Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 11.10.

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO 2022

Kunnanhallitus merkitse tiedoksi ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet.

Merkittiin tiedoksi, eikä annettu lisävalmisteluohjeita.

KIINTEISTÖVERON VAPAUTTAMISEN RATKAISUVALLAN PIDÄTTÄMISTÄ KOSKEVA ILMOITUS VEROHALLINNOLLE

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa verohallinnolle, että Vimpelin kunta pidättää itsellään oikeuden ratkaista kiinteistöverosta vapauttamista koskevat hakemukset vuosilta 2022 – 2024.

Hyväksyttiin.

KUNNALLISEN ALAN TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS / TYÖSUOJELUVALTUUTETUN AJANKÄYTTÖ

Kunnanhallitus päättää, että työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö lasketaan kertoimella 0,13 (49 x 0,13 : 4), jolloin työajaksi tulee 1,59 tuntia/viikko.

Hyväksyttiin.

ALUEVAALIT 2022 / VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2022 aluevaaleja varten

– Vimpelin vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä äänestysalueen siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

– asettaa vaalitoimikunnan, valitsee vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus valitsi seuraavat jäsenet: vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä

Ahonen Hanna, pj, Moskajärvi Susanna, Särkinen Janne, vpj, Jaakkola Paula, Lapinkorpi Vuokko, Uusitupa Jukka-Pekka, Takala Hannu, Ventilä Hillevi.

Vaalitoimikunta varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Takala Hannu, pj, Moskajärvi Susanna, Kautiainen-Hietala Soile, vpj, Jaakkola Paula, Bergbacka Riitta, Uusitupa Jukka-Pekka

EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTO KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS VUODEKSI 2022

Kunnanhallitus myöntää Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 3.840 euroa / vuosi ajalle 2022-2024, mikäli muut Etelä-Pohjanmaan kunnat tekevät vastaavat myönteiset rahoituspäätökset. Määräraha katetaan kohdasta Kunnanhallitus / Projektien kuntaosuudet

Hyväksyttiin.

LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA 2022 JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2023-2024

Kunnanhallitus antaa lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 talousarvioon, toimintasuunnitelmaan ja taloussuunnitelmaan vv. 2023-2024 seuraavaa:

Etelä-Pohjanmaan liiton toimintasuunnitelmaan 2022 sekä taloussuunnitelmaan 2024 on kirjattu tavoite nro 5 (maakunnan saavutettavuuden parantaminen). Vimpelin kunta, yhdessä muiden Järviseudun kuntien kanssa ovat vuoden 2021 aikana ottaneet kantaa E-P-liiton maakuntastrategiaan, sekä tiesuunnitelmaa koskevien vuoropuheluiden aikana Järviseudun liikenneverkon parantamiseen Lakaniemi-Pyhälahdentie 7421, sekä kantatie 68:n osalta. Alajärvi-Vimpeli teollisuusalue on Etelä-Pohjanmaalla merkittävä työllistäjä. Yli tuhannen teollisen työpaikan lisäksi Etelä-Pohjanmaan kokonaisviennistä noin 30 prosenttia kulkee edellä mainittujen teiden kautta, toimien myös reittinä viennin osalta satamiin, sekä maakunnan kaupunkikeskuksiin Seinäjoelle ja Vaasaan. Tämän lisäksi paikallinen matkailu on kasvussa Järviseudulla (pelkästään Vimpelissä noin 150 000 kävijää/vuosi), unohtamatta pohjoiseen menevää läpikulkumatkailua etenkin Pirkanmaan seudulta. Runsas liikenne alueellamme asettaa 7421, sekä kantatie 68:lle kovaa rasitusta. Tämä vaatii erityisesti tien 7421 välitöntä kunnostamista ja kummankin teiden osalta hoitoluokkien nostamista. Edellä mainituilla teillä on strateginen merkitys kuntamme, seutukuntamme ja koko Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämälle, työmatkaliikkumiselle ja turvallisuudelle.

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY:N HALLITUKSEN VIMPELIN KUNNAN VALITSEMAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Vimpelin kunnanhallitus valitsee Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Matti Latvala esitti JPYP:n hallitukseen valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi Anna Nieminen. Jäsen Marko Timo esitti varajäseneksi Yrjö Koivukosken. Muita esityksiä ei tullut.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallituksen jäseneksi valittiin Vimpelin kunnan nimeämänä Anna Nieminen ja varajäseneksi Yrjö Koivukoski.

SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HUOMAUTUKSIIN

Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esille ottamiin keskeisiin kohtiin seuraavat selvitykset kunnanvaltuustolle tiedoksi:

Tavoitteiden määrä on pysynyt edellisvuosien tasolta ja edelliseen vuoteen verrattuna melko samanlaisina. Tavoitteet tulee olla selkeitä, mitattavia ja realistisia siten, että kunnan talouden tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukaudella. Kunnanhallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen 29.3.2021. Tilinpäätös on säännösten mukaan allekirjoitettu maaliskuun loppuun mennessä.

Vastaus

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, jotka on johdettu kuntastrategiasta, luokitellaan määrällisiksi, laadullisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi. Kaikkia tavoitteita ei julkisessa hallinnossa pysty kuvaamaan selkeillä numeerisilla kriteereillä, koska osa tavoitteista on luonteeltaan laadullisia. Erityisesti laadullisten tavoitteiden mitattavuus arvioinnin kannalta selkeästi ja mitattavasti on haasteellista. Vuoden 2021 talousarvioon tavoitteiden selkeyttä ja mitattavuutta erityisesti taloudellisten tavoitteiden osalta on parannettu ja mittarit on laadittu siten, että niiden toteutuessa talouden tasapaino voidaan saavuttaa suunnitelmakaudella. Kunnan tulovirrasta verotulojen merkitys on valtionosuutta suurempi ja talous on vastaavankokoisia kuntia herkempi kansantaloudessa tapahtuvalle vaihtelulle ja muutoksille. Vuoden 2021 aikana talouden toteutumista on seurattu säännöllisesti.

Yhteisten lautakuntien tai ostopalvelun kustannuksia seurataan säännöllisesti. Laskutus tapahtuu ennakkolaskutuksena, ja tasoituslaskut tehdään toteutuneen mukaan neljä kertaa vuoden aikana; viimeisin tilinpäätökseen. Kunnan henkilöstön työhyvinvointiprojekteihin varataan määräraha vuoden 2020 talousarvioon kunnanhallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Maaseutulautakunta on jatkanut toimintaansa tehokkaasti ja taloudellisesti kiitettävällä tavalla. Tarkastuslautakunta kiittää virkamies- sekä luottamushenkilöhallintoa maaseututoimen jatkuneesta aktiivisesta kehittämisestä. Järvi-Pohjanmaan maaseututoimelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Maaseutulautakunta ei ole käsitellyt kokouksessaan arviointikertomusta koska siinä ei ollut esitetty toimenpiteitä koskien maaseututoimen osalta.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 21.9.2021

Vimpelin kunnan tarkastuslautakunta ohjeistaa lautakuntia seuraavasti:

Yhteisten ja omien lautakuntien kustannuksia tulee tarkkailla edelleen aktiivisesti ja tarpeen vaatiessa vaadittava päivitettäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta kehottaa selkeyttä vuositavoitteiden valmisteluun. Tavoitteiden tulisi olla jatkossa selkeästi mitattavissa ja arvioitavissa sekä lautakuntien tulee asettaa normaalia toimintaa kehittäviä tavoitteita. Mittariston puuttuessa jää epäselväksi toteutuiko tavoite vai ei. Tavoitteiden toteutumista tulisi avata selkeästi kertoen, millä asioilla tavoite saavutettiin. Ja toisaalta, jos tavoite ei täyttynyt, niin tulisi avata selkeästi miksi ei toteutunut ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Tämän pyynnön tarkastuslautakunta on esittänyt vuosittain lautakunnille. Vastaus tarkastuslautakunnan huomioihin Järvi-Pohjanmaan perusturva tulee kiinnittämään huomiota vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen, jotta ne ovat selkeämmin mitattavissa olevia ja perusturvan toimintaa kehittäviä. Alajärven sivistyslautakunnalle ei ole tarkastuskertomuksessa kohdistettu erillistä vastattavaa arviointia.

Tekninen lautakunta 22.9.2021

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan sanonut seuraavaa:

Teknisen lautakunnan asettamat tavoitteita tulee kehittää jatkossa. Lisäksi tavoitteiden toteutumista tulee avata enemmän tilinpäätöksessä ja toteutumattomien tavoitteiden osalta tehdä esimerkiksi 5x miksi -analyysi. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että tekninen lautakunta ja viranhaltijat noudattavat johtoja hankintasääntöjä toiminnassaan. Yli 10 000 euron investoinnit tulee tuoda lautakunnan käsittelyyn, kuten myös investointien määräraha ylitykset. Erityisesti tarkastuslautakunta huomauttaa kilpailutuksista, että tekninen lautakunta noudattaa hankintasopimusten tekemistä tarjouspyynnön mukaisesti, eikä poikkea niistä. Lisäksi investointeihin haetaan hyvissä ajoin määrärahan lisäykset, jos tulee tarvetta. Hankintoja ei saa tehdä, ellei ole riittävästi rahaa varattu.

Teknisen lautakunnan asettamat tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee olla selkeitä, että ne palvelevat tarkoitustaan. Tavoitteiden pitää olla toimintaa kehittäviä ja mitattavia.

Vastaus:

Vuoden 2020 aikana teknisen toimen toimistohenkilömäärä on tippunut yhdellä henkilöllä. Tästä ½ henkilötyövuotta käytettiin kilpailutuksen ja niiden vaatimien asiakirjojen tekemiseen.

Tekninen lautakunta antaa seuraavanlaisen vastauksen tarkastuslautakunnalle:

Tekninen toimi toivoo, että henkilöstömäärä pysyy sillä tasolla, että se voi kehittää kilpailutusta ja hankintasopimusten tekemistä. Liian pienellä henkilöstöresurssilla toiminnan kehitystä ei tapahdu ja se hankaloittaa, hidastaa ja aiheuttaa virheitä hankinnassa. Investointien toteuman tarkkailu otetaan välitilinpäätösten yhteydessä tehtäväksi.

Tilinpäätöksen selkeyttäminen sanallisesti ja toiminnan avaaminen paremmin on perusteltua ja tämä tullaan toteuttamaan jo vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.8.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TOIMEENPANO

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 16.8.2021 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 4. – 10.10.2021 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta yhteistyötoimikunnan 6.10.2021 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen jäsen Matti Latvala otti esille kirjaston tilaongelmat, johon kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja totesivat, että tilakysymystä ratkotaan koko ajan ja asiaan pyritään löytämään ratkaisu parin viikon sisällä yhdessä kirjaston edustajien kanssa.

Kunnanhallituksen jäsen Anita Ammesmäki tiedotti maakuntavaltuuston kokouksen päätöksistä.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI