtajistolle ja kunnanjohtajalle kokousmaanantaita edeltävän viikon
perjantaina klo 16:een mennessä.
Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle puheenjohtajan kulloinkin päättämällä
tavalla. Mikäli kunnanhallituksen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, toimittaa
hän tiedon esteestään välittömästi henkilökohtaiselle varajäsenelleen.
Kunnan www-sivuille laitetusta esityslistasta lähetetään heti tieto sähköpostitse
myös tiedotusvälineille.

Ehdotus hyväksyttiin

KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022
talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.
Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueidensa määrärahat tulosyksiköille
osamäärärahoiksi..
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmaksi kunnanhallituksen tulosalueiden osalta

Ehdotus hyväksyttiin

VALTIONVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KUNNAN JA HYVINVOINTIALUEEN VÄLISEN SIIRTYMÄKAUDEN VUOKRASOPIMUKSEN VUOKRAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ VUOSINA 2023-2026

Kunnanjohtaja Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Vastausaika päättyy 24.1.2022.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa
(jäljempänä voimaanpanolaki) säädetään kunnan järjestämän
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen
käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan.
Voimaanpanolain mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1
päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa vähintään 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta
ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Voimaanpanolain 22 § 3
momentin mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava
vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja
ylläpitokustannukset. Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026:
Kuortaneen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut hankitaan kokonaisulkoistuksen
kautta yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy:ltä. Palvelujen järjestäjänä ja
viranomaistehtävien tuottajana toimii Kuusiokuntien sosiaali- ja
terveyskuntayhtymä. Tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti tuotannossa
tarvittavat tilat ovat palveluntuottajan (Kuusiolinna Terveys Oy) käytössä ilman
erillistä korvausta. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalue maksaa
sote-kiinteistöistä sisäistä vuokraa kunnan tilahallinnan tulosalueelle. Sisäiset
vuokrat vähennetään kunnan ulkoisista sote-menoista. Hyvinvointialueelle siirtyvän
palvelusopimuksen mukaan uuden lainsäädännön myötä tilakustannukset
määräytyvät samojen periaatteiden mukaisesti kuin muillakin sote-tuotantoalueen
kunnilla ja tuotantovastuualue maksaa kunnalle samalla tavoin kuin muillekin
kunnille vuokraa kiinteistöistä, mikäli alkuperäinen tilaajataho ei enää voi itse
määrittää tilakustannusten suuruutta.
Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä hallintoineen pois kunnasta, tulee huolehtia
siitä ettei uudistuksesta johtuvat vuokrakäytäntöjen muutokset aiheuta kunnan
nettokulujen kasvua, huomioiden muun ohella myös asukkailta tällä hetkellä saatavat vuokratulot.
Palvelutuotannossa olevista tiloista tulee tehdä vuokrasopimukset kunnan ja
hyvinvointialueen kesken riippumatta siitä, onko vuokrasopimuksia olemassa
kunnan ja palveluntuottajan välillä tällä hetkellä.

Ehdotus hyväksyttiin

KUORTANEEN HISTORIAKIRJAN MARKKINOINTI- JA JÄLLEENMYYNTISOPIMUS

Elinkeinovastaava Kuortaneen kunta ja Kuortaneen Kirjakauppa ovat käyneet alustavat neuvottelut uuden historiakirjan jälleenmyynnistä keväällä 2021. Näiden neuvottelujen pohjalta todettiin aikaisemman kuvakirjan kohdalla olleet myynti- ja markkinointi käytänteet toimineiksi.
Koska aikaisempi sopimus koski vain kuvakirjaa, tulee uuden kirjan osalta laatia
uusi sopimus. Sopimus noudattelee keskeisiltä osin samoja ehtoja kuin
aikaisemman kuvakirjan kohdalla oli sovittu.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Kirjakaupan väliseksi sopimukseksi.

Ehdotus hyväksyttiin

SEINÄJOEN LENTOASEMA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Into Seinäjoki Oy / Seinäjoen Lentoasema Nousukiito-hanke on lähettänyt
Kuortaneen kunnalle osakeantiehdotuksen, jossa ehdotetaan Kuortaneen kunnalle
ja Kuortaneen Urheiluopistolle yhteistyötä, jotta turvataan lentoliikenteen
jatkuminen Seinäjoen Lentoasemalta vähintään nykymuodossa seuraavan
valtuustokauden ajaksi 2021-2025. Kunnalle ja Urheiluopistolle ehdotetaan
kertaluonteisen itselle sopivan summan osakepääoman merkitsemisestä 500.000
€:n osakeannista. Summa voi olla vapaavalintainen 1.000 € – 100.000 € väliltä.
Nykyiset liike-elämästä tulevat pääomistajat merkitsevät osakeannista 150.000 €
uudet osakkeet. Seinäjoen kaupunki käsittelee oman osakepääoman ostamisen
(max. 80.000 €), Ilmajoen kunta (max 34.000 €) sekä EPSHP (max 50.000 €).
Osakkeiden ostamista tarjotaan myös muille kunnille ja joillekin muille
julkisyhteisöille. Lisäksi tarjotaan Kuortaneen Urheiluopistolle ja Kuortaneen kunnalle tai kunnan kokonaan tai osaksi omistamille yhtiöille kumppanuussopimuksia vuosille
2021-2025 hintaan
vaihtoehto 1. 5.000 € + alv 24%/vuosi sopimusaika 1-5 vuotta
vaihtoehto 2. 1.300 € + alv 24%/vuosi sopimusaika 1-5 vuotta
vaihtoehto 3. 400 € + alv 24%/vuosi sopimusaika 1-5 vuotta
Osakeantiehdotuksessa todetaan Seinäjoen Lentoasema Oy:n ympärivuotisen
toimintavalmiuden Ilmajoen Rengonharjulla olevan elintärkeä Seinäjoen
talousalueen elinvoimaisuuden, kansainvälistymisen ja kasvun kannalta nyt ja
tulevaisuudessa.
– Tuleva lääkärihelikopteritukikohta vahvistaa lentoaseman jalansijaa pysyvänä
osana alueen palveluita ja infrastruktuuria.
– Seinäjoen Lentoasema Oy toimii kaikkina vuodenaikoina ympärivuorokautisesti
osana kansallista infrastruktuuria, valmiina palvelemaan tarvittaessa niin
maanpuolustuksen kuin huoltovarmuuden tarpeita. Näin turvataan mm. EPSHP:n
tarvitsemat elinsiirto- ym. lennot ympärivuotisesti.
– Rengonharjulta avautuu Dronamicsin logistiikkaverkoston kautta portti
Eurooppaan saman päivän rahtitoimituksille. Miehittämätön ilma-alus pystyy
kuljettamaan 350 kiloa rahtia 2500 km etäisyydelle noin kahdeksassa tunnissa.
Konetyypin pilottilento tapahtuu 7.12.2021 Sofiassa ja lentotoiminta käynnistyy
lähivuosien aikana. Samalla kehitetään Seinäjoen Lentoasema Oy:n statusta
yhtenä tulevaisuuden rahtiliikenteen pääkenttänä.
– Rengonharjulla Sedun kampuksella järjestetään logistiikka-alan koulutusta.
Koulutusyhteistyö tuo synergiaa ja uudenlaisen mallinlentoasematoiminnan,
opetuksen ja työelämän yhdistämiseen.
– Finnair näkee mahdollisena reittiliikenteen Rengonharjulle sähkölentojen
yleistyessä. Seinäjoen Lentoasema Oy on lisäksi mukana pohjoismaisessa
sähkölentokonehankkeessa, missä uuden konetyypin lennot alkaisivat
mahdollisesti myös Rengonharjulta ennen vuotta 2030.

– Liikelentoja on säännöllisesti tälläkin hetkellä sekä Rengonharjulle että sieltä
eteenpäin. Tällä turvataan ympärivuotisesti myös Kuortaneen Urheiluopistolle
suuntautuvat ja lähtevät tilauslennot.
– Tilauslomalennot alkavat Seinäjoen Lentoasema oy:n kumppaniyhtiöiden
toimesta koronan hellittäessä.
Kirjeessä todetaan myös, että Seinäjoen Lentoasema Oy:n kassatilanne on
heikentynyt, koska viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiöltä on jäänyt saamatta
vuosittainen 150t€ valtionavustus. Mikäli valtionosuudet olisi vuosittain saatu, tätä
osakeantia ja kumppanuuskampanjaa ei tarvitsisi tehdä. Osakeannin ja
kumppanuuskampanjan avulla yhtiön toiminta ja talous pyritään vakauttamaan
seuraavan neljän vuoden ajaksi. Tavoitteena on pääomittaa yhtiötä maksimissaan
500.000 € osakeannilla. Lisäksi yhtiöllä on menossa kumppanuuskampanja
liike-elämälle ja julkisyhteisöille, joiden avulla pyritään keräämään noin 600.000 €
kumppanuudet vuosille 2021-2025. Kaikkiaan Seinäjoen Lentoasema Oy:n
toimintabudjetti vuosille 2022-2025 on yhteensä 1,6M€.
Näillä toimenpiteillä Seinäjoen Lentoasema Oy:n toiminta on turvattu seuraavaksi
neljäksi vuodeksi eli tulevaksi valtuustokaudeksi.
Kirjeen lähettämisen jälkeen Seinäjoen kaupunginvaltuusto on päättänyt
kokouksessaan 20.12.2021, että Seinäjoen kaupunki merkitsee ja maksaa
Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakkeita em. osakeannissa 80 000 eurolla. Lisäksi
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Seinäjoen Lentoasema Oy:n kanssa tehdyn
ostopalvelusopimuksen jatkamisen vuosille 2022-2025.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on kokouksessaan 7.12.2021
päättänyt merkitä Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakkeita 50.000 eurolla, mikäli
nykyiset omistajat merkitsevät osakkeita mainitulla 150.000 eurolla.
Isonkyrön kunnanhallitus puolestaan on tehnyt 20.12.2021 päätöksen, ettei kunta
osallistu Lentoasema Oy:n toiminnan tukemiseen merkitsemällä osakkeita tai
kumppanuussopimuksilla valtuustokaudella 2021-2025.
Kun huomioidaan esimerkiksi rautatieyhteyksien ja Seinäjoen rautatieaseman
merkitys ja kehittäminen, tieliikenneyhteyksien parantaminen ja edistäminen sekä
melko lähellä sijaitsevan Vaasan lentoaseman toimintavolyymi ja saavutettavuus,
ei Seinäjoen lentoaseman merkitystä voida arvioida tällä hetkellä Kuortaneen
kunnan kannalta erityisen oleelliseksi. Mikäli lentoaseman toiminta vahvistuu ja
aktivoituu tulevaisuudessa selvästi nykytilanteeseen nähden, voidaan asiaa
arvioida kumppanuussopimusten tai mahdollisen uuden osakeannin muodossa
uudelleen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta ei toistaiseksi osallistu Seinäjoen Lentoasema Oy:n toiminnan tukemiseen osakkeita merkitsemällä tai kumppanuussopimuksien kautta vuosina 2022-2025.

Ehdotus hyväksyttiin

KUORTANEEN KUNNAN JA ROUTE 66 TILAT OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kunnan ja Route 66 Tilat Oy:n välillä on neuvoteltu kauppakirja, jolla Route 66 Oy myy kunnalle Sampolan asemakaava-alueella, kortteli 140, rakennuspaikka kolme (3), jolla sijaitsee Route 66 Tilat – niminen tila (300-401-30-627). Tilan pinta-ala on 5210 m2.
Tällä kaupalla kunta ostaa takaisin 29.9.2017 Route 66 Tilat Oy:lle määräalana
myymänsä asemakaavan mukaisen tontin. Kauppahinta, 15.624,00 euroa, on sa-
ma kuin 29.9.2017 solmitun kaupan myyntihinta ja tällä kauppakirjalla ostettava
tontti käsittää saman alueen kuin 29.9.2017 myyty määräala (tontti).

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä ole van kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi
2) esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen allekirjoitetun
kauppakirjan.

Ehdotus hyväksyttiin

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUOSILLE 2022-2025

Pohjanmaan aluetoimisto pyytää nimeämään kunnan edustajan kutsuntalautakuntaan ja hänelle varaedustajan. Valittujen nimi- ja osoitetiedot tulee ilmoittaa aluetoimistoon viimeistään 31.3.
Jäseniksi ja varajäseniksi tulisi, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on tietoa
kutsunnanalaisten olosuhteista.
Vuoden 2022 kutsunnat pidetään Kuortaneella 23. päivä marraskuuta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan Kuortaneen kunnan edustajan sekä hänelle varaedustajan vuoden 2025 loppuun.
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan Kuortaneen kunnan edustajaksi
Petri Stevanderin ja hänelle varaedustajaksi Rauno Laitilan vuoden 2025 loppuun
saakka.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI