Kuortaneen tekninen lautakunta päätti

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022 JA TALOUSSUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024
Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 antanut lautakunnille seuraavat ohjeet 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadintaan:
1) Hallintokuntien toimintamenot, muiden kuin sote-palvelujen ja palkkojen osalta, tulee pysyä vuoden 2021 talousarvion menojen tasolla lukuun ottamatta menoeriä, joita yleisistä hinnankorotuksista johtuen tulee verrata kuluvan vuoden toteutumaan.
Sote-nettomenot budjetoidaan sopimuksissa sovittujen hinnantarkistuskriteerien mukaan. Lopullinen hinta vahvistetaan talousarviovuoden huhtikuussa.
2) Nykyisiin virkoihin ja työsuhteisiin perustuvaan palkkasumman kasvuun varaudutaan 1,2 prosentilla verrattuna vuoden 2021 toteutumaan.
3) Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.
4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Tavoitteena tulee olla, että vuonna 2022 nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää.
5) Hallintokuntien tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kehittämiseen. Ne tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä visiosta ja strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa myös mittarit toteutumisen seurantaa varten.
6) Hallintokuntien tulee tavoitteitaan ja toimenpiteitään suunnitellessa huomioida tavoite pysäyttää kunnan väestömäärän väheneminen. Elinkeinotoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.
7) Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin arvioihin ja laadintakehys laskelmiin keskeisistä tuloperusteista eli verotulo- ja valtionosuus arvioon.
Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.
Teknisen toimen edellisen vuoden talousarvion ulkoiset menot oli budjetoitu – 4 084 700 €, joihin sisältyi henkilöstökulut – 1 702 000 € ja ulkoiset tulot +1 655 600 €.
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2022 talousarvioehdotuksen, jossa käyttötalouden ulkoiset tulot ovat + 1 727 000€, ulkoiset menot – 4 235 400€ ja ulkoiset nettomenot – 2 508 400€. Toimintakuluihin tulee henkilöstökulut ja vanhan Alvarin purkaminen (100 000€) pois lukien 56 200€ lisäys; 2,2%.
Suunnitteluvuosien 2023 ja 2024 osalta toimintakuluja esitetään pidettäväksi 100 000 euroa vuoden 2022 tasoa alempana.
Päätös Keskustelun kuluessa lautakunnan jäsen Antti Lantela esitti, että toiminnallisista tavoitteista poistettaisiin talousarviovuodelta 2022 kohta vanhan Alvarin koulun purkamisesta. Esitys raukesi kannattamattomana.
Teknisen johtajan päätösesitys tuli lautakunnan päätökseksi siten, että liitteen toiminnallisista tavoitteista korjattiin vesihuoltolaitoksen tavoitekohdan kirjoitusasua selkeämpään muotoon asiasisältöön puuttumatta.

INVESTOINNIT VUODELLE 2022 JA VUOSILLE 2023-2024
Lautakunnan esitykseen tulee yleensä vielä muutoksia hallituksen esityksessä valtuustolle. Investointiesitystä laadittaessa vuodelle 2022 on otettu huomioon kunnan hallituksen päättämä investointien laadintaohje suhteessa eri hallintokuntien esittämiin investointitoiveisiin.
Talousarviovuoden 2022 investointiesitykset ja suunnitelma vuoden 2023 ja 2024 nettoinvestointien määrät ylittävät hiukan vuosikatteen määrän.
Vuoden 2022 investointien nettokustannusesitys tässä vaiheessa on 1 194 500€, suunnittelu vuosille 2023 1 068 000€ ja 2024 1 118 000€. Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle investointimäärä rahavarauksia lopullista kunnan talousarviovalmistelua varten vuosille 2022- 2024.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

RISKIENHALLINTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI
Kuortaneen kunnassa hyväksyttiin riskienhallinnan ohje lokakuussa 2018, minkä jälkeen havaitut riskit arvioitiin laajasti kunnan kaikilla toimialoilla ja kaikissa yksiköissä. Ohjeen mukaan riskienhallinnan tulee liittyä osana vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun. Vuoden 2021 talousarviossa toiminnan suunnittelun vuosikalenterissa on syyskuulle kirjattu, että hallintokunnat ja tytäryhtiöt arvioivat ja raportoivat riskit talousarvioesityksensä yhteydessä.
Riskien tunnistamisen tavoitteena on luoda kattava luettelo riskeistä. Jotka voivat estää tavoitteiden saavuttamisen ja haitata tai viivästyttää sitä. Tärkeää on tunnistaa myös sellainen riski, joka liittyy jonkin mahdollisuuden hyödyntämättä jättämiseen.
Riskien tunnistaminen mahdollisimman kattavasti on tärkeää, koska tunnistamattomia riskejä ei voi hallita. Tekninen lautakunta päättää merkitä riskiarvioinnin tiivistelmän tiedoksi saatetuksi.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI