Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

1

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 22.1.

Esitys tuulivoima-alueen lisäämisestä maakuntakaavaan Etelä-Pohjanmaan liitolle

Valmistelija Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Lappajärven kunta on käynyt keskustelua Pohjan Voima Oy:n kanssa mahdollisesta tuulivoima-alueesta Lappajärven kunnassa. Tuulivoima-alue sijoittuisi Tervaskankaan alueelle.

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee uutta maakuntakaavaa. Maakuntakaavaan tulee esittää mahdolliset, potentiaaliset tuulivoima-alueet, jonne isompia tuulivoimakokonaisuuksia voidaan tulevaisuudessa rakentaa.

Alueelle olisi sijoitettavissa noin 15 tuulivoimalaa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Lappajärven kunnanhallitus esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle:

  1. Etelä-Pohjanmaan liitto selvittää voidaanko liitteen mukainen tuulivoima-alue lisätä valmisteilla olevaan maakuntakaavaan.
  2. Tuulivoima-alue lisätään valmisteilla olevaan maakuntakaavaan, mikäli se on mahdollista.

Päätös: Hyväksyttiin

Päätösehdotukseen lisättiin kohta 3: Kunnanhallitus täydentää tällä päätöksellä 11.12.2023 § 227 antamaansa lausuntoa.

  • Aku-Matti Juttuniemi esitti, ettei Etelä-Pohjanmaan liitolle esitetä ko. tuulivoima-alueen lisäämistä valmisteilla olevaan maakuntakaavaan.
  • Petri Kuoppala kannatti Juttuniemen esitystä.
  • Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kädennostoäänestys, jossa JAA äänestävät ne, jotka kannattavat pohjaesitystä ja ne, jotka kannattavat Juttuniemen esitystä, äänestävät EI.
  • Äänestysesitys hyväksyttiin.
  • Suoritetussa äänestyksessä JAA äänestivät Vuokko Kraatari, Ville Ala-aho ja Raimo Angervisto. EI äänestivät Aku-Matti Juttuniemi ja Petri Kuoppala.
  • Puheenjohtaja totesi, että äänin 3-2 pohjaesitys on tullut hyväksytyksi.

Pirkko Lammi ja Ville Väkeväinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Halkosaaren asemakaavan muutos

Valmistelija Juha-Matti Näykki

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Lappajärven kunnanhallitus päättää:

  1. Käynnistää Halkosaaren asemakaavan muutoksen
  2. Asettaa Halkosaaren asemakaavasta laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

Päätös: Hyväksyttiin 

Lupa osallistua Tarton matkalle/Alasara

Tartton maakuntaliiton johtaja Sven Tobreluts on esittänyt 7.9.2023 eRural Resilience -hankkeen kokouksessa Tarttossa kutsun Tarttoon JPYP:n toimialueen kuntojohdoille (JPYP on osatoteuttajana hankkeessa).

Matka on JPYP:n hallituksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa 2024; kansainvälistymispalveluiden toimenpiteissä.

Matkan aikana tutustutaan mm. sTARTUp-tapahtumaan ja Villa Tammekaan sekä Tarton EU:n kulttuuripääkaupunki avajaistapahtumaan.

Matkasta aiheutuvat kustannukset ovat noin 800,00 euroa/osallistuja ja ne laskutetaan jälkikäteen osallistujaorganisaatioilta.

Kuntajohtajasopimuksen 6.3. kohdan mukaan kunnanjohtajan ulkomaille tehtävistä virkamatkoista päättää kunnanhallitus.

Esittelijä Hallintojohtaja Päivi Huhtala

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtaja Sami Alasaralle luvan osallistua Tartton matkalle 24.-27.1.2024.

Päätös: Hyväksyttiin 

Tilinpäätöksen 2023 laadintaohje

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Konsernitilinpäätös

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tulos-laskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Lappajärven kunnan kirjanpidon tekee Järvinet Oy. Tilinpäätöksen valmistuminen määräajassa edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista tiettyyn aikatauluun.

Esityslistan oheismateriaalina on jaettu Lappajärven kunnan tilinpäätöksen 2023 laadintaohje.

 Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen 2023 laadintaohjeen aikatauluineen valiokunnille, konserniyhtiöille sekä muille sidosryhmille noudatettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset valtionosuus-/rahoituspäätöksistä vuodelle 2024

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen eikä tee oikaisuvaatimusta päätöksistä.

Päätös: Hyväksyttiin 

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2024

–          kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sisältää verotuloihin perustuvan valtionouuden tasauksen)  2.458.239 euroa/v

–          josta verotuloihin perustuva vo:n tasaus  1.528.251 euroa/v

–          Kotikuntakorvaustulot       26.853 euroa/v

–          Kotikuntakorvausmenot      -65.641 eruoa/v

–          Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus  668.175 euroa/v

–          Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus 68.284 euroa/v

Yhteensä    3.155.910 euroa/v

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tiedokseen eikä hae päätökseen oikaisuvaatimusta.

Päätös: Hyväksyttiin 

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2023

Lappajärven kunnan osalta valtionosuusrahoitus on -4.622 euroa, valtionosuusrahoitus aiemmin 55.775 ja rahoituksen muutos aiempaan on siis -60.397 euroa. Tämä peritään tulevassa valtionosuusmaksatuksessa.

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen eikä tee oikaisuvaatimusta.

Päätös: Hyväksyttiin  

Yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä sekä joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta/ ELY

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hankkinut joukkoliikennettä Lappajärven, Evijärven ja Kauhavan välille. Hankittavasta liikenteestä on solmittu 26.05.2022 kaksivuotinen reittipohjainen käyttöoikeussopimus 732463 Pahkakankaan Liikenne Oy:n kanssa. Sopimuksen rahoittamiseen on osallistunut myös Evijärven kunta. Sopimus sisältää yhden vuoden option ajanjaksolle 10.6.2024 – 8.6.2025.

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ELY-keskuksen tekemän ehdotuksen uudeksi rahoitusosuudeksi optiokaudelle 10.6.2024 – 8.6.2025 enintään 12.730 euroa/vuosi.

Päätös Hyväksyttiin.

Käsittelyoikeuden myöntäminen Lappajärven kunnan käteiskassavaroihin

Lappajärven kunnalla on kolme käteiskassaa, jotka ovat kunnanvirastolla, kirjastossa ja yhteiskoulun keittiöllä. Kertyvät varat tilitetään Lappajärven Osuuspankkiin.

Kunnan pitää nimetä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja käsittelemään ja tilittämään rahavaroja sekä allekirjoittamaan talletustosite Lappajärven kunnan omistamalle tilille Lappajärven Osuuspankissa.

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää oikeuden käsitellä käteiskassavaroja, tekemään talletus Lappajärven kunnan Lappajärven Osuuspankin tilille ja allekirjoittaa talletustosite seuraaville henkilöille:

Anu Vähälä, Anssi Kuusela

Heli Raatikainen, Joona Hakalahti

Arja Pohjoisaho, Susanna Isoperkkiö.

Niiltä henkilöiltä, joita ei tässä päätöksessä mainita, poistetaan käyttöoikeudet.

Päätös: Hyväksyttiin 


 

1 KOMMENTTI

JÄTÄ KOMMENTTI