STEAN Vistbacka : Tarkat perustelut edesauttavat avustusten saantia – Lehtimäen Opisto saamassa yli 256 000 euroa – katso alueemme avustusehdotukset

0
Erityiskansanopisto (Lehtimäen Opisto)

Veikkauksen voittovaroista tehty avustusehdotus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tehnyt veikkauksen voittovaroista avustusehdotuksensa kolmannen sektorin terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäville järjestötoimijolle.

Esitys on esitelty STEA:n arviointi- ja avustusjaostolle joulukuun 2020 alussa, jolloin se myös julkistettiin. Jaosto on käsitellyt tuota ehdotusta ja antanut siitä oman lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Lopullisen päätöksen tuosta esityksestä tekee sosiaali- ja terveysministeri helmikuun alkupuolella riippuen ministeriön omasta lopullisesta valmisteluaikataulusta.

Avustuksia myönnetään oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille harkinnanvaraisina avustuksina hakemusten perusteella. Avustuksia ei voida myöntää lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Avustuksia haki 934 järjestöä yhteensä 2 245 kohteeseen ja avustusehdotuksia tehtiin 1 723 kappaletta.

Avustusehdotuksissa on huomioitu hallitusohjelma, STEA:n strategia, esitetyt painopistealueet sekä toimintaympäristöstä kerätyt tiedot suoritettuine tarkastuksineen. Ehdotettu avustussumma on yhteensä 309 620 502 euroa.

Muutamia poimintoja ehdotetuista avustuksen saajista:

Alajärven päiväkeskusyhdistys ry:lle esitetään avustusta 61 080 euroa päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan avulla Alajärvellä.

Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry:lle (Lehtimäen opisto) esitetään yhteensä 256 137 euroa kahteen eri hankkeeseen. Asumisvalmennusyksikkö 5:n uudisrakennuksen perustamismenoihin investointiavutuksena hyväksytyn loppuselvityksen perusteella 23 842 euroa. Lisäksi opiston laaja-alaisen vapaa-ajan harrastus- ja kerhotoiminnan tukemiseen vaikeavammaisille esitetään avustusta 232 295 euroa. Tällä summalla on tavoitteena mm. vapaa-ajan toiminnan kautta lisätä opiskelijoiden yhteistyötaitoja, pitkäjännitteisyyttä, tavoitteellisuutta, itsetuntemusta, fyysistä kuntoa sekä yleistä hyvinvointia.

Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle esitetään avustusta 142 520 euroa omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana. Perustelujen mukaan yhdistyksen toiminta on monipuolista ja sisältää laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Ähtärin Toimela ry:lle on esitetty 60 000 euroa päihdeongelmaisten ja heidän omaistensa tukemiseen matalan kynnyksen päiväkeskuksen kautta.

Lisäksi useampia maakunnallisia yhdistyksiä esitetään tuettavaksi suuremmilla summilla. Näiden yhdistysten toiminta ulottuu mm. koko Järviseudun alueelle.

Esimerkkeinä voi mainita muun muassa, että EP:n muistiyhdistys ry, Finfami Etelä-Pohjanmaa ry, joka tukee tukee mielenterveysomaisten ja läheisten hyvinvointia. Toimintaan kuuluu mm. omaisneuvontaa, omaisten vertaisryhmiä, koulutuksia ja teemailtoja sekä virkistys- ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi avunsaajina mainitaan mm. Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakoti ry sekä EP:n sydänpiiri ry, Marttaliitto ry ja Seinäjoen seudun kehitysvammaisten tuki ry.

Näiden maakunnallisten yhdistysten kautta aktiiviset paikallisyhdistykset ovat oikeutettuja saamaan myönnetystä summasta oman osuutensa, kunhan toimivat aktiivisesti ja hakevat omaa osuuttaan.

Raimo Vistbacka

Arviointi- ja avustusjaoston puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka oli suhteellisen tyytyväinen avustusehdotukseen, jossa ehdotuksen kokonaissumma on pystytty vielä pitämään kohtuullisena eli vuoden 2019 tasolla, vaikka Veikkauksen voittovarat ovatkin vähentyneet.

Vistbackan mukaan edessä on kuitenkin erittäin tummia pilviä Veikkausta vastaan käynnissä olevan ”kampanjan” johdosta. Vistbacka pelkää, että Veikkauksen liikevaihto tulee tulevina vuosina laskemaan ja ulkomaiset pelioperaattorit valtaavat pelialaa eivätkä  tule kantamaan mitään huolta esimerkiksi ns. peliongelmaisista. Sillä tulee olemaan suora vaikutus myös Veikkauksen kautta myönnettäviin avustuksiin.

Jaoston puheenjohtaja Vistbacka painottaa, että STEA:n avustusoiminnalle on määritelty kuusi toisiaan täydentävää avustuskokonaisuutta, joihin tiivistyvät avustoiminnan keskeiset päämäärät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävässä järjestötoiminnassa.

Avustushakemuksen on myös täytettävä ao. kriteerit tarkalleen ja hakemuksessa on tuotava kaikki perustelut ja tavoitteet erittäin tarkkaan eli siten, että ulkopuolinen valmistelija tajuaa ja ymmärtää tarkalleen mitä avustuksella on tarkoitus tehdä ja mitä tuloksia sillä on tarkoitus saavuttaa. Valitettavasti liian monessa hakemuksessa ei ole riittävästi tuotu esiin edellä mainittuja seikkoja, jolloin avustusehdotusta ei ole voitu esittää. Lisäksi on huomioitava, että hakemusten runsauden johdosta valmistelijoilla ei ole mahdollisuuksia lähteä kyselemään käsittelyn aikana hakijoilta tarkempia perusteluja.

– Toivottavasti näiltä alueilta tulee seuraavan vuoden hakukierrokseen runsaasti hyviä ja perusteltuja hakemuksia, jolloin kolmannen sektorin toimintaa voidaan tukea myös Pohjanmaan alueella Veikkauksen sosiaalipuolen tukemiseen tarkoitetuilla voittovaroilla, kehottaa puheenjohtaja Vistbacka.


 

JÄTÄ KOMMENTTI