Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 16.1.

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2024

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025 ja 2026. Sen pohjalta kukin hallintokunta laatii käyt­tö­suun­ni­tel­man­sa vuodelle 2024.

Valtuusto on vahvistanut hallintokunnille käyt­tö­ta­lous­me­no­jen ja -tulojen ko­ko­nais­sum­mat. Määrärahojen käytöstä päät­tä­vät lautakunnat käyttösuunnitelmissaan. Val­tuus­to hyväksyy myös toimielinten toi­min­nal­li­set tavoitteet.

Määrärahat on valtuusto myöntänyt tulosalueittaisina toi­mi­eli­mil­le, jotka jakavat edelleen määrärahat ja tavoitteet tulosyksiköille käyttösuunnitel­mien hyväksymispäätöksillä.

Teknisen toimen (tekninen lautakunta) tulosalueet ovat kuntatekniikan hallinto, ti­lapalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut ja vesi- ja viemärilaitos.

Mahdollisista muutoksista tulosaluetasolla päättää tekninen lautakunta ja tulosyk­sikkö- ja kustannuspaikkatason muutoksista päättää tekninen johtaja.

Käyttösuunnitelmassa esitetyt toiminnot pohjautuvat talousarviossa annettuihin mää­rä­ra­hoi­hin. Mää­rä­ra­hat ovat ulkoisten menojen ja tulojen osalta seuraavat;

Vuosi              2021          2022         2023         2024
Menot             4 084 700  4 205 700 3 242 800 3 214 200
Tulot               1 655 600  1 617 000 1 682 860 1 816 600
Nettomenot     2 429 100  2 588 700 1 559 940 1 397 600

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan teknisen toimen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kantatie 66 alueen kv-väylän linjausvaihtoehdot ja rakentaminen välillä Aholankuja-lukio

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnan talousarviossa vuodelle 2023 ja 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Aholankujan ja lukion väliselle maa-alueelle kevyenliikenteenväylän suunnitteluun ja rakentamiseen.

Kyseisen kevyenliikenteenväylän alustavan linjausvaihtoehdon on laatinut Aluetaito Oy Lapualta. Linjaukset noudattelevat alueelle vahvistetun asemakaavan mukaista reittiä.

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta

1) toteaa voimassa olevan asemakaavan ja sen osoittaman kevyenliikenteenväylien sijainnin.

2) toteaa laaditut linjausvaihtoehdot.

3) päättää valita yhden linjausvaihtoehdon kevyenliikenteenväylän reittilinjaukseksi suunnittelun jatkamiseksi.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotukset 1) ja 2) sellaisenaan. Tekninen lautakunta päätti asiakohdassa 3) siten, että ennen lopullista linjausvaihtoehdon valitsemista asiassa kuullaan vielä lukion henkilökunnan ja opiskelijoiden kanta. Perusperiaatteena lautakunnalla oli, että linjaus tulisi kuitenkin kulkea kunnan jo omistamalla maalla.


 

JÄTÄ KOMMENTTI