Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 13.3.

Toimialojen selonteot sisäisestä valvonnasta vuodelta 2022

Kunnanhallitus on hyväksynyt 16.1.2023 § 2 Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen. Tilivelvollisilla toimielimillä ja viranhaltijoilla on oltava kokonaisvaltainen ja perusteltu näkemys vastuullaan olevan riskienhallinnan riittävyydestä.

Tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tulee valmistella omalta vastuualueeltaan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta.

Selonteon tulee kattaa keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueet ja konsernivalvonnan menettelyt sekä toimintaan ja talouteen liittyvät merkittävimmät riskit. Selonteossa tulee esittää olennaiset kehittämistarpeet ja suunnitellut kehittämistoimet.

Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt sisäisen valvonnan selonteon kokouksessaan 22.2.2023, tekninen valiokunta 21.2.2023 ja kehitysvaliokunta 8.3.2023, selonteot ovat oheismateriaalina. Yleishallinnon selonteko sisäisestä valvonnasta on liitteenä.

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toimialojen selonteot sisäisestä valvonnasta vuodelta 2022.

Päätös: Hyväksyttiin

Toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Toimeksiantosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Järviseudun kotouttamisohjelma 2023 -2026

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kotouttamisohjelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Esitys hyväksyttiin

”Järviseutu vetää ja pitää” -hanke

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua ”Järviseutu vetää ja pitää” -hankkeeseen 1.8.2023

31.7.2026, edellyttäen, että muutkin hankkeessa esitetyt kunnat päättävät osallistua hankkeeseen. Lappajärven kunta osallistuu hankkeeseen enintään 10.272 euron rahoitusosuudella hankeaikana 1.8.2023-31.7.2026.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Vuokko Kraatari ja Heikki Honkaniemi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla toimi Petri Kuoppala Vuokko Kraatarin tilalla.

Päätös: Hyväksyttiin

Sopimus kustannusten/tulojen jakamisesta perusturvan toiminnan päättymisen jälkeen

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Sopimuksen kustannusten/tulojen jakamisesta, edellyttäen, että myös Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta hyväksyvät sopimuksen.

Ehdotus hyväksyttiin

Vuokrasopimus/Lappajärven kunta/Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Lappajärven kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisen vuokrasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Ville Ala-aho esitti, että lausunnosta poistetaan kokonaan teknisessä valiokunnassa tehty lisäys ja lausuntoon sen sijaan lisätään, että selvitetään Lamminnevan alueen soveltuminen tuulivoima-alueeksi.

Vuokko Kraatari ja Pirkko Lammi kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys ja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan tekemää esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA äänestivät Aku-Matti Juttuniemi, Petri Kuoppala ja Vesa Luoma. EI äänestivät Heikki Honkaniemi, Vuokko Kraatari, Pirkko Lammi ja Ville Ala-aho.

Puheenjohtaja totesi, että äänin 4-3 puheenjohtajan tekemä esitys voitti.

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan liitolle teknisen valiokunnan valmisteleman lausunnon.

Päätös: Hyväksyttiin

Lappajärven kuntastrategia

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus tekee tarvittavat muutokset kuntastrategiaan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä valiokuntien tekemät esitykset ja esittää kuntastrategian edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsainen yhtiökokous

Lappajärven Loma-Golf Oy on Lappajärven kunnan määräysvallassa oleva yhteisö. Kunta omistaa osakkeista 26,9 % ja äänistä 74,8 %

Lappajärven Loma-Golf Oy on lähettänyt varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun ja esityslistan. Kokous pidetään 23.3.2023 klo 17.00 Hotelli Kivitipussa. Lappajärven kunnan yhtiökokousedustaja on Juhani Laasanen ja varajäsen Vesa Luoma.

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa tarpeelliseksi katsomansa evästykset yhtiökokousedustajalleen.

Päätös: Hyväksyttiin

Edustajan nimeäminen 10. kansainväliseen UNESCO Global Geoparks 2023 -konferenssiin

  1. Kansainvälinen UNESCO Global Geoparks 2023 -konferenssijärjestetään 5.- 10.9.2023 Marrakech Kenzi Rose Gardenissa ja 11.-13.9.2023 Azilalissa. Joka toinen vuosi järjestettävä maailmankonferenssi tuo yhteen ihmisiä ympäri maailmaa jakamaan viimeisimpiä löytöjä ja kokemuksia eri aloilta; geologisista tutkimuksista, kestävästä turismista, koulutuksesta ja osallistavasta johtamisesta koskien kestävää kehittämistä.

Tapahtuma on tärkein UNESCOn Global Geoparkien jäsenten ja Global Geoparkin verkostojen tapaaminen.

Kustannusarvio 3.3.2023 päivän hinnoilla:

  1. osallistumismaksu 350 € (jos tässä kuussa, muuten 500 €)
  2. lennot Finnarilla (1 välilasku) 860 €
  3. hotelli Marrakechissä 300-500 € (koko ajalta)
  4. Marokon päväraha 6×69 €= 414 €

yhteensä 2124 € yllä olevilla hinnoilla.

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa 10. kansainväliseen UNESCO Global Geoparks 2023 -konferenssiin.

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että 10. kansainväliseen UNESCO Global Geoparks 2023 –konferenssiin lähetetään neljä myöhemmin nimettävää henkilöä. Kraatterijärven geoparkin osakaskuntien kanssa neuvotellaan hanketyöntekijöiden matkakustannusten jakamisesta.

Henkilökunnalta perittävät ateriahinnat vuona 2023

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää henkilökunnalta perittävän ateriahinnan omakustannushinnaksi 6,00 euroa, sis.alv. 1.4.2023 alkaen. Koulun, päiväkodin ja vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,80 € ateriaa kohden 1.1.2023 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI