Lappajärven kunnanhallitus esittää sähköntoimittajaksi Helen Oy:tä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.2.

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2025 – 31.12.2028, Hankintapäätös

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset:

Helen Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Turku Energia Energiaratkaisut, Vaasan Sähkö Oy. Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.

Toimivalta

Lappajärven kunnan hallintosäännön § 24 kunnanhallituksen tehtävät ja toimivaltataulukon mukaan kunnanhallitus päättää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa hankinnasta, jos sen arvo ilman arvonlisäveroa ei ylitä 1.000.000,00 euroa.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää valita Lappajärven kunnan sähköntoimittajaksi VENI Energian suositteleman Helen Oy:n.

Hyväksyttiin

Tontin myynti Lahtela kiinteistöstä/muutos kh:n päätökseen 11.12.2023

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2023 § 230 päättänyt myydä Lahtela -kiinteistöstä, Välijoen asemakaava-alueelta korttelista 500, tontin numero 1, 23.100,00 euron hinnalla Tuomas ja Eveliina Keskiselle. Päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen kauppakirja tulee allekirjoittaa 2 kuukauden kuluessa.

Alkuperäisen, lainvoimaisen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kauppakirja tulee allekirjoittaa helmikuun loppuun 2024 mennessä.

Eveliina ja Tuomas Keskinen ovat helmikuussa 2024 lähestyneet Lappajärven kuntaa esityksellä hankkia kiinteistö itselleen vuoden 2024 loppuun mennessä. Esityksen mukaan hankintahinta säilyisi sovittuna 23.100,00 eurona ja kauppa toteutettaisiin niin, että kauppakirja allekirjoitettaisiin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Toimivalta

Lappajärven kunnan hallintosäännön 24 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta mukaan kunnanhallitus päättää määrärahojen puitteissa enintään 100.000,00 euron maakaupoista.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa 11.12.2023 tekemäänsä päätöstä § 230 seuraavasti: Kunnanhallitus päättää myydä Lahtela -kiinteistöstä, Välijoen asemakaava-alueelta korttelista 500, tontin numero 1, hinnalla 23.100,00 euroa Tuomas ja Eveliina Keskiselle. Päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen kauppakirja tulee allekirjoittaa vuoden 2024 loppuun mennessä.
Kunnanhallitus päättää, että tekniselle johtajalle myönnetään oikeus teknisiin, kauppaan merkitykseltään vähäisiin korjauksiin, mikäli se on tarpeellista.

Päätös: Hyväksyttiin

Nuorten kesätyöllistämisavustukset

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunta on useiden vuosien ajan avustanut työnantajia lappajärveläisten nuorten kesätyöllistämisessä erillisen ohjeen mukaisesti. Ohjetta esitetään muutettavaksi seuraavanlaiseksi:

”Lappajärven kunta käyttää talousarviossa varatun määrärahan nuorten työllistämisen avustamiseen touko-syyskuun aikana. Nuoret ovat työsuhteessa omiin työnantajiinsa, jolloin työnantajavastuut ja velvollisuudet eivät koske kuntaa.

  1. Määrärahalla tuetaan ensisijaisesti yksityisiä lappajärveläisiä yrittäjiä, yrityksiä, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä, jotka sitoutuvat työllistämään kesäaikana lappajärveläisen 15-21 -vuotiaan nuoren.
  2. Tukea myönnetään ensisijaisesti sellaisille työnantajille, jotka eivät saa kunnalta muuta toiminta-avustusta.
  3. Tukea ei voida myöntää sellaiseen toimintaan tai työsuhteeseen, johon työnantaja tai nuori saa samanaikaisesti palkkatukea tai muuta tukea.
  4. Tukea ei voida käyttää yksityisen henkilön tai yrityksessä omistajana tai johtavassa asemassa olevan henkilön oman perheenjäsenen työllistämiseen.
  5. Myös kunta voi toimi työllistäjänä.
  6. Tukea maksetaan enintään 150,00 euroa/2 viikkoa tai 300,00 euroa/1 kk/ työllistetvlle nuorelle. Sama nuori voi olla töissä ensisijaisesti vain yhdellä työnantajalla. Työllistämisaika on 2 viikon tai 1 kuukauden työaikaa vastaava tuntimäärä, vähintään 60/120 tuntia. Tuki on enintään puolet maksetun palkan määrästä. Täyden 300,00 euron tuen saamiseksi palkan on olatava vähintään 600 euroa. Muussa tapauksessa maksettava tuki suhteutetaan tehtyyn työaikaan ja maksettuun palkkaan.
  7. Avustuksen maksamisesta päättää hallintojohtaja.

Työnantajan, joka haluaa käyttää nuorten työllistämistukea, tulee tehdä rahasta ennakkovaraus/hakemus kunnanvirastoon sähköpostilla kunta(at)lappajarvi.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi työnantajan yhteystiedot, työllistettävien lukumäärä sekä työllistämisaika. Varaukset otetaan huomioon saapumisjärjestyksessä ja siten, että jokaiselle määräaikaan ilmoittaneelle hakijalle myönnetään tuki määrärahojen puitteissa ensin yhden nuoren työllistämiseen, sen jälkeen mahdollisesti useammalle. Yhden yrityksen maksimi tuki on 900,00 euroa. Tuki maksetaan jälkikäteen kirjallisen työllistämisilmoituksen perusteella.”

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy nuorten kesätyöllistämisavustuksen periaatteet yllä olevan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin 

Eropyyntö luottamustehtävästä ja uuden henkilön nimeäminen

Valmistelija hallintojohtaja

Sanna Granholm on jättänyt 5.2.2024 saapuneella kirjeellään eroanomuksen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Sanna Granholmille eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä kunnanvaltuuston päätöspäivästä lukien ja nimeää uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan kunnanvaltuuston kokouspäivästä lukien kuluvan toimikauden loppuun saakka.

Päätös: Hyväksyttiin  


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI