Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuotaneen teknisen lautakunnan päätökset kokouksesta 17.1.

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2023

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2022 vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025. Sen pohjalta kukin hallintokunta laatii käyt­tö­suun­ni­tel­man­sa vuodelle 2023.

Valtuusto on vahvistanut hallintokunnille käyt­tö­ta­lous­me­no­jen ja -tulojen ko­ko­nais­sum­mat. Määrärahojen käytöstä päät­tä­vät lautakunnat käyttösuunnitelmissaan. Val­tuus­to hyväksyy myös toimielinten toi­min­nal­li­set tavoitteet.

Määrärahat on valtuusto myöntänyt tulosalueittaisina toi­mi­eli­mil­le, jotka jakavat edelleen määrärahat ja tavoitteettulosyksiköille käyttösuunnitel­mien hyväksymispäätöksillä.

Teknisen toimen (tekninen lautakunta) tulosalueet ovat kuntatekniikan hallinto, ti­lapalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut ja vesi- ja viemärilaitos.

Mahdollisista muutoksista tulosaluetasolla päättää tekninen lautakunta ja tulosyk­sikkö- ja kustannuspaikkatason muutoksista päättää tekninen johtaja.

Käyttösuunnitelmassa esitetyt toiminnot pohjautuvat talousarviossa annettuihin mää­rä­ra­hoi­hin. Mää­rä­ra­hat ovat ulkoisten menojen ja tulojen osalta seuraavat;
Vuosi              2020         2021         2022         2023

Menot             4 198 500 4 084 700 4 205 700 3 242 800

Tulot               1 665 700 1 655 600 1 617 000 1 682 860

Nettomenot    2 532 800 2 429 100 2 588 700 1 559 940

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan teknisen toimen käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan kokoukset ja tarkastaminen 2023

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnan hallintosäännön 118 § mukaan lautakunnan kokoukset pidetään lautakunnan päättäminä aikoina.

Kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsut lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla läsnä kokouksessa.

Hallintosäännön 119 § mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Lautakunta kokoontuu vuosittain noin kymmenen kertaa.

Lautakunnan jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsenen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös osastosihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle saatuaan varsinaiselta jäseneltä tiedon varajäsenen tarpeellisuudesta osallistua kokoukseen. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että

1. Lautakunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan ja esittelijän sopimana
ajankohtana. Kokousajoiksi pyritään sovittamaan kuukauden kolmantena tiistai-iltana klo 18:00.

2. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisesti viimeistään kokousta edeltävän viikon perjantaina.

3. Kokouspöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua lautakunnan jäsentä. Tiistaina pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään saman viikon perjantaina ja asetetaan yleisesti nähtäville seuraavana maanantaina

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että kokousta edeltävän kahvitarjoilun (alkaen klo 17:30) aikana, lautakunnan jäsenet voivat keskustella iltakoulutyyppisesti ajankohtaisista teknisen toimen asioista.

Lautakunnan jäsen Annukka Salminen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:07


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI