Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 10.10.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2023

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 toteutuma 30.9.2023 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen                      budjetti            toteutuma                    %

Toimintatuotot             1 682 860          1 315 357                    78,2

Toimintakulut             -3 242 800       -2 496 388                     77,0

Toimintakate             -1 559 940        -1 181 032                     75,7

Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat yli 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso. Pääsyynä korkeisiin lukuihin on terveysaseman kiinteistön siirtymisestä kunnalle kuntayhtymältä, jonka kuluja ja tuottoja ei oltu budjetoitu alun perin ollenkaan talousarvioon (siirtyi kunnalle talousarvion laadinnan jälkeen).

Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee ko­ko lop­pu­vuo­den.

Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2023 on seuraavanlainen:

budjetti             toteutuma                     %

Inv. nettomenot               – 1 681 000           – 739 264                     44,0

Iso osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn allakin, kuten Tervatien jatke ja Ahjontien parantaminen sekä Majantien jätevesipumppaamon parantaminen.Vierteentien rinnakkaistien rakentaminen jää kokonaan tältä vuodelta pois lupaprosessiin kohdistuvien valituksen vuoksi.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot ovat nähtävänä kokouskutsun mu­ka­na toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täyttölupapyyntö tilapalveluun

Valmistelija Tekninen johtaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2023 palauttanut teknisen lautakunnan täyttölupapyynnön takaisin ja päättänyt;

1) merkitsee edellä mainitun adressin / vetoomuksen tiedoksi

2) palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi

Palvelutyöntekijöiden vetoomuksen vuoksi kunnantalolla järjestetään keskustelu- ja informaatiotilaisuus 6.10.2023.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää;

1) merkitä kunnantalolla pidetyn keskustelu- ja informaatiotilaisuuden tiedoksi

2) anoa kunnanhallitukselta palvelutyöntekijän kokoaikaista täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2023 lukien.

Päätös: Keskustelun kuluessa esittelijä teki uuden päätösesityksen; Tekninen lautakunta päättää

1) merkitä kunnantalolla pidetyn keskustelu- ja informaatiotilaisuuden tiedoksi.

2) anoa kunnanhallitukselta siivoustyön palveluvastaavan tehtävään kokoaikaista täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2023 alkaen. Toimi asetetaan julkisesti haettavaksi ja toimeen valittava osallistuu itse myös siivoustehtäviin.
Teknisen johtajan muutettu päätösesitys tuli lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.

Talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Valmistelija Tekninen johtaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.08.2023 antanut lautakunnille seuraavat ohjeet 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaan;

Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 16.10.2023.

Käyttötalous

Käyttötaloudessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti myös niiden pysyvien kustannusten budjetointiin, jotka vuonna 2024 toteutuivat vasta osan vuotta.

1) Hallintokuntien tulee palvelutoiminnan suunnittelussa huomioida kehittämisnäkökulma ja erityisesti lainsäädännöstä sekä kunnan väestörakenteen muutoksista johtuvat toiminnan muutokset. Elinkeinotoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.

2) Henkilöstön palkkamenoihin varataan 2,1 prosentin korotus verrattuna vuoden 2023 toteutumaan.

Sivukulut (sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä palkkaperusteiset eläkevakuutusmaksut syötetään talousarvioon keskitetysti yleishallinnon totimesta.

3) Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.

Investoinnit

4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Tavoitteena tulee olla, että vuonna 2024 nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää.

Investointiohjelman ulkopuolelle jäävät mahdolliset leasing-rahoituksella rahoitettavat hankkeet, joiden rahoituskulut tulee sisällyttää käyttötalouden kuluihin.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kuntastrategiaan. Suositusten mukainen tavoiteasettelu liittyy strategiseen vaikuttavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, palvelutoiminnan tuotantoon ja organisointiin. Lisäksi tavoitteiden tulee olla mitattavissa joko määrällisin tai laadullisin mittarein. Tämä on olennaista paitsi toiminnan tavoitteiden toteutumisen seurannan, myös toiminnan kehittämisen kannalta.

5) Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa selkeästi mitattavat mittarit toteutumisen seurantaa varten.

6) Tytäryhteisöille asetetaan toiminnan ja talouden tavoitteet yhteisten neuvottelujen pohjalta. Ne johdetaan kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisöjen mahdollisista omista strategioista ja liiketoiminnasta.

Teknisen toimen edellisen vuoden (2023) talousarvion ulkoiset menot oli budjetoitu – 3 242 800 €, joihin sisältyi henkilöstökulut – 1 412 900 € ja ulkoiset tulot +1 682 860 €.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, jossa käyttötalouden ulkoiset tulot ovat + 1 888 600€, ulkoiset menot  – 3 239 200€ ja ulkoiset nettomenot – 1 350 600€.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tilapalveluiden toiminnallisten tavoitteiden ruokahuollon osuuden tavoitelaatikkotekstiä selkeytettiin.

Investoinnit vuodelle 2024 ja vuosille 2025-2026

Valmistelija Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle investointimääräraha- varauksia lopullista kunnan talousarviovalmistelua varten vuosille 2024- 2026 liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti tehdä muutamia korjauksia alkuperäiseen investointilistaan, jota ehdotetaan edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn. Muutoksia tuli mm; – kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tekeminen vuodelta 2025 vuodelle 2024                 – kunnan hoidossa olevien yksityisteiden peruskorjauskohteiden, hoidon ylläpidon, määrärahan korottaminen 20 000€:sta 30 000€:oon                                                                        – uuden hiekoittimen ostamisen yhteydessä vanhan myynti +5000€                                    – kuntopolun rakenteen mukaisen kv-väylän rakentaminen Kortesmäestä Rekkatien päähän.


 

JÄTÄ KOMMENTTI